Genel Muhasebe 1 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikincil işlevidir?


Kaydetmek

Analiz ve yorum

Para ile ölçme

Sınıflandırma

Özetleme


2.Soru

İşletme 1 Aralık 2016 tarihinde 3 ay vadeli olarak mal sattığında müşteriden 3 ay sonra tahsil edeceği alacak bilançonun hangi grubunda raporlanacaktır?


dönen varlıklar grubu
duran varlıklar grubu
gelecek dönemlere ait varlıklar grubu
kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu
cari-cari olmayan alacaklar grubu

3.Soru

Masa üretip satan A İşletmesi masa imalatında kullanılmak üzere bir makine satın almıştır. Bu makine A İşletmesi için ne tür bir varlıktır?


İşletme faaliyetlerinde kullanılan varlıklar
Paraya dönüşen varlıklar
Ticari mal varlıkları
Sermaye varlıkları
Kâr varlıkları

4.Soru

“Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için ……………. yapılmalıdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer hangi seçenek ile tamamlanmalıdır?


karşılık ayırma işlemleri
maliyet doğrulama işlemleri
amortisman işlemleri
yeniden değerleme işlemleri
reeskont işlemleri

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal durum tablosunun pasif grubudur?


Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Dönen varlıklar
İşletme faaliyetleri
Yatırım faaliyetleri
Faaliyet karı veya zararı

6.Soru

Aşağıda yer alan muhasebe bilgi kullanıcılarından hangileri işletme içinde yer alan kullanıcılardır? Ortaklar Yatırımcılar Yöneticiler Çalışanlar


I, II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV
III ve IV
II ve IV

7.Soru

Yevmiye defterinden büyük deftere aktarmaların matematiksel doğruluğunu test eden tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço
Mizan
Gelir Tablosu
Hesap
Nakit Akış Tablosu

8.Soru

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, hangi bilanço grubu içinde gösterilir?


Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Duran Varlıklar

Özkaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


9.Soru

I. Sayfa numaraları sıra olarak değil karşılıklı olarak devam eder (1-1, 2-2, 3-3 gibi). II. Defterde meydana gelen yanlışlıklar, muhasebe usul ve esaslarına göre, yanlış rakam okunacak şekilde tek çizgi ile çizilir ve uygun yere doğru rakam yazılır.III. Karşılıklı sayfaların sol tarafına borç, sağ tarafına alacak kısmı denir.IV. Maddeler şeklinde yevmiye defterine yapılan kayıtlar, yevmiye defterinden hesap şeklindeki bu defterin borç alacak sütunlarına aktarılır.Yukarıda özellikleri verilen yasal defter aşağıdakilerden hangisidir?


Envanter defteri
Büyük defter
İşletme hesabı esası defteri
Yardımcı defter
Yevmiye defteri

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öz kaynaklar sınıfı içerisinde yer alan hesap gruplarından birisi değildir?


Ödenmiş sermaye

Sermaye yedekleri

Kâr yedekleri

Geçmiş yıl zararları

Olağandışı gider ve zararlar


11.Soru

Raporlama döneminde ortaya çıkan ve işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırılarak sunulan nakit alımlarını içeren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Özkaynak değişim tablosu
Finansal performans tablosu
Finansal durum tablosu
Nakit akış tablosu
Fon akım tablosu

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu defterdir?


Yevmiye defteri

Defteri kebir

Envanter defteri

Pay defteri

İşletme hesabı defteri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin çıktılarından biri değildir?


Bilanço
Gelir tablosu
Amortisman tablosu
Nakit akış tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu

14.Soru

Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Muhasebe kuramı
Muhasebe sistemi
Finansal raporlama sistemi
Muhasebe standartları
Muhasebe öğretimi

15.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi maliyet hesaplarının işleyişi ile ilgilidir?


Finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.

Azalışlar için ilgili hesabın alacağına kaydedilir.

Pasif karakterli hesaplardır.

Kapsamlı gelir tablosu hesaplarına yansıtılarak kapatılır.

Aktif ve pasif toplamları birbirine eşittir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yevmiye defterine ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?


Kayıtlar, yevmiye maddesi şeklinde yapılır
Sayfa numaraları, birbirini takip eden sıra numaralarından oluşur
Kayıtlar, önce yevmiye defterine yapılır
Tutulması TTK ve VUK hükümlerine göre zorunludur
Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirleriyle toplanır

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam bir finansal tablolar setinde yer alan finansal tablolardan biri değildir?


Dönem sonu finansal durum tablosu
Döneme ait kapsamlı gelir tablosu
Döneme ait özkaynak değişim tablosu
Dönem sonu kâr dağıtım tablosu
Dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar

18.Soru

İşletmenin işletme sahiplerine veya ortaklarına borcu olarak da ifade edilen finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Öz Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar
Finansman Kredileri
Uzun Vadeli Borçlar
Ortaklara Borçlar

19.Soru

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemlerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi durumunda defterlere geçirilme süresi azami kaç gündür?


45
30
20
15
7

20.Soru

Finansal tabloların normal koşullarda raporlanma sıklığı aşağıdakilerden hangisidir?


Yılda bir
6 ayda bir
4 ayda bir
3 ayda bir
Ayda bir