Genel Muhasebe 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından biridir?


Sigorta şirketlerinin aldığı veya ödediği primler, tazminatlar, yıllık ödemeler ve poliçeyle ilgili diğer yükümlülükler nedeniyle oluşan nakit girişi ve çıkışları
Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları
Alım satım amacıyla yapılanlar ve finansman faaliyetleriyle ilgili olanlar hariç vadeli işlem veya forward sözleşmesi, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmelerine ilişkin nakit giriş ve çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları
Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenlendiği tarih itibarıyla işletmenin varlıklarını, yabancı kaynakları ile öz kaynaklarını özlü bir biçimde gösteren tablodur?


Finansal Durum Tablosu

Gelir Tablosu

Nakit Akış Tablosu

Öz Kaynak Değişim Tablosu

Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından biridir?


Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden elde edilen nakit girişleri

Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri

Nakit benzeri veya alım satım amacıyla elde tutulan araçlarla ilgili olmadığı sürece başka bir işletmenin hisse senedinin satılması sonucu elde edilen nakit girişleri

Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışları


4.Soru

Muhasebe sürecinde Finansal tablolar düzenlenmeden önceki son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Kapanış kayıtları

Kesin mizanın düzenlenmesi

Genel geçici mizanın düzenlenmesi

Envanter ve envanter kayıtları

Dönem içi mali işlemlerin kaydı


5.Soru

A İşletmesi yeni satın alacağı yönetim binası için Z Bankasından 3 yıl vadeli 500.000 liralık ipotek karşılığı kredi almıştır. Kredi borcu bitinceye kadar ipotek devam edecektir. Bankadan çekilen kredi karşılığında sadece gayrimenkul ipoteklenmiş; ancak işletmenin varlıklarında herhangi bir azalış meydana gelmemiştir. Bu gayrimenkulün ipotekli olması karar vericiler açısından önemli olduğuna göre aşağıdaki hangi hesaplarda izlenmelidir?


Nazım Hesaplarda
Maliyet, gider ve zarar hesaplarında
Hasılat, gelir ve kâr hesaplarında
Sermaye hesaplarında
Varlık hesaplarında

6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili olarak yanlıştır?


Mali işlem olduğunda borçlandırılır
Varlıklar artış gösterdiğinde hesaplar borç kaydı alır
Hesap kalanları bilançonun aktifini oluşturur
Varlıklar azaldığında hesaplara alacak kaydı yapılır
Ekonomik değeri sıfırlanan varlığa ait hesap kapatılır.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin varlıklarını ifade etmektedir?


Duran Varlıklar, Öz Kaynaklar
Sermaye, Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar
Sermaye, Zarar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar

8.Soru

Dönem sonu, yani 31 Aralık itibarı ile düzenlenen ve işletmenin kayıtlı durumunu gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?


Kapanış kaydı belgesi
Envanter listesi
Genel geçici mizan
Tesellüm belgesi
Açılış kayıtları

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarından biridir? 


Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışına ilişkin nakit girişleri  
Finansal kurumların dışındaki işletmelerin üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları 
Ücret, komisyon ve diğer hasılatlarla ilgili nakit girişleri  
Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit giriş ve çıkışları 

10.Soru

Türkiye’de muhasebe mesleği ilk kez hangi Kanun ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur?


3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
5786 sayılı Meslek Yasası
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesi
1992 yılında yayınlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği
1982 Anayasası

11.Soru

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden olan bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Gelir tablosu ilkesi
Bilançonun öz kaynakları ile ilgili ilkesi
Bilançonun dönen varlıkları ile ilgili ilkesi
Bilançonun duran varlıkları ile ilgili ilkesi
Bilançonun yabancı kaynakları ile ilgili ilkesi

12.Soru

Muhasebe sürecinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Açılış kayıtları-Dönem içi kayıtlar- Kesin mizan- Genel geçici mizan
Kesin mizan- Genel geçici mizan-Açılış kayıtları- Dönem içi kayıtlar
Açılış kayıtları--Kesin mizan- Dönem içi kayıtlar- Genel geçici mizan
Kesin mizan-Açılış kayıtları-Mali tablolar-Dönem içi kayıtlar- Genel geçici mizan
Genel geçici mizan - Envanter ve envanter kayıtları- Kesin mizan - Mali tablolar

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan hesaplara verilen muhasebe terimidir?


Varlık hesapları
Hatırlatma notları
Kaynak hesapları
Akıllı defter
Nazım hesaplar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları kapsamında yer almaz?


Bireysel sorumluluk
Kişilik
Tutarlılık
İhtiyatlılık
Tam açıklama

15.Soru

İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması muhasebe temel kavramlarından hangisinin amacını oluşturmaktadır?


Maliyet Esası
Tam Açıklama
Tutarlılık
Tarafsızlık ve Belgelendirme
Dönemsellik

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda sunulan bilginin farklı bilgi düzeyindeki ve bağımsız gözlemcilerin belirli bir açıklamanın gerçeğe uygun sunulduğu hususunda görüş birliğine varabildikleri finansal tablo özelliğidir?


Karşılaştırılabilirlik

Zamanında sunum

Anlaşılabilirlik

Doğrulanabilirlik

İhtiyaca uygunluk


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel işlevlerinden biridir?


Sınıflandırma

Analiz 

Mal Alışı

Kar etmek

Yorum


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal durum tablosunun aktifini oluşturan hesaplardan biridir?


Bankalar

Satıcılar

Satışlar

Banka kredileri

Sermaye


19.Soru

Vergi Usul Kanunu’na göre işlemlerin defterlere kaydedilmesi süresi en geç kaç gündür?


3
5
10
15
30

20.Soru

Bir modelde, formülde ya da diğer bir yöntemde kullanılan verilerin kontrol edilmesi ve aynı yöntem kullanılarak sonuçların yeniden hesaplanmasına ne denir?


Zamanında sunum

Anlaşılabilirlik

Dolaylı doğrulama

İhtiyaca uygunluk

Karşılaştırılabilirlik