Genel Muhasebe 1 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablolar içerisinde yer alır?


Nakit akış tablosu

Bilanço

Öz kaynak değişim tablosu

Yevmiye defteri

Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar


2.Soru

Canlı varlıklar, Finansal Durum Tablosunun hangi bölümünde yer almaktadır?


Uzun vadeli yükümlülükler

Öz kaynaklar

Dönen varlıklar

Duran varlıklar

Kısa vadeli yükümlülükler


3.Soru

Paraya dönüştürülmesi on iki aydan uzun sürede gerçekleşebilen ve satmak amaçlı değil işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan varlıkların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Kısa vadeli borçlar

Uzun vadeli borçlar

Özkaynaklar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların destekleyici niteliksel özelliklerinden birisi değildir?


Karşılaştırılabilirlik

Doğrulanabilirlik

İhtiyaca uygunluk

Zamanında sunum

Anlaşılabilirlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi bilgi kullanıcılarından birisidir?


Devlet
işletmenin Sahipleri
Çalışanlar
Sendikalar
Yöneticiler

6.Soru

Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelge aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço

Envanter

Hesap

Mizan

Varlık


7.Soru

Dönem sonu envanter ve düzeltici kayıtlardan sonra düzenlenecek mizana ne denir?


Geçici mizan

Genel mizan

Kesin mizan

Genel geçici mizan

Ara mizan


8.Soru

Aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisi “Maliyet Esası” kavramının temelini oluşturur?


Parayla ölçülme
Kişilik
Tutarlılık
İşletmenin sürekliliği
İhtiyatlılık

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin kullandığı yasal defterlere ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?


İşletmeler yevmiye, büyük defter, envanter defterini tutmak zorundadır
Yasal defterler, yasada belirtilen sürelerde notere tasdik ettirilir
Yevmiye defterine kayıtlar, maddeler şeklinde yapılır
Birinci sınıf işletmeler, işletme hesabı defterini tutar
İşletmeler, 10 gün içinde yasal defterlere kayıt yapmak zorundadır

10.Soru

Muhasebe sürecine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Muhasebe süreci verileri bilgiye dönüştüren bir sistemdir.
Muhasebe sürecinin girdileri belgeler, çıktıları finansal bilgilerdir.
Muhasebe süreci yeni kurulan işletmelerde açılış kaydı ve kuruluş bilançosu ile başlar.
Muhasebe süreci faaliyetine devam eden işletmelerde dönem başı yevmiye kayıtları ile başlar.
Muhasebe sürecinin ara noktalarında kesin mizan düzenlenir.

11.Soru

1 no. lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen hesap çerçevesinde yer alan hesap sınıflarının sayısı kaçtır?


10

9

8

7

6


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından kullanılan muhasebe sistemlerinden birisidir?


Bilanço

Nakit akış tablosu

Mali tablolar

Yönetim muhasebesi

Gelir tablosu


13.Soru

“...................., işletmenin ana faaliyetine ilişkin olarak nakdin mala, malın alacağa ve alacağın tekrar nakde dönüşme sürecinin mali yılda en az bir kez tekrarlanma sürecidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir?


Alacak devir hızı
Çalışma döngüsü
Yatırım döngüsü
Stok devir hızı
Faaliyet döngüsü

14.Soru

İkinci sınıf işletmelerin tasdike tabi tutmak zorunda oldukları defteri aşağıdakilerden hangisidir?


Yevmiye defteri

İşletme hesabı defteri

Hesap çizelgesi

Envanter defteri

Defteri kebir


15.Soru

I – Açılış için ilgili hesabın borç tarafında kayıt yapılır. II – Artışlar için ilgili hesabın alacak tarafında kayıt yapılır. III – Varlıklar ile ilgili alacak veya borç hareketlerinin izlendiği hesaplardır. Varlık hesapları için yukarıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I-II
I-II-III

16.Soru

Dönen varlıklarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Normal faaliyet döngüsü bir yıl içinde paraya çevrilebilen, satılan veya tüketilmesi beklenen varlıklardır.
İşletmenin varlıklarının tamamını kapsar.
Varlıklar toplamından kısa vadeli borçların çıkarılması ile bulunan değerdir.
Özkaynaklara eşittir.
Bir yıl veya daha uzun sürede paraya dönüşebilen varlıklardır.

17.Soru

I. Stok kartları
II. Fatura
III. Sevk irsaliyesi
IV. Gider pusulası
V. Çekler ve senetler
Yukarıdakilerden hangileri muhasebede kullanılan yasal düzenlemelere tabi belgelerdendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III, IV ve V

I, II III, IV ve V


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde büyük deftere ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?


Kayıtlar, madde şeklinde yapılır
Sayfa numaraları karşılıklı 1-1, 2-2 şeklinde takip eder
Kayıtlar, Yevmiye defterinden büyük deftere aktarılır
Tutulması TTK ve VUK hükümlerine göre zorunludur
Her bir hesaba ihtiyaç duyulan miktarda sayfa ayrılır

19.Soru

Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenmez? 


Nakit Akım Tablosu 
Bilanço 
Gelir Tablosu 
Özkaynaklar Değişim Tablosu 
Dipnot ve Açıklayıcı Bilgiler 

20.Soru

I. Kesin Mizan II. Mali Tablolar III. Genel Geçici Mizan IV. Açılış Kayıtları V. Envanter ve Envanter Kayıtları Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci ile ilgili doğru bir sıralamadır?


II - III - I – IV - V
IV - II - I - III – V
IV - III - II – I - V
IV - III - V - I - II
V - IV - I – II - III