Genel Muhasebe 1 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir işletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço
Gelir Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Kesin Mizan

2.Soru

Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığında, bu değişikliğin etkilerinin açıkça belirtilmesi gerektiği, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden hangisi ile ilgilidir?


Bilançonun dönen varlıklarına ilişkin ilkeleri

Bilançonun duran varlıklarına ilişkin ilkeleri

Bilançonun yabancı kaynaklarına ilişkin ilkeleri

Bilançonun öz kaynaklarına ilişkin ilkeleri

Gelir tablosu ilkeleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?


Kişilik
Maliyet Esası
Tutarlılık
İhtiyatlılık
Doğruluk

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların varsayımları arasında yer almaz?


İşletmenin sürekliliği
Muhasebenin tahakkuk esası
Önemlilik ve birleştirme
Düzenlenebilirlilik
Karşılaştırmalı bilgi

5.Soru

Öz kaynaklar değişim tablosu hangi dönem verilerini kapsar?


Cari dönem

Önceki dönem

Cari dönem ve önceki dönem

Önceki dönem ve sonraki dönem

Cari dönem ve sonraki dönem


6.Soru

Muhasebe sürecinde kullanılan “muhasebe fişleri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?


Yardımcı kayıt araçlarıdır
Envanter kayıtlarında kullanılır
Kullanılması yasal zorunluluktur
Yalnızca nakit işlemlerinde kullanılır
KDV hesaplarının yardımcı hesaplarıdır

7.Soru

“Sonsuz ömür” kavramı aşağıdaki muhasebe varsayımlarından hangisinde yer almaktadır?


Önemlilik ve Birleştirme
Mahsup Etme
Muhasebenin Tahakkuk Esası
Karşılaştırmalı Bilgi
İşletmenin Sürekliliği

8.Soru

İşletmenin borçlarında ve öz kaynaklarında meydana gelen artış ve azalışların kayıtlandığı hesaplara ne ad verilir?


Aktif hesaplar
Pasif hesaplar
Sonuç hesapları
Maliyet hesapları
Nazım hesaplar

9.Soru

Muhasebede mali nitelikteki işlemlerin ulusal para birimiyle kaydedilmesi gerektiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Parayla Ölçülme
Özün Önceliği
Kişilik
Tarafsızlık ve Belgelendirme
Sosyal Sorumluluk

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesapları sınıfında yer alan bir hesap grubudur?


Gider Hesapları
Kaynak Hesapları
Varlık Hesapları
Nazım Hesaplar
Özkaynak Hesapları

11.Soru

I. Açılış kayıtları II. Kesin mizan III. Finansal tabloların düzenlenmesi IV. Genel geçici mizan V. Kapanış kayıtları VI. Dönem içi mali işlemlerin kayıtları Yukarıda bir muhasebe sürecinin aşamaları görülmektedir. Aşağıdakilerin hangisinde bu süreç doğru bir sıralama ile verilmektedir?


I-III-IV-II-VI-V
I-VI-IV-II-III-V
I-II-V-VI-III-IV
III-II-I-V-IV-VI
III-I-II-IV-VI-V

12.Soru

Muhasebe fişleri kullanılmasının temel amacı nedir?


Mali nitelikli işlemlere ait belgelerin doğrudan defterlere kaydedilmesindeki olası hataları azaltmak
Vergi ile ilgili hesap durumunu tespit etmek
İşletmelerin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek
İşletmenin kayıtlı durumu ile fiili durumu arasındaki uyum durumunu görmek
İşletmenin fiili durumunu görmek

13.Soru

Nakit akış tablosunda nakit girişleri ve çıkışları kaç farklı grupta sınıflandırılmıştır?


2
3
4
5
6

14.Soru

I – İşletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar;II – Muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar;III – Gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz;İhtiyatlık kavramı için yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?


I
I – II
I – III
II - III
I – II – III

15.Soru

Dönem başı bilanço ve dönem içi mali olayları dikkate alarak muhasebe sürecinde, kesin mizanın düzenlenmesinden sonra hangi adım gelir?


Açılış kaydının yapılması
Dönem içi işlemlerin kayıtlarının yapılması
Genel geçici mizanın düzenlenmesi
Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
Envanter işlemleri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından biri değildir?


Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden elde edilen nakit giriflleri
Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri
Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışlar
Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri

17.Soru

İşletme sahip ve ortaklarının varlıklar üzerindeki haklarının göstergesi hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir?


Kısa vadeli borçlar

Uzun vadeli borçlar

Öz kaynaklar

Dönen varlıklar

Duran varlıklar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sisteminin çıktısını ifade eder?


Belgeler

Kayıt

Sınıflandırma

Finansal tablolar

Mizan


19.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi muhasebe tarafından izlenmesi gereken olay değildir?


Bankadan çekilen nakit kredi
Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması
Ticari mal satın alınması
Müşterilere mal ve hizmet satışının yapılması
Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal defterlere yapılan kayıtların ispat edici unsurdur?


Belge
Yardımcı defterler
Mizanlar
Dosyalar
Fişler