Genel Muhasebe 1 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Finansal tablolarII. Açılış kayıtlarıIII. Envanter ve envanter kayıtlarıIV. Dönem içi mali işlemlerin kayıtlarıV. Kesin mizanAşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci ile ilgili doğru bir sıralamadır?


V-III- III- IV-I
V-II-IV-III-I
II-IV-III-V-I
II-IV-III- I- V
IV-I-III-II-V

2.Soru

I. Finansal Durum Tablosu
II. Gelir Tablosu
III. Nakit Akış Tablosu
IV. Öz Kaynak Değişim Tablosu
V. Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar
Yukarıdaki finansal tablolardan hangileri muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, IV ve V

III, IV ve V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret işletmesi için temel döngü olarak nitelendirilir?


Mal ve nakit hareketleri
Maddi duran varlık hareketleri
Borç hareketleri
Menkul kıymet hareketleri
Alacak hareketleri

4.Soru

I. Finansal Durum Tablosu
II. Gelir Tablosu
III. Nakit Akış Tablosu
IV. Öz Kaynak Değişim Tablosu
V. Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar
Yukarıdakilerden hangileri finansal tablolardandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


5.Soru

I. Bilanço hesapları
II. Sonuç hesapları
III. Maliyet hesapları
IV. Varlık hesapları
V. Gelir hesapları
Yukarıdakilerden hangileri hesapların, genel olarak işlemlerin sınıflandırılmasına göre oluşturulan hesaplardandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı finansal nitelikli işlemler sonucunda ortaya çıkan değişmelerin izlendiği çizelgeye verilen addır?


Yevmiye defteri
Hesap
Büyük defter
Mizan
Borç

7.Soru

Muhasebe sürecinde kullanılan kanıtlayıcı sistemi genel tebliğlerine göre, işletmenin yönetimine katılmak üzere %10 ila 50 arasında sermayeyi temsil eden hisse senetleri satın alındığında hangi hesaba borç kaydedilir?


İştirakler
Alacaklar
Finansal borçlar
Bağlı ortaklıklar
Bağlı menkul kıymetler

8.Soru

"Finansal tabloların niteliksel özellikleri" seçeneklerin hangisinde  hatalı verilmiştir?


İhtiyaca uygunluk

Farkındalık

Anlaşılabilirlik

Zamanında sunum

Karşılaştırılabilirlik


9.Soru

Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması aşağıda verilen hangi temel muhasebe kavramının gereğidir?


Dönemsellik
İhtiyatlılık
Tutarlılık
Tam açıklama
Önemlilik

10.Soru

I. Kaydetmek
II. Sınıflandırmak
III. Özetlemek
IV. Analiz etmek
V. Raporlamak
Yukarıdakilerden hangileri muhasebe sisteminin işlevlerindendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


11.Soru

• İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi,• Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması,• Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya• Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla söz konusu varlıkların nakit veya nakit benzeri olması.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?


Dönen Varlıklar
Amortisman
Vergi
Demirbaş
Duran Varlıklar

12.Soru

I. Varlık hesapları II. Yabancı kaynak hesapları III. Maliyet hesapları IV. Gider hesapları V. Öz kaynak hesapları Yukarıdaki hesap sınıflarının hangilerinde artışlar hesabın borç tarafına yazılır?


II ve V
I, II ve V
I, III ve IV
I
III ve IV

13.Soru

Ali Kara ve arkadaşı Ayşe Ak 20 Eylül 2016 tarihinde bir danışmanlık şirketi kurmuşlar ve şirketin adını AKA Danışmanlık Limited Şirketi olarak belirlemişlerdir. Ancak yıl sonuna doğru ortaklardan Ali Kara'nın bir yıllığına yurt dışına gitme zorunluluğu doğmuştur. Fakat Ali Kara ortaklıktan ayrılmayacak ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Aliye Paşa adında yeni bir ortak daha alınarak işletme AKA Danışmanlık Limited Şirketi olarak faaliyetlerine devam edecektir. Muhasebenin temel kavramlarından "Kişilik Kavramı"na göre muhasebe açısından kastedilen kişilik aşağıdaki hangi seçenekte doğru ve tam olarak belirtilmiştir?


AKA Danışmanlık Limited Şirketi
1 Ocak 2017 tarihine kadar Ali Kara ve Ayşe Ak ; 1 Ocak 2017 tarihinden sonra Ali Kara, Ayşe Ak ve Aliye Paşa
Ali Kara ve Ayşe Ak
Ayşe Ak ve Aliye Paşa
1 Ocak 2017 tarihine kadar AKA Danışmanlık Limited Şirketi; 1 Ocak 2017 tarihinden sonra Aliye Paşa ve AKA Danışmanlık Limited Şirketi

14.Soru

Türkiye' de muhasebe mesleği hangi tarihte resmi gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir?


1926

1960

1971

1984

1989


15.Soru

I. Karşılıklı sayfaların sol tarafına borç, sağ tarafına alacak kısmı denir.
II. Büyük defterde meydana gelen yanlışlıklar, muhasebe usul ve esaslarına göre, yanlış rakam okunacak şekilde tek çizgi ile çizilir ve uygun yere doğru rakam yazılır.
III. Büyük defterde her bir hesap için ihtiyaç duyulacak kadar sayfa ayrılarak kayıtlar yapılır.
IV. Kayıtlarını bilgisayar ortamında tutan işletmelerde sayfa numaraları, sıra olarak devam eder.
V. Sayfa numaraları, sıra numara şeklinde takip eder.
Yukarıdakilerden hangileri Büyük Defter ‘in özelliklerindendir?


Yalnız I

I ve II

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II III, IV ve V


16.Soru

Genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin bilgilerini, işletmeye yönelik verilecek kararlarda sistematik olarak kullanan ve bilgi üreten muhasebe aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal muhasebe

İşletme muhasebesi

Yönetim muhasebesi

Vergi muhasebesi

Şirketler muhasebesi


17.Soru

İşletmenin mali yapısına ilişkin bilgileri kullanarak işletmeye nakit kredi verip vermeme konusuna karar verecek olan bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmeye kredili mal satan tedarikçiler
İşletmeye borç veren finans kurumları
İşletme müşterileri
İşletme sahip veya ortakları
İşletme çalışanları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi muhasebe bilgilerinin kullanıcılarındandır?


Yatırımcılar

Sendikalar

Devlet

Çalışanlar

Müşteriler


19.Soru

Muhasebenin işlevini yerine getirilmesinde, sadece belirli kişi ya da grubun değil tüm bilgi kullanıcılarının çıkarlarının gözetilmesi, hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?


Tam açıklama
Kişilik
Sosyal sorumluluk
İhtiyatlılık
Önemlilik

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilanço gösterildiği gruptur?


Öz Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar