Genel Muhasebe 1 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi türev ürün olarak nitelendirilen bir menkul kıymetin özelliklerinden biri değildir?


Değeri değişime açık bir sözleşmeye dayanır
Vadeye kadar taraflar arasında nakit akışı gerektirmez
Öz kaynaklarında bir payı / hakkı gösteren sözleşmedir
Net bir başlangıç yatırımı gerektirmez
Benzer finansal araçlara oranla daha az bir başlangıç yatırımı gerektirir

2.Soru

İşletmenin diğer işletmelerin yönetimine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Lehtar
Keşide
Ciro
İştirak
Depozito

3.Soru

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


Nakit ve nakit benzerleri grubunda indirim olarak yer alır.
Çek keşide edildiğinde hesap alacaklandırılır.
Hesapta yer alan çekler ibraz vadelidir.
Aktif karakterli bir hesaptır.
Alacak kalanı verir.

4.Soru

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması aşağıdaki hangi kavramın gereğidir?


Dönemsellik Kavramı

Kişilik kavramı

İşletmenin Sürekliliği Kavramı

Parayla Ölçülme Kavramı

Maliyet Esası Kavramı


5.Soru

Hazır Değerlere ait aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


Hazır değerler, aktif karakterli hesaplardan oluşur
Hazır değerler, para ve para benzeri nakit değeri taşıyan hesaplardan oluşur
Hazır değerler grubunda en likit kalem Sermaye hesabıdır
Hazır değerler dönen varlıklar içinde yer alır
Hazır değerler, likiditesi oldukça yüksek kalemlerden oluşur

6.Soru

Çek için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Düzenlenen yerde ödenecekse 15 gün içerisinde ibraz edilir

Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek düzenlenme ve ödeme yeri aynı kıtada ise 1 ay farklı kıtada ise 3 ay içerisinde ibraz edilir

Çekler işletmedeki en likit varlıklardır

Süreler çekte yazılı olan düzenleme tarihinde başlar

Çekler para gibi bir ödeme aracı olarak kullanılmaz


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelir ortaklığı senetlerinin özelliklerinden biri değildir?


Ödemenin yapılamaması hâlinde ortaklığın iflası talep edilebilir.
Kamu kuruluşlarına devlet bütçesi dışında kaynak sağlar.
Senet sahipleri mülkiyet ve işletme üzerinde herhangi bir hak sahibi değildir.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlerdir.
Kamuya ait altyapı tesislerinin gelirlerinden yatırımcıya anonim ortaklığın ödeme yapmaya yeterli kâra sahip olması durumunda gelir sağlamayı amaçlar.

8.Soru

(E) işletmesi 1.2.20X1 tarihinde alım-satım amaçlı olarak, 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan T1.000 nominal değerli, yıllık % 45 faizli, F işletmesi tahvillerinin tamamını 1.6.20X1 tarihinde satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Aşağıdakilerden hangisi bu işlem ile ilgili yevmiye kaydı için doğrudur?


Bankalar hesabı Alacaklı
Menkul Kıymetler Satış Zararları hesabı Alacaklı
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı Alacaklı
Menkul Kıymetler Satış Kârları hesabı Borçlu
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı Borçlu

9.Soru

Verilen seçeneklerden hangileri Nakit Akış Tablosu'nda bulunan nakit akışları doğru ifade etmektedir?

  1. Sosyal faaliyetler
  2. İşletme faaliyetleri
  3. Yatırım faaliyetleri
  4. Kazanç faaliyetleri
  5. Finansman faaliyetleri


ii, iii, v

i, iv

i, ii, iii

iii, iv, v

i, iv, v


10.Soru

İşletmelerin ana faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından ortaya çıkan, çek ve senede bağlanmamış alacaklar aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?


120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
126 Verilen Depozito ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar
128 Şüpheli Alacaklar

11.Soru

Kasa Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasa Hesabı alacak kalanı verebilir.

Para çıkışlarında Kasa Hesabı borçlandırılır.

İşletmenin bankadaki parası hakkında bilgi verir.

Para girişlerinde Kasa Hesabı alacaklandırılır.

İşletmenin en likit kalemidir.


12.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa hesabını alacaklandırır?


Nakit mal satışı

Bankadan çekilen paralar

Menkul kıymetlerin satılması

Hisse senedi alımı

Vadesi dolan alacakların tahsili


13.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi stoklar grubunda yer alır?


Bankalar

Alıcılar

Ticari mallar

Verilen depozito ve teminatlar

Hisse senetleri


14.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Alıcılar Hesabına borç kaydı yapılmasını gerektirir?


Müşterilerden tahsil edilen paralar

Müşterilere yapılan miktar ve kasa iskontoları

Vadeli mal ve hizmet satışları

İdari takibe alınan alacaklar

Şüpheli duruma düşen alacaklar


15.Soru

Yeni kurulan işletmede yapılacak envanter çalışması ve düzenlenecek açılış bilançosundan hareketle, faaliyetine devam eden işletmelerde ise dönem başı bilançosundan hareketle yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?


Dönem içi mali işlemlerin kaydı
Ara mizan
Genel geçici mizan
Açılış kaydı
Envanter

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede gerçekleşen tüm mali olayların sınıflandırıldığı çizelgelerden biridir?


Bilanço

Hesaplar

Kaynak hesapları

Varlık hesapları

Maliyet hesapları


17.Soru

Stoklar, en genel anlamıyla işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmeleri için tüketmek, satmak ya da üretimde kullanılmak amacı ile elinde bulundurduğu varlıklardan hangisi imalat işlemeleri tarafından kullanılır?


Yarı Mamüller üretim

Ticari mallar

Diğer stoklar

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

Verilen sipariş avansları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin taşıdığı özelliklerden biri değildir?


Nominal değerinin olması
Dönemsel gelir sağlaması
Kıymetli evrak olması
Ortaklık ya da alacaklılık hakkı vermesi
Yalnızca faiz geliri sağlaması

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu senetler üzerinden yapılabilecek işlemlerden biri değildir?


Yeni bir senet düzenlenerek tahsil edilmesi
Senetlerin teminata verilmesi
Senetlerin protesto edilmesi
Senetlerin depozitosunun alınması
Senetlerin temliki

20.Soru

İlgili menkul kıymet yatırımlar›, Tekdüzen Hesap Planında Hangi hesap grubu altında izlenmektedir?


"10" Hesap Grubu

"12" Hesap Grubu

"11" Hesap Grubu

"14" Hesap Grubu

"15" Hesap Grubu