Genel Muhasebe 1 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eden muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Sorumluluk Kavramı

Önemlilik Kavramı

İşletmenin Sürekliliği Kavramı

Dönemsellik Kavramı

Parayla Ölçülme Kavramı


2.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin doğması durumunda 121 Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır?


Senetsiz alacaklar kaşılığında alınan bonolar
Teminata verilen senetler
Eksik, hatalı vb. nedenlerle yapılan düzeltmeler
Daha önceki dönemden devreden senetsiz alacaklar
Vadeli satışlar ya da sunulan hizmetler karşılığında alınan bonolar

3.Soru

Sermayesi paylara bölünmüş şirketler tarafından çıkarılan, ortaklık sermayesine katılma payını temsile eden, payların dolaşımını sağlayan ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak hazırlanan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?


Tapu senedi
Hisse Senedi
Tahvil
Hazine Bonosu
Finansman Bonosu

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin özelliklerinden biri değildir?


Geçici ya da uzun vadeli yatırım amacıyla edinebilirler.
Kayıtlı değerinin altında veya üstünde bir değerle satılabilir.
Hamiline ya da nama yazılı olabilirler.
Faaliyetlerinin finansmanında ihtiyaç duyulan fonları sağlamak amacıyla ihraç edilirler.
Hisse senetleri nominal değerinden ya da farklı bir değer üzerinden satılabilirler.

5.Soru

Sermayesinin % 50 den fazlasına sahip olunan işletmelere ne ad verilir?


İştiraklerden alacaklar

Alıcılardan alacaklar

Bağlı ortaklıklardan alacaklar

Bankalardan alacaklar

Şüpheli alacaklar


6.Soru

Borçlu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen alacaklı emrine belirlenen tarihte ve yerde, kayıtsız ve şartsız belirli bir tutarın ödenmesi yükümlülüğünü kapsayan senede ne ad verilir?


Tahvil

Hisse senedi

Bono

Gelir ortaklığı senedi

Yatırım fonu katılım belgesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan biri değildir?


Karşılaştırmalı bilgi
Önemlilik ve birleştirme
İşletmenin sürekliliği
Düzenlenebilirlilik
Netleştirme

8.Soru

1. Nakit mal alışı 2. Hisse senedi alımı 3. Çek ödemesi Yukarıdakilerden hangisi kasadaki para miktarına yaptığı etki nedeniyle tediye olarak adlandırılmaktadır.


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2, 3

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?


Finansman Bonosu
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili
Alacak Senedi
Gelir Ortaklığı Senedi

10.Soru

Köprü, baraj, elektrik santrali, kara yolu, demir yolu, telekomünikasyon sistemleri ve sivil kullanıma yönelik deniz ve havalimanları ile benzerlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlere ne ad verilir?


Gelir Ortaklığı Senedi
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Finansman Bonosu
Hazine Bonosu

11.Soru

Hisse Senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hamiline ya da nama yazılı olabilir.
İşletmeler, diğer işletmelerin hisse senetlerini geçici ya da uzun vadeli yatırım amacıyla edinebilir.
Hisse senetleri, kayıtlı değerinin üstünde bir değerle satılamaz.
Hisse senetlerinin tahsil edilebilir duruma gelmiş kâr payı ile birlikte satın alınması durumunda ilgili hisse senedi için ödenen tutar, tahsil edilecek kâr payını da içermektedir.
Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satılması durumunda bu satış iskontolu satış adını alır.

12.Soru

İşletme daha önce “X” işletmesinden 5.000 TL.’ye kredili olarak satın aldığı malın borcunu ödeyebilmek için kasasında bulunan 5.000 TL.’lik çeki ciro etmiştir. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Satıcılar Hesabı 5.000 TL. alacaklandırılır.

Alınan Çekler Hesabı 5.000 TL. borçlandırılır.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı 5.000 TL. borçlandırılır.

Alınan Çekler Hesabı 5.000 TL. alacaklandırılır.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı 5.000 TL. alacaklandırılır.


13.Soru

Satın alınan malların işletmenin amaçladığı şekilde kullanıma ya da satışa hazır hale gelebilmesi için işletme tarafından yapılması gereken harcamalara ne ad verilir?


Alış giderleri

Satış giderleri

Alış iskontosu

Kredili mal alışı

Kredili mal satışı


14.Soru

I. Defter numaraları, karşılıklı olarak devam eder II. Defter sayfalarının sol tarafına elde edilen giderler, sağ tarafına ise yapılan gelirler kaydedilir. III. Her sayfa dolduğunda toplamı alınır ve izleyen sayfaya nakli toplam aktarılarak kayıtlara yeni sayfadan devam edilir. IV. Yıl sonunda gelirler toplamı ile giderler toplamı karşılaştırılarak gelir gider farkı tespit edilir. Bu şekilde defter tutan işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Birinci sınıf bir işletmedir ve yevmiye defteri tutar
İkinci sınıf bir işletmedir ve işletme hesabı esası defteri tutar
Birinci sınıf bir işletmedir ve büyük defter tutar
İkinci sınıf bir işletmedir ve envanter defteri tutar
Birinci sınıf bir işletmedir ve envanter defteri tutar

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmek için kullanmak amacı ile elinde bulundurdukları ve tekdüzen hesap planında izlenen hesap gruplarından değildir?


150 İlk Madde ve Malzeme
153 Ticari Mallar
157 Stoklar
321 Borç Senetleri
159 Verilen Sipariş Avansları

16.Soru

Hisse senetlerinin alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?


Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına
Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına
Hisse Senetleri Hesabına
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına
Karşılık Giderleri Hesabına

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğer hazır değerler içerisinde yer alır?


Alacaklar

Kasa tahsil fişi

Posta pulları

Kasa tediye fişi

Alacak senetleri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vergi usul kanununa göre tasdik zorunluluğu olan defterlerden birisidir?


Bilanço

Mizan

Yevmiye defteri

Yardımcı defterler

Büyük defter


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikincil işlevlerinden birisidir?


Kayıt yapmak

Mali olaylara ait belge toplamak

Sınıflandırma yapmak

Özet yapmak

Yorum yapmak


20.Soru

"A" İşletmesi satın alığı bir mal karşılığında verdiği çekin t20.00'lık çekin ödendiğini "Z" Bankası'ndan gelen dekonttan öğrenmiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


Bankalar Hesabı

Sermaye Hesabı

Kasa Hesabı

Alıcılar Hesabı

Alınan Çekler Hesabı