Genel Muhasebe 1 Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili temel özelliklerinden hangisi doğrudur?


Varlık hesaplarında artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
Varlık hesaplarında azalışlar için hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
İlgili dönem sonunda alacak kalanı verir.
Finansal durum tablosunun pasifini oluşturur.
Varlık hesaplarında açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

2.Soru

Ülkemizde Tekdüzen Muhasebe Sistemi tüm işletmeler için zorunlu olarak uygulanmaya hangi yılda başlanmıştır?


1970
1982
1994
2005
2009

3.Soru

Aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisi finansal tabloları düzenlerken işletme ömrünün sınırsız olduğunu varsaymaktadır?


Raporlama sıklığı
Karşılaştırmalı bilgi
Önemlilik ve birleştirme
Dönemsellik
İşletmenin sürekliliği

4.Soru

Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?


Büyük deftere
Yevmiye defterine
Envanter defterine
Kasa defterine
Mizana

5.Soru

İşletmenin sonsuz olan ömründe her yılın (1 Ocak-31 Aralık) finansal performansını özetleyen ve finansal performans tablosu adı da verilen tablo, aşağıdaki tablolardan hangisidir?


Finansal durum tablosu (bilanço)

Nakit akış tablosu

Gelir tablosu

Öz kaynaklar değişim tablosu

Satışların maliyeti tablosu


6.Soru

Aşağıda gelir tablosu düzenleme ilkeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Gerçekleşmemiş satışlar gelir ve kârlar gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçekleşmemiş tutarlarından gösterilebilir.
Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârını diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
Maliyetler, maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ile diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.

7.Soru

Kasa ile ilgisi olmayan mali olaylara ait belgelerin toplandığı fişe ne ad verilir?


Gider pusulası

Fatura

Tahsil fişi

Tediye fişi

Mahsup fişi


8.Soru

Bir hesabın değişmez temel özelliği: hesabın .............. tarafı ve ............. tarafının olmasıdır.                                                                                                          Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Fatura / İrsaliye

Gelir / Gider

Aktif / Pasif

Borç / Alacak

Kar / Zarar


9.Soru

I – Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana getirmeyen sıradan olaylar özet olarak düzenlenen mali tablolarda yer alması için muhasebe defterlerine kaydedilir;II – Muhasebe özet olarak hazırlanan mali bilgileri taraflara analiz ve yoruma hazır şekle getirir;III – Para ile ilgili olaylar muhasebe defterlerine muhasebe kurallarına uygun bir şekilde kaydedilir;IV – Toplanan belgeler ve yapılacak kayıtlar sınıflandırılır;Muhasebe ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?


I – II
II – III
II -IV
II –III -IV
I – II – III -IV

10.Soru

I - Ödenmiş sermaye, II - Net kâr (zarar), III - Sermaye yedekleri, IV - Kâr yedekleri,V - Vergi gideri.Yukarıdakilerden hangileri öz kaynaklar değişim tablosunun içeriğinde yer almaktadır?


III – IV
I – II – III
I – II – IV
I – II – III – IV
I – II – III – IV – V

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebede bilgi akış sürecinin çıktılarından biridir?


Finansal durum tablosu
Kapsamlı gelir tablosu
Nakit akış tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu
Hepsi

12.Soru

İşletmenin faaliyetleri sonucunda dönem sonunda işletme sahibinin varlıklar üzerindeki haklarında azalma olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


İşletmenin gelirleri artmıştır.
İşletmenin varlıkları dönembaşına göre artmıştır.
İşletme zarar etmiştir.
İşletmenin başarılıdır.
İşletme kar elde etmiştir.

13.Soru

Finansal tablolarla sunulan bilgilerin; işletme hakkında yapılacak tahminlerde kullanabilmesi ve bilgi kullanıcılarının kararlarını etkileyebilmesi finansal tabloların hangi niteliksel özelliğini ifade eder?


Doğrulanabilirlik

Anlaşılabilirlik

İhtiyaca uygunluk

Karşılaştırılabilirlik

Gerçeğe uygun sunum


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesaplarının işleyişine ilişkin genel özelliklerden değildir?


Kaynak hesaplarında açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır
Bütün kaynak hesaplarında artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır
Bütün kaynak hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır
Bütün kaynak hesapları, ilgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez ya da verecekse alacak kalanı verir
Dönem sonunda alacak kalanı veren pasif hesaplar, finansal durum tablosunun pasifini oluşturur

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan biri değildir?


Raporlama sıklığı

Önemlilik ve birleştirme

Karşılaştırmalı bilgi

Gerçeğe uygun sunum

İşletmenin sürekliliği


16.Soru

Bir işletmede kullanılan hesap planında ana hesap kodları kaç rakamlıdır?


1
2
3
4
5

17.Soru

I. Varlıkları
II. Borçları
III. Öz kaynakları
IV. Gelirleri ve giderleri, ortaklara yapılan dağıtımlar
V. Nakit akışları, Ortakların parasal katkılara
Yukarıdakilerden hangileri finansal tabloların farklı taraflara işletmenin finansal durumu hakkında verdiği bilgiler arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


18.Soru

Tek düzen hesap planında kaç adet hesap sınıfı bulunmaktadır?


12

9

5

3

2


19.Soru

Yevmiye defterinden büyük deftere yapılan aktarmaların doğruluğunu kontrol etmek için düzenlenen çizelgelere ne ad verilir?


Mizan
Hesap özeti
Hesap tablosu
Gelir gider cetveli
Hesap planı

20.Soru

İşletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süresi ile işletmelerin yaşam sürelerinin birbirine bağlı olmaması muhasebenin hangi temel kavramıyla ilgilidir?


İşletmenin Sürekliliği
Dönemsellik
Kişilik
Sosyal Sorumluluk
Önemlilik