Genel Muhasebe 1 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ticari Alacaklar grubunda yer alan aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda yapılan envanter işlemleri kapsamında izlenen hesaplardandır?


Alıcılar Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
Şüpheli Alacaklar Hesabı
Diğer Ticari Alacaklar Hesabı

2.Soru

Sermayesinin %50’den fazlasına sahip olunan işletmeler nasıl isimlendirilir?


Ana ortaklık

Adi ortaklık

Bağlı ortaklık

İştirak

Ortaklık


3.Soru

Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne denir?


Hesap

Mizan

Bilanço

Gelir tablosu

Nakit akış tablosu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet alım satımları sırasında satın alma bedelinin belirli bir yüzdesi oranında alıcı tarafından satın alma bedeline ilave olarak ödenen vergi türüne ne denir?


Gelir vergisi

Damga vergisi

Katma değer vergisi

Banka ve sigorta malzemeleri vergisi

Harçlar


5.Soru

İşletmenin mevduatının bulunduğu her bir banka ile olan hesap ilişkisi ayrıntılı olarak aşağıdakilerden hangisinde görülür?


Yardımcı hesaplarda
Banka Kredileri Hesabında
Alınan Çekler Hesabında
Bankalar Hesabında
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabında

6.Soru

Dönem sonunda 31 Aralık itibariyle ilk kez düzenlenecek olan mizan aşağıdakilerden hangisidir?


Ara mizan
Genel geçici mizan
İsteğe bağlı mizan
Kesin mizan
Kalan mizan

7.Soru

Bir işletmede 2000 yılının Aralık ayında ?20.000 satış yapılmış ve müşteri ödemeyi 2004 yılında yapacaktır. Buna göre muhasebenin tahakkuk esasına dayanarak satış hasılatı hangi yıla ait olmalıdır?


2000
2001
2002
2003
2004

8.Soru

Nakit para üzerinden yapılan yabancı para işlemlerine ne ad verilir?


Tediye

Efektif

Tahsilat

Ciro

Nakit İşlemleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sabit getirili menkul kıymetlerden birisidir?


Hisse senedi

Hazine bonosu

Tahvil

Finansman bonosu

Temettü


10.Soru

Halktan toplanan paralarla belge sahipleri hesabına sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan mal varlığı aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım fonu
Katılma Belgesi
Finansman Bonosu
Kar ve Zarar Ortaklık Belgesi
Gelir Ortaklığı Senedi

11.Soru

İşletmelerde gerçekleşen farklı niteliklere sahip finansal işlemlerin sınıflandırılarak sunumunu sağlayan ve onlarda zaman içinde gerçekleşen azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?


Hesap
Mizan
Yevmiye defteri
Muhasebe fişi
Nakit akış defteri

12.Soru

Belge sahibinin, kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan
ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğinde olan belgeye ne ad verilir?


Hisse Senedi

Katılma Belgesi

Gelir Ortaklığı Belgesi

Yatırım Fonu Katılım Belgesi

Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi


13.Soru

Mal ve hizmet alım satımları sırasında satın alma bedelinin belirli bir yüzdesi oranında alıcı tarafından satın alma bedeline ilave olarak ödenen vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?


Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Katma Değer Vergisi
Ek Gelir Vergisi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından biridir?


Vadeli işlem veya forward sözleşmesi, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmelerine ilişkin nakit giriş ve çıkışları.

Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri

Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri

Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları


15.Soru

İşletmenin borcuna karşılık düzenleyerek verdiği çek lehtar tarafından tahsil edildiğinde yapılan yevmiye kaydında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Kasa hesabı alacaklandırılır.

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı alacaklandırılır.

Bankalar hesabı alacaklandırılır.

Alınan çekler hesabı alacaklandırılır.

Satıcılar hesabı alacaklandırılır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; dönen varlıklar kapsamında olan ticari alacaklar grubunda yer alan hesaplardan biri değildir?


Şüpheli alacaklar

Alacak senetleri

Diğer ticari alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar

Alınan çekler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal raporlamanın amacıdır?


Devletin yasal zorunluluklarını yerine getirmek.
Şirket olabilmenin şartını yerine getirebilmek.
Bilgi kullanıcılarının kararlarına faydalı olacak doğru ve tam zamanlı finansal bilgileri sağlamak.
Müşterilerin, sunulan hizmet ve mamullerin fiyatını ve maliyetini tahmin etmesine yardımcı olmak.
İşletmenin kârını tespit edebilmek.

18.Soru

Aşağıdaki finansal işlemlerden hangisinde Kasa hesabı alacaklandırılır?


Bankadan para çekilmesi
Çek tahsili
Senetle mal satın alımı
Satıcılara olan borcun ödenmesi
Menkul kıymetlerin satılması

19.Soru


Yukarıda verilen yevmiye kaydı aşağıdaki finansal nitelikli olaylardan hangisi için yapılmıştır?


İşletme, vadesi dolan 13.000 TL. nominal değerli senedi tahsil etmiştir.

İşletme, başka bir işletmeye ait olan 13.000 TL.’lik senedi tahsil edilmek üzere bankaya teslim etmiştir.

Tahsil edilmek üzere bankadaki 13.000 TL.’lik senet, borçlusu tarafından ödenmiştir.

İşletme 13.000 TL.’lik borcuna karşılık aynı tutarda senet vermiştir.

Tedarikçisi olan işletmeye verdiği 13.000 TL.’lik nominal değerli senedi nakden ödemiştir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kağıtlarından biridir?


Diğer Menkul Kıymetler
Hazine Bonosu
Hisse Senedi
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
Alacak Senetleri