Genel Muhasebe 1 Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir? 


Gerçeğe uygun sunum 
Karşılaştırılabilirlik 
İhtiyatlılık 
Anlaşılabilirlik 
Zamanında sunum 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesabın biçimsel yapısında yer almaz?


Bağlantı numarası

Tarih

Açıklama

Tutar

Aktif toplam


3.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin borçlarında veya öz kaynaklarında meydana gelen artış veya azalışlarının kayıtlarının tutulduğu hesaptır?


Bilanço hesapları

Varlık hesapları

Kaynak hesapları

Gelir hesapları

Sonuç hesapları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar = Kaynaklar eşitliğini ifade etmektedir?


Varlıklar = Aktif
Varlıklar = Borçlar
Varlıklar = Sermaye
Varlıklar = Borç + Sermaye
Varlıklar = Kâr

5.Soru

Çeşitli nedenlerle yapılan ödemelere ait belgelerin toplandığı fişe ne ad verilir?


Kasa fişi

İrsaliye

Tahsil fişi

Tediye fişi

Mahsup fişi


6.Soru

Genel geçici mizanın tutarlar sütununun birbirine eşit çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Hesap isimleri yanlış yazılmıştır.
Yevmiye defterinden büyük deftere tutarlar yanlış aktarılmıştır.
Tutarlarda basamak hatası yapılmıştır.
Toplama hatası yapılmıştır.
Eksik hesap yazılmıştır.

7.Soru

“Finansal bilgiler, işletmenin ekonomik faaliyetleri hakkında makul seviyede bilgisi olan bilgileri dikkatli olarak gözden geçirecek, analiz edecek kullanıcılar için hazırlanır.” ifadesi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisidir?


Tahmin edilebilirlilik
İhtiyaca uygunluk
Anlaşılabilirlilik
Karşılaştırılabilirlik
Zamanında sunum

8.Soru

1. Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait, ismini taşıyan bir hesap kullanılır.2. Kullanılan hesaplar borç ve alacak şeklinde iki taraflı çalışır.3. Herhangi bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hesapların temel nitelikleri ve hesaplarda yapılan işlemlerin genel özelliklerindendir?


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2 ve 3

9.Soru

Belirli bir dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço
Finansal Performans Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Kâr Dağıtım Tablosu

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin hasılatının giderlerinden büyük olması durumunda ortaya çıkar?


Borçlar
Dönem Kârı
Öz Kaynaklar
Dönem Zararı
Varlıklar

11.Soru

İşletmelerin yaşamlarının, sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı olmaması hangi muhasebe temel kavramının bir sonucudur?


Kişilik
İşletmenin Sürekliliği
Dönemsellik 
Özün Önceliği
Maliyet Esası

12.Soru

İşletmenin ömrünün sonsuz olduğunu ve finansal tabloların da bu sonsuz ömrü olan işletmenin finansal yapısını göstermek üzere düzenlenmediğini ortaya koyan finansal tablo varsayımı hangisidir?


Önemlilik ve Birleştirme
Bilançonun Tutarlılığı
İşletmenin Sonsuzluğu
Netleştirme
İşletmenin sürekliliği

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramları’ ndan biri değildir? 


Kişilik  
Kısmı Açıklama 
İşletmenin Sürekliliği  
İhtiyatlılık 
Önemlilik

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda yatırım faaliyetleri olarak sınıflandırılır?


Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden elde edilen nakit girişleri
Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları
Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları

15.Soru

Herhangi bir hesabın,borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından büyük olması durumunda aradaki fark nasıl ifade edilir?


Hesap kapalı
Hesabın alacaklandırılması
Hesabın borçlandırılması
Borç kalanı
Alacak kalanı

16.Soru

"Maddi olan ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır" ilkesi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden hangi gruba girmektedir?


Dönen varlıklara ilişkin ilkeler

Duran varlıklara ilişkin ilkeler

Özkaynaklara ilişkin ilkeler

Gelir tablosuna ilişkin ilkeler

Uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin faaliyet konularından biri değildir?


İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek,

Tasdik işleri yapmak,

Gerçek ile tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutmak,

Mali tablolar ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor
ve benzerlerini düzenlemek,

Bilanço ve kâr ve zarar tablosu düzenlemek,


18.Soru

Mart 1968'de tekdüzen muhasebe sisteminin ilkeleri ortaya konulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi içi tekdüzen muhasebe sistemini uygulama zorunludur?


Özel bankalar
İktisadi devlet teşekkülleri
Yabancı bankalar
Belediyeler
Sendikalar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?


Kişilik
İhtiyari Açıklama
İşletmenin Sürekliliği
İhtiyatlılık
Maliyet Esası

20.Soru

I. İşletmenin kasa veya bankasındaki parası
II. Ticari mal
III. Bina
IV. Makina
V. Demirbaş
Yukarıdakilerden hangileri işletmenin kısa zamanda paraya dönüşebilecek varlıklarındandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V