Genel Muhasebe 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belge karşılığı sahibinin, kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım fonu
Katılma Belgesi
Finansman Bonosu
Kar ve Zarar Ortaklık Belgesi
Gelir Ortaklığı Senedi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Diğer Alacaklar grubu hesabında yer almaz?


Diğer Ticari Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıklardan biri değildir?


Hisse senetleri

Tahviller

Kredi alacakları

Banka ve posta havaleleri

Nakit


4.Soru

Her türlü mal ve hizmetin satış sırasında, satış bedeli üzerinden alıcılardan tahsil edilen ya da edilecek olan katma değer vergisinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


190 Devreden KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
153 Ticari Mallar
391 Hesaplanan KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

5.Soru

Devamlı envanter yöntemi aşağıdaki işletmelerden hangisinde tercih edilir?


Faaliyet hacmi küçük

Stok ve tedarik dengesi önemli olan

Elektronik sistemlerin kullanılmadığı

Tek tip ya da birbirine benzer malların satını yapan

Alım satımların işletme kayıtlarına anında yansımadığı


6.Soru

İş yaşamında ortaklardan alacaklar hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Şirket ortağının, şirketin fonlarının ortak tarafından kullanılmasını gösterir

Şirket ortaklarının diğer şirketlerden olan alacağını gösterir

Şirket ortaklarının diğer şirketlerden olan borcunu gösterir

Şirket ortaklarının alacaklı hesabı borç kalanı ortağın şirkete olan borcunu gösterir

Ortakların işletmeye borçlarını ödemeleri halinde ortaklardan alacaklı hesabı borçlandırılır


7.Soru

Tahsil edilmek üzere bankaya verilen alacak senetleri için aşağıdaki kahyıtlardan hangisi yapılır?


Alacak Senetleri/Cüzdandaki Senetler alacaklı, Alacak Senetleri/Tahsildeki Senetler borçlu
Bankalar borçlu, Alacak Senetleri/Cüzdandaki Senetler alacaklı
Bankalar borçlu, Alacak Senetleri/Tahsildeki Senetler alacaklı
Alacak Senetleri/Cüzdandaki Senetler borçlu, Alacak Senetleri/Tahsildeki Senetler alacaklı
Nazım H/Tahsildeki Senetler borçlu, Nazım H/Tahsildeki Senetler alacaklı

8.Soru

(C) işletmesi 2.4.20X1 tarihinde alım-satım amaçlı olarak, 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan T1.000 nominal değerli, yıllık % 60 faizli, D işletmesi tahvillerinin 50 adedini 3.7.20X1 tarihinde satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Bu göre aşağıdakilerden hangisi bu işlem ile ilgili yapılacak yevmiye kaydı için doğrudur?


Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı T100.000 Alacaklı
Bankalar hesabı T57.500 Borçlu
Menkul Kıymetler Satış Kârları hesabı T15.000 Alacaklı
Bankalar hesabı T115.000 Borçlu
Menkul Kıymetler Satış Zararları T15.000 Borçlu

9.Soru

Bir hesap borçlu iken birden çok hesabın alacaklı olduğu veya birden çok hesapborçlu iken bir hesabın alacaklı olduğu yevmiye maddesi türü aşağıdakilerden hangisidir?


Karma madde
Bileşik madde
Basit madde
Düzeltme maddesi
Açıklayıcı madde

10.Soru

İşletme bankada bulunan ticari mevduat hesabından ödenmek üzere 1000 TL tutarında çek keşide etmiştir. Bu işleme ilişkin aşağıda verilen yevmiye kaydı bilgilerinden hangisi doğrudur?


Bankalar hesabı borçlandırılır.

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı alacaklandırılır.

Alınan çekler hesabı alacaklandırılır.

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı borçlandırılır.

Alınan çekler hesabı borçlandırılır.


11.Soru

“A” İşletmesi daha önce alım satım amaçlı satın aldığı “Z” işletmesinin (1.000 adet x 60 TL.) hisse senetlerinin tamamını 1 Haziran tarihinde 65.000 TL.’ye satmıştır. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Bankalar Hesabı 65.000 TL. alacaklandırılır.

Menkul Kıymet Satış Kârları Hs. 5.000 TL. alacaklandırılır.

Hisse Senetleri Hesabı 65.000 TL. alacaklandırılır.

Bankalar Hesabı 60.000 TL. borçlandırılır.

Hisse Senetleri Hesabı 60.000 TL. borçlandırılır.


12.Soru

'' Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması; bu kavramın amacını oluşturur.'' Yukarıdaki ifade muhasebenin temel kavramlarından hangisinin tanımıdır?


Tutarlılık kavramı
İşletmenin sürekliliği kavramı
Dönemsellik kavramı
Tam açıklama kavramı
Önemlilik kavramı

13.Soru

Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiş dönemler kârı (zararı) ve dönem net kârı (zarar) kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azalışları, artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal durum tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu
Nakit akış tablosu
Fon akım tablosu
Kapsamlı gelir tablosu

14.Soru

I. Düzenlendiği yerde ödenecekse on gün, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
II. Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve farklı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
III. İlk iki maddede yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlamaktadır.
IV. TTK madde 797’ye göre çekin, takvimleri farklı olan iki yer arasında düzenlenmesi durumunda düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür.
Çeklerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I, II, III ve IV

I, II ve III

I ve II

I, II, IV ve V


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin sermaye piyasasından ya da bireylerden uzun vadeli borçlanmak amacıyla kullandığı bir menkul kıymettir?


Tahvil
Borç senedi
Hisse senedi
Hazine bonosu
Finansman bonosu

16.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler içerisinde yer almaz?


Kasa

Bankalar

Verilen çek ve ödeme emirleri

Alınan çekler

İştirakler


17.Soru

Menkul kıymetin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?


Kayıtlı değer

Defter değeri

Nominal değer

Kaydi değer

Gerçeğe uygun değer


18.Soru

Daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetlerin yeniden alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?


Birincil piyasalar

İkincil piyasalar

Menkul kıymet piyasaları

Finansal piyasalar

Reel piyasalar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stokların tekdüzen hesap planında izlendiği hesap gruplarından değildir?


152 Mamuller
159 Verilen Sipariş Avansları
611 Satış İskontoları
153 Ticari Mallar
150 İlk Madde ve Malzeme

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel işlevlerinden birisidir?


İşletmenin kaynaklarını kullanarak varlık satın almak

İşletmeye öz kaynak ve yabancı kaynak sağlamak

İşletmelerdeki mali kaynaklı işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek

İşletmede para ile ifade edilmeyen olaylara ait belgeleri toplamak

İşletmelerin satış performansına ilişkin değerlendirme yapmak