Genel Muhasebe 1 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Maliyet esasının temelini oluşturan muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Sorumluluk Kavramı

Kişilik Kavramı

İşletmenin Sürekliliği Kavramı

Dönemsellik Kavramı

İhtiyatlılık Kavramı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?


Kasa
Bankalar
Genel Yönetim Giderleri
Ticari Mallar
Banka Kredileri

3.Soru

Büyük defter (Defteri kebir) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Karşılıklı sayfaların sol tarafına borç, sağ tarafına alacak kısmı denir.

Maddeler şeklinde yevmiye defterine yapılan kayıtlar, yevmiye defterinden hesap şeklindeki büyük defterin borç alacak sütunlarına aktarılır.

Büyük defterin sayfa numaraları sıra olarak devam eder.

Büyük defterde her bir hesap için ihtiyaç duyulacak kadar sayfa ayrılarak kayıtlar yapılır.

Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları alınır.


4.Soru

İşletmelerde envanter işlemi hangi tarihte gerçekleştirilir?


1 Ocak

31 Aralık

31 Ocak

30 Aralık

30 Ocak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?


Tahmin edilebilirlilik
İhtiyaca uygunluk
Anlaşılabilirlilik
Karşılaştırılabilirlik
Zamanında sunum

6.Soru

Aşağıdaki kalemlerden hangisi "duran varlık" unsurudur?


İşletmenin genel yönetim binası
İşletmenin kasasındaki para
İşletmenin bankadaki vadesiz ticari mevduatı
İşletmenin 10 ay sonra tahsil edeceği ticari alacakları
İşletmenin 6 ay sonra ödeyeceği senetsiz borcu

7.Soru

I - Hesap borç tutarı toplamı, alacak tutarı toplamından büyük ise aradaki fark borç kalanıdır. II - Bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir. III - Bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir. Hesap ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I-II
I-II-III

8.Soru

İşletmelerde düzenlenen finansal tablolardan hangisi muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenmez?


Finansal Durum Tablosu

Bilanço

Gelir Tablosu

Nakit Akış Tablosu

Öz Kaynak Değişim Tablosu


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından birisi değildir?


Kişilik kavramı

Tutarlılık kavramı

Tam açıklama kavramı

Önemlilik kavramı

Biçimlendirme kavramı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesaplarının özelliklerinden birisidir?


Bütün kaynak hesaplarında açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Bütün kaynak hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Bütün kaynak hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Dönem sonunda alacak kalanı veren kaynak hesapları, finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.

Bütün kaynak hesapları, ilgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez ya da verecekse alacak kalanı verir.


11.Soru

1. Faaliyet giderleri,2. Ticari alacaklar,3. Hazır değerler.Yukarıdaki hesaplardan hangisi/hangileri duran varlıklar grubunda yer almaktadır?


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3

12.Soru

Bir yatırımın nakit benzeri yatırım olarak kabul edilmesi için vadesi seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


Üç ay veya daha az

Altı ay 

Altı ay veya daha çok

Dokuz ay

On iki ay


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin paraya dönüşen varlık grubundadır?


Bina
Makine ve demirbaşlar
Çalışanlara yapılan ödemeler
Ticari mal
Malzeme temini

14.Soru

Çift taraflı muhasebeyi uygulamak zorunda olan bir işletmede yasal olarak tutulması zorunlu defterler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak yer almaktadır?


Yevmiye, envanter ve büyük defter
Yevmiye, envanter ve bilanço defteri
Büyük defter ve işletme defteri
Büyük defter, yevmiye ve yardımcı defter
Kasa defteri, günlük defter ve büyük defter

15.Soru

320 kodlu hesap Satıcılar hesabıdır. Buna göre 320 rakamında 3 rakamı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Hesap grubu
Büyük defter hesabı
Hesap sınıfı
Hesap kavramı
Hesap özeti

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüm hesapların ortak ve değişmez özelliğidir?


Hesapların işleyişi
Dönem sonunda bilançoda görünmesi
İşletmenin yükümlülüklerini göstermesi
Borç ve alacak tarafının aynı olması
Kesin mizanda kalan vermemesi

17.Soru

“............., bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder.” Yukarıdaki cümlede bo


Tam açıklama kavramı
Özün önceliği kavramı
Önemlilik kavramı
Maliyet esası kavramı
Parayla ölçülme kavramı

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari defterler içerisinde yer alır?


Yönetim kurulu kararı defteri

Yevmiye defteri

Büyük defter

Kayıt defteri

Envanter defteri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların taşıması gereken temel özelliklerden biridir?


Karşılaştırılabilirlik
Doğrulanabilirlik
İhtiyaca uygunluk
Zamanında sunum
Anlaşılabilirlik

20.Soru

Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması, muhasebenin temel kavramlarından hangisi ile ilgilidir?


Tutarlılık
Önemlilik
Parayla Ölçülme
Tam Açıklama
İhtiyatlılık