Genel Muhasebe 1 Ara 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kendi ihtiyaçlarından doğan belgelerden değildir?


Tahsilat ve Tediye Makbuzları
Çek Alındı Verildi Makbuzları
İşletme İçi Sevkiyat Belgeleri
Mutabakatlaşma Mektupları
İrsaliyeli Fatura

2.Soru

Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen yıllık alım satımı, hacminin altında kalan ikinci sınıf işletmelerin tutacağı defter aşağıdakilerden hangisidir?


Envanter defteri
Yevmiye defteri
Büyük defter
Pay defteri
İşletme hesabı defteri

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ihtiyacı doğrultusunda düzenlenen belgelerden biridir?


Fatura
Sevk irsaliyesi
Mutabakatlaşma mektupları
Yazar kasa fişi
Çekler

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi akışının süreçleme aşamasında yer almaz?


Mizan
Hesaplar
Yevmiye kayıtları
Belgelerin dosyalanması
Mali tablolar

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5786 sayılı meslek yasasına göre yeminli mali müşavirlik yapamaz?


En az 10 yıl serbest mali muhasebeci olarak mali müşavirlik yapanlar

Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirlerden maliye bakanlığının teklifi üzerine Başbakan’ın onayı ile izin alanlar

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olanlar

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olanlar

Devletin güvenliğine karşı suç işlemiş olanlardan affa uğramış olanlar


6.Soru

Muhasebe kayıtlarının madde şeklinde kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük Defter
Envanter Defteri
Günlük Defter
Yardımcı Defter
İşletme Hesabı Esası Defteri

7.Soru

1. Bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir.2. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır.3. Bir hesabın herhangi bir tarafına ilk kez kayıt yapılmasına hesabı açmak denir.Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3

8.Soru

Muhasebe sürecinin hangi aşamasında, kayıtların fili duruma uygun olması sağlanır?


Genel geçici mizanın düzenlenmesi

Envanter ve envanter kayıtları

Kesin mizanın düzenlenmesi

Kapanış kayıtları

Dönem içi mali işlemlerin kayıtları


9.Soru

Üretim işletmelerinde üretilen ürünlerin, hizmet işletmelerinde ise sunulan hizmetlerin maliyetinin kayda alınması amacı ile kullanılan hesaplar aşağıdaki hangi sınıfta yer alır?


Maliyet hesapları
Bilanço hesapları
Sonuç hesapları
Varlık hesapları
Pasif hesaplar

10.Soru

İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödeyeceği yükümlülükleri aşağıdaki gruplardan hangisinde toplanmıştır?


Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Dönen Varlıklar
Öz kaynaklar
Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Pasif Toplam

11.Soru

İşletmelerin varlık ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para birimi ile ifade edilebilen mali olaylara ait belgeleri toplayan, kayıtlayan, sınıflandıran, mali tablo şeklinde özetleyen, analiz eden ve yorumlayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Envanter

Bilanço

Yönetici

Muhasebe

Gelir Tablosu


12.Soru

102 Bankalar hesabının kodlamasında 10 (on) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Hesap grubu
Hesap sınıfı
Hesap açıklaması
Büyük defter hesabı
Küçük defter hesabı

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenecek tam tablo setinde yer almaz?


Finansal Durum Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Fon Akım Tablosu

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından biri değildir?


Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri
Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri
Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları
Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışları
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmesi zorunlu olan tablolardan birisidir?


Fon akış tablosu
Satışların maliyeti tablosu
Nakit akış tablosu
Sipariş maliyeti tablosu
Maliyet dağıtımı tablosu

16.Soru

Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Kaynak hesaplarında açılış için ilgili kaynak hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 
Kaynak hesaplarında artış için ilgili kaynak hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 
Kaynak hesapları kalan vermez ise bilançoda gösterilir. 
Kaynak hesaplarında azalış için ilgili kaynak hesabının borç tarafına kayıt yapılır. 
Kaynak hesapları ya hiç kalan vermez veya verir ise sadece alacak kalanı verir. 

17.Soru

Para tahsilatlarına ait belgelerinin toplandığı fişe ne ad verilir?


Tahsil fişi
Tediye fişi
Mahsup fişi
Yazar kasa fişi
Cari hesap fişi

18.Soru

Bilanço vade esasına göre sınıflandırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “vade” ile ifade edilmek istenen şeydir?


Nakit döngüsü
Faaliyet döngüsü
Finansman döngüsü
Borçlanma döngüsü
Alacak döngüsü

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme kasası ile ilgisi olmayan mali olaylara ait belgelerin toplandığı muhasebe fişidir?


Perakende satış fişi
Tahsil fişi
Yazar kasa fişi
Tediye fişi
Mahsup fişi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin kullanıcılarından birisi değildir?


İşletme sahip ve ortakları

İşletme yöneticileri

Müşteriler

Yatırımcılar

Devlet