Genel Muhasebe 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A İşletmesinin X Bankasında, Y Bankasında ve Z Bankasında ticari mevduat hesabı vardır. A İşletmesinin her bir bankadaki mevduatının izlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olur?


Yardımcı defterler de yer alacak yardımcı hesaplar
Muhasebe fişleri
Büyük defterde yer alacak ana hesaplar
Yevmiye defterinde yer alacak ana hesaplar
İşletme hesabı esası defterinde yer alacak ana hesaplar

2.Soru

Borsa İstanbul'da işlem gören X şirketinin 2015 yılına ait finansal tabloları dönem sonu itibari ile şirket tarafından yayınlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi X şirketine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının, şirketin finansal tablolarından yararlanarak şirket hakkında öğrenebileceği bir bilgi değildir?


Şirketin Varlıkları
Şirketin Öz Kaynakları
Şirketin 2014 Yılında Gerçekleştirdiği Yatırımlar
Şirketin Gelir ve Giderleri
Şirketin Nakit Akışları

3.Soru

Yevmiye defterinden büyük deftere rakamların matematiksel olarak doğru aktarıldıklarını belirlemek için düzenlenen çizelgeye ne denir?


Hesap
Mizan
Bilanço
Mahsup Fişi
Yardımcı Defter

4.Soru

I. En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak
II. Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak
III. Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak 
Yukarıdakilerden hangileri yeminli mali müşavir olabilmek için aranan şartlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Mali tabloların, bunlardan yararlanacak kişilerin doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması aşağıdakilerden hangi kavram ile ifade edilir?


Tam açıklama
Önemlilik
Tutarlılık
İhtiyatlılık
Özün önceliği

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5786 sayılı meslek yasasında serbest mali müşavir olabilmenin özel şartlarından birisidir?


TC vatandaşı olmak

En az 3 yıl staj yapmış olmak

Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkartılmış olmamak

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak


7.Soru

İşletmenin cari dönemde veya on iki aydan kısa sürede geri ödenecek borçlarla ilgili mali olaylar hangi hesap sınıfında yer alan hesaplara kaydedilir?


Uzun vadeli yabancı kaynak

Kısa vadeli yabancı kaynak

Kısa vadeli öz kaynak

Uzun vadeli öz kaynak

Kısa vadeli varlık


8.Soru

Bir hesap planında yer alan üç basamaklı bir hesap kodunda ilk rakam neyi gösterir?


Hesap sınıfı

Hesap grubu

Hesap adını

Hesap türünü

Hesap tipini


9.Soru

Muhasebe sürecinde Açılış kaydından sonraki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Genel geçici mizanın düzenlenmesi

Envanter ve envanter kayıtları

Ara mizanların düzenlenmesi

Finansal tabloların düzenlenmesi

Dönem içi mali işlemlerin kayıtları


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kayıt sürecinde düzenlenecek fişlerden biri değildir? 


Tahsilat fişi 
Tediye fişi 
Mahsup fişi
Ödeme fişi
Stok fişi 

11.Soru

İşletmelerin varlıklarında veya kaynaklarında artış veya azalış meydana getirmeyen ancak takip edilmesi gereken olaylar hangi hesap sınıfında incelenir?


Maliyet hesapları
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Özkaynaklar
Nazım hesapları

12.Soru

I – Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. II – Dönem sonunda borç kalanı veren aktif hesaplar, finansal durum tablosunun pasifini oluşturur. III – İlgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez ya da verecekse borç kalanı verir. Varlık hesapları için yukarıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
I-III
II-III

13.Soru

İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirebilmek için gereksinim duydukları kaynakların işletme sahipleri veya ortaklarından sağlanan kısmına ne ad verilir?


Öz kaynak
Yabancı kaynak
Borç
Pasif
Aktif

14.Soru

Saymak, ölçmek, tartmak, değerlemek suretiyle işletmenin varlık ve kaynaklarının doğru belirlenmesine ne ad verilir?


Envanter

Ara mizan

Mizan

Değerleme

Kayıt


15.Soru

Yevmiye defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kayıtlar maddeler şeklinde yapılır.
Borç ve alacak sütunları toplamı eşittir.
Birden çok hesap borçlu birden çok hesap alacaklı ise tam maddedir.
Bir hesap borçlu bir hesap alacaklı ise basit maddedir.
Birden çok hesap borçlu iken bir hesap alacaklı veya tersi ise bileşik maddedir.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemelere tabi belgeler arasında yer almaz?


yazar kasa fişi
Gider pusulası
Fatura
Çek alındı verildi makbuzları
Perakende satış fişi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal faaliyetlerdeki nakit akımlarını oluşturan kalemlerden biri değildir?


Ödenen Faiz
Ödenen Temettü
Verilen Krediler
Ödenen Krediler
Alınan Krediler

18.Soru

Can İşletmesi kredili olarak 2 ay vadeyle aldığı 30.000 liralık malı yine kredili olarak 2 ay vadeli şekilde 35.000 liraya satmıştır. İşletme, bu durumu bilançoda kredili alıştan doğan borç 30.000 lira; kredili satıştan doğan alacak 35.000 lira olarak ayrı ayrı göstermiştir. İşletmenin borç ve alacak tutarlarını bilançoda ayrı ayrı göstermesi aşağıdakilerden hangisi gereğidir?


Mahsup etme
Muhasebenin tahakkuk esası
Önemlilik ve birleştirme
Karşılaştırmalı bilgi
Gerçeğe uygun sunum

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların özelliklerinden birisi değildir?


İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi

Bir yıldan daha uzun ömre sahip olması

Bir yılda (faaliyet döneminde) paraya çevrilememesi

Bir yılda (faaliyet döneminde) tüketilememesi

İşletme faaliyetlerinde kullanılması


20.Soru

İşletme kredili olarak 40.000 liralık mal almıştır. Alacaklandırılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Satıcılar Hesabı

Kasa Hesabı

Banka Kredileri Hesabı

Ticari Mallar Hesabı

Bankalar Hesabı