Genel Muhasebe 1 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

TS işletmesi daha önce bankadaki hesabı üzerine keşide ettiği T25.000 nominal değerli çek için kasasındaki bir çeki ciro etmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır
Bankalar hesabı alacaklanır
Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
Kasa hesabı alacaklandırılır
Diğer Hazır Değerler hesabı alacaklandırılır

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tekdüzen hesap planında yer alan hesaplardandır?


Satıcılar Hesabı
Banka Kredileri
Ticari Mallar Hesabı
Hisse Senetleri
Kasa

3.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi tediye işlemlerine bir örnektir?


Kıymetli evrakların satılması(tahsilat)

Nakit mal satışı

Bankadan çekilen paralar

Nakit mal alışı

Vadesi dolan alacakların alınması


4.Soru

Aşağıdaki hangisi Personelden Alacaklar hesabı ile ilgili doğru bir ifadedir?


Yolluk ve görevlendirme bu hesabın alacağında izlenir
Personele verilen avanslar bu hesabın alacağında takip edilir
Personel borcunu öderken bu hesap borçlandırılır
Personele verilen ödünç paralar için bu hesap borçlandırılır
Personele ödenecek maaş ve ücretlerde bu hesap alacaklandırılır

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?


Alacak senetleri adi senetler ve kıymetli evrak niteliğinde senetler olmak üzere ikiye ayrılır.

Adi senetler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

Kıymetli evrak niteliğindeki senetler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

Kıymetli evrak niteliğindeki senetler kambiyo ve mal senetleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Poliçe, bono ve çek kambiyo senetleridir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; tekdüzen hesap planında dönen varlıkların ilk grubunu oluşturan hazır değerler içinde yer alan hesaplardan biri değildir?


Alınan Çekler

Kasa

Bankalar

Alıcılar

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri


7.Soru

İşletmelerin uzun vadeli yatırım amacı ile hisse senedi edinmeleri durumunda ilgili yatırımlar yatırım yapılan şirkette % 40 oy hakkı ve önemli etkiye sahipse hangi hesapta izlenir?


Hisse senetleri hesabı
Bağlı ortaklıklar hesabı
Diğer çeşitli alacaklar hesabı
Kasa hesabı
İştirakler hesabı

8.Soru

Aşağıdakilerin hangisinden yararlanılarak dönem sonu bilançosu düzenlenir?


Genel geçici mizan
Dönem başı bilançosu
Envanter listesi
Kesin mizan
Gelir tablosu

9.Soru

Muhasebe bilgi akışında toplanan bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?


Girdi
İletme
Çıktı
Süreç
Mali işlemler

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda Brüt Kâr veya Zarar bölümünde yer almaz?


Satış gelirleri
Genel yönetim giderleri
Satışların maliyeti
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler
Ticari faaliyetlerden brüt kâr

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak tutulması gereken ticari defterlerden değildir?


Yevmiye defteri
Defter-i Kebir
Yardımcı defter
Envanter defteri
Pay defteri

12.Soru

Romaş işletmesi 1000 Türk Lirası nominal değerli ve 26000 Türk Lirası'na satın aldığı hisse senetlerinin tamamını 6 ay sonra satın aldığı bankaya 30.000 Türk Lirası'na satmıştır. Satış bedeli aynı bankadaki vadesiz ticari mevduat hesabına yatırıldığını öğrenmiştir. Bu bilgilere göre hisse satışına ilişkin vade farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?


Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı  hesabı
Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Zararı hesabı
Menkul Kıymet Satış Zararı hesabı
Menkul Kıymet Değer Artışı Kârı hesabı

13.Soru

Bir işletme için yabancı paraların miktarının takip edilmesi önemli ise, aşağıdaki hangi ana hesaplar kullanılır?


Hazır Değerler

Menkul Kıymetler

Nazım Hesaplar

Borçlar

Stoklar


14.Soru

İşletmenin bir bankaya hitaben ödeme talimatı vermek üzere düzenlediği/ciro ettiği ödeme aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Çek
Senet
Bono
Poliçe
Nakit

15.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde 120 Alıcılar hesabı borçlandırılır?


Daha önceki dönemden devreden senetsiz alacaklar
Alıcılara hesabına karşılık alınan senetler
Müşterilere yapılan miktar ve kasa iskontoloru
İdari takibe alınan alacaklar
Şüpheli duruma düşen alacaklar

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ticari borçları arasında yer alır?


Nakit
Kredi alacakları
Borç senetleri
Hisse senetleri
Tahviller

17.Soru

Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha yüksek bir bedel üzerinden satılması durumunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I- Bu satış primli satış adını almaktadır. II- 645 Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı, elde edilen kâr tutarı kadar alacaklandırılır. III- Nominal değerinin dışında satılamaz.


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II, III

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin işletmenin kayıtlarındaki değerini ifade eden kavramdır?


İhraç bedeli
Nominal değer
Rayiç bedeli
Emsal bedel
Kayıtlı değer

19.Soru

Hazır Değerler grubunda kasadaki paradan sonra en likit varlık aşağıdakilerden hangisidir?


Alınan Çekler
Alacak senetleri
Menkul kıymetler
Verilen Çekler
Hisse Senetleri

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; stoklar grubunda yer alan hesaplardan biri değildir?


İlk madde ve malzeme

Mamuller

Verilen sipariş ve avanslar

Verilen depozito ve teminatlar

Ticari mallar