Genel Muhasebe 1 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmenin diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarına ne ad verilir?


İştirak

Bağlı Ortaklık

Ortaklık

Alacaklı

Sermayedar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin özelliklerinden değildir?


Sermayesi paylara bölünmüş şirketler tarafından çıkarılmaktadır
Kıymetli evrak değildir
Ortaklık sermayesine katılma payını temsil etmektedir
Payların dolaşımını sağlamaktadır
Kanuni şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır

3.Soru

“A” İşletmesi 1 Mayıs tarihinde finansman ihtiyacını karşılamak üzere “X” işletmesine 25.000 TL. borç vermiştir. “A” işletmesi “X” işletmesinin %25 ortaklık payına sahiptir. Buna göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?4.Soru

Müşteriler; belirli bir miktarın üzerinde alım yapmaları, satın aldıkları malları teslim alırken yaptıkları kontroller esnasında malların bozuk, ambalajının ya da kendisinin hasarlı ya da istenen kalitede olmadığını tespit etmeleri durumunda satıcıdan iskonto talebinde bulunabilirler. Satıcı olarak bu talebin kabul edilmesi, ilgili satış işleminden elde edilen satış hasılatının iskonto tutarı kadar azaltılmasını gerektirir. Bu işlem hangi hesap altında izlenir.


611 Satış İskontoları Hs.

120 Alıcılar Hs.

320 Satıcılar Hs.

153 Ticari Mallar Hs.

760 Pazarlam, Satış ve dağıtım Giderleri Hs.


5.Soru

“Hak edilmiş ancak tahsilatı veya ödemesi henüz geçmemiş bir gelir ya da giderin tanınması” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Alacak
Tahakkuk
Borç
Karşılık
Yükümlülük

6.Soru

14.06.20X1 Tarihinde Gürgen Ticaret, 250 lira tutarında posta pulu almıştır ve karşılığını ödemiştir? Bu işlemde borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?


100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı

102 Bankalar Hesabı

103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hesabı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alım satım amaçlı olarak da adlandırılan menkul kıymetleri ifade etmektedir?


Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Menkul Kıymetler
Satılmaya Hazır Amaçlı Menkul Kıymetler
Vadeye Kadar Elde Tutma Amaçlı Menkul Kıymetler
Uzun Vadeli Menkul Kıymetler
Alacak Senedi

8.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Alıcılar Hesabına alacak kaydı yapılmasını gerektirir?


Müşterilerden tahsil edilen paralar
Önceki dönemden devreden senetsiz alacaklar
Vadeli mal ve hizmet satışları
Senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faizler
Eksik, hatalı vb. nedenler ile yapılan düzeltmeler

9.Soru

Herhangi bir hesabın herhangi bir zamanda borç ve alacak taraf toplamları alındığında, borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından büyük olması durumunda aradaki fark, nasıl ifade edilir?


Borç kalanı

Alacak kalanı

Hesap kapalı

Hesap açık

Zarar


10.Soru

Poliçe için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İkili bir ticari ilişkiyi düzenler

Keşideci ve muhatap aynı kişidir

Emre yazılı senettir

Keşideci, lehtar ve muhataptan oluşur

Sadece lehtar bulunur


11.Soru

“A” İşletmesi bankadan gelen dekonttan tahsil edilmesi için bıraktığı “C” işletmesine ait çekin tahsil edildiğini öğrenmiştir. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Bankalar Hesabı alacaklandırılır.

Alınan Çekler Hesabı borçlandırılır.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı borçlandırılır.

Bankalar Hesabı borçlandırılır.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacaklandırılır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi brüt kâr ve zarar hesaplandıktan sonra faaliyet kârı ya da zararının hesaplanmasında kullanılmaktadır?


Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

Dönem Vergi Gelir/Gideri

Ertelenmiş vergi gelir/gideri

Durdurulan Faaliyetler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ALICILAR hesabına borç kaydedilir?


Alıcılar hesabına karşılık alınan senetler
Müşterilere yapılan miktar ve kasa iskontoları
İdari takibe alınan alacaklar
Şüpheli duruma düşen alacaklar
Vadeli(kredili) mal ve hizmet satışları

14.Soru

Aşağıdaki hangisi Hazır Değerler grubunda yer alan ve işletmenin vadesi gelmiş kuponlara ve posta pullarına sahip olması durumda kayda alınan bir hesaptır?


Kasa
Alınan Çekler
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Diğer Hazır Değerler
Bankalar

15.Soru

Kamu kesimi kurum ya da kuruluşları tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen,bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraklar aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir Ortaklığı Senedi
Hazine Bonosu
Finansman Bonosu
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Yatırım Fonu Katılım Belgesi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hisse Senetlerinin üzerinde yazan parasal değeri ifade eder?


Gerçeğe Uygun Değer
Rayiç Bedel
Nominal Değer
İtibari Değer
Kayıtlı Değer

17.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Diğer Alacaklar grubunda yer alır?


Alıcılar hesabı
Alacak Senetleri hesabı
Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı
Şüpheli Alacaklar hesabı

18.Soru

Türkiye Muhasebe Standartları’na göre geçici yatırımlar edinme amaçlarına göre üç farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir. Buna göre aşağıdaki edinme amaçlarından hangisinde türev ürünler yer almaktadır?


Satılmaya hazır amaçlı menkul kıymetler
Vadeye kadar elde tutma amaçlı menkul kıymetler
Alım satım amaçlı menkul kıymetler 
Borçlanma kağıtlarını içeren menkul kıymetler
Uzun dönemli bekleme amaçlı menkul kıymetler

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde finansal tabloların niteliksel özelliklerinden “zamanında sunum” ifade edilmektedir?


Karar alıcıların ihtiyaç duyduğu zamanda finansal tabloların kullanıma hazır olması
Bilginin açık bir şekilde tanımlanıp sınıflandırılacak anlaşılırlıkta olması
Bilançonun 1 Ocak tarihinde hazır olması
Sunulan bilginin karşılaştırılabilir olması
Her bir bilgi kullanıcısı için ayrı zamanlarda bilanço hazırlanması

20.Soru

“C” işletmesi ortaklardan biri olan Hasan Yücel’in taahhüt ettiği 50.000 Türk Liranın ödendiğini “Y” bankasından gelen dekonttan öğrenmiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Personelden Alacaklar Hesabı

İştiraklerden Alacaklar Hesabı

Şüpheli Diğer Alacaklar

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

Ortaklardan Alacaklar Hesabı