Genel Muhasebe 1 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 9 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yabancı paraların muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki hangi hesap kullanılır?


Kasa Hesabı

Yabancı Paralar Hesabı

Bankalar Hesabı

Döviz Hesabı

Dolar Hesabı


2.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Alıcılar Hesabına alacak kaydı yapılmasını gerektirir?


Müşterilerden tahsil edilen paralar

Önceki dönemden devreden senetsiz alacaklar

Vadeli mal ve hizmet satışları

Senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faizler

Eksik, hatalı vb. nedenler ile yapılan düzeltmeler


3.Soru

Senetlerin ödememe protestosu ödeme tarihini takip eden kaç iş günü içerisinde yapılmalıdır?


1 iş günü
2 iş günü
5 iş günü
10 iş günü
30 iş günü

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterdir?


İşletme hesabı defteri
Büyük Defter
Yevmiye Defteri
Yardımcı Defter
Envanter Defteri

5.Soru

Anonim şirketler ile kamu kuruluşlarının faaliyetinin finansmanında, ihtiyaç duydukları fonları sağlamak amacı ile ihraç edilen borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?


Tapu senedi
Hisse Senedi
Tahvil
Hazine Bonosu
Finansman Bonosu

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak verilen Alacak Senetlerinin özelliklerinden biri değildir?


Tahsil edilinceye kadar işletmenin mülkiyetindedir
Senetsiz alacaklarda bir azalma yaratmaz
Nazım kayıtlarda gösterilmesi gerekir
Senet vadesinde ödenmediğinde, senedi alan işletmenin senedi teminat olarak veren işletmeye geri dönme hakkı olabilir
Senetten doğacak alacak hakkı, ciro edilen kişiye tamamen verilmektir

7.Soru

Stoklarla ilgili işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde devamlı envanter yöntemini kullanan bir işletme dönem başı mal stoku da dahil olmak üzere dönem içindeki mal alışları ve satın alınan malların maliyeti ile lişkilendirebildiği her türlü harcama tutarını aşağıdaki hesaplardan hangisine ne şekilde kaydeder?


153 Ticari Mallar hesabının borcuna kaydeder.

153 Ticari Mallar hesabının alacağına kaydeder.

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.’nın borcuna

152 Mamuller hesabının alacağına

152 Mamuller hesabının alacağına


8.Soru

Finansal tablo hazırlarken, bir işletmenin toplam alacakları 40.000 TL, toplam borcunun da 30.000 TL  olduğu durumda, bilançoda alacak ve borç farkı olan tutar (10.000 TL) değil de, alacaklar 40.000 TL ve borçlar da 30.000TL olarak gösterilmesi durumu seçeneklerin hangisi ile ifade edilir?


Tahakkuk esası

Önemlilik ve birleştirme

Karşılaştırmalı bilgi

Netleştirme (Mahsup etme)

Sunuluş tutarlılığı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?


Hesap açıktır.
Hesap borç kalanı verir.
Hesap şeffaftır.
Hesap alacak kalanı verir.
Hesap kapalıdır.