Genel Muhasebe 1 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?


Parayla Ölçülme
Maliyet Esası
Dönemsellik
Tutarlılık
İhtiyatlılık

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yevmiye kaydında bir hesabın borçlu ve bir hesabın da alacaklı kaydedildiği yevmiye madde türüdür?


Basit Madde
Bileşik Madde
Yapılan Madde
Karma Madde
Tahminî Madde

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemler arasında yer almaz?


Finansman maliyetleri
Kâr veya zarar maddesinde belirtilen tutarlar hariç olmak üzere niteliğine göre sınıflandırılan gerçekleşmemiş kâr ya da zarar bileşenlerinin her biri
Toplam kapsamlı gelir
Satılmak üzere elde tutulan varlıkların toplamı ile satılmak üzere elde tutulan ve elden çıkarılacaklar grubuna dahil olan varlıkların toplamı
Öz kaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının gerçekleşmemiş kâr veya zarar payları

4.Soru

TMS 28 iştirakler standardına göre işletmenin önemli etkiye sahip olduğu yatırıma iştirak diyebilmek için gereken en az oy oranı yüzde kaçtır?


10
20
30
40
50

5.Soru

'' Anonim şirketler ile kamu kurum yada kuruluşlarının faaliyetlerinin finansmanında ihtiyaç duydukları fonları sağlamak amacı ile ihraç edilen borçlanma senetleridir.'' Yukarıda tanımı verilen borçlanma kağıdı aşağıdakilerden hangisidir?


Hazine Bonosu
Gelir Ortaklığı Senedi
Finansman Bonosu
Kâr ve Zarar Ortaklığı Senedi
Tahvil

6.Soru

Değişim aracı olma niteliğine sahip, kolaylıkla paraya çevrilebilen, işletmenin hedefleri doğrultusunda cari faaliyetlerin yerine getirilmesinde ve borçların geri ödenmesinde kullanımı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmayan para ve para benzeri varlıklar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Hazır değerler
Öz kaynağa dayalı finansal araçlar
Kasa
Bankalar
Nakit

7.Soru

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları hangi bilanço grubu içinde gösterilir?


Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Duran Varlıklar

Özkaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


8.Soru

“A” İşletmesi daha önce 900 TL.’ye satın aldığı 1.000 TL. nominal değerli “F” işletmesi finansman bonosunu 20 Mayıs tarihinde 825 TL.’ye satmıştır. Buna göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?9.Soru

Hesabın temel nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hesap borç ve alacak taraf olmak üzere çift taraflı çalışır.

Herhangi bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması ilgili hesabın açılması anlamına gelir.

Hesabın alacak taraf toplamının borç tarafı toplamından büyük olması durumunda aradaki fark alacak kalanı olarak ifade edilir.

Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait ismini taşıyan bir hesap kullanılır.

Borç ve alacak tarafları birbirine eşit olduğunda muhasebe dilinde eşit hesap ifadesi kullanılır.


10.Soru

Takibe alınan alacaklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Ödeme protestosu uygulanmıştır

Ödemeyi takip eden ilk 3 iş günü sonunda takibe alınır

Takibe alınan senet için takip masrafları alacağın Nominal değerlerine ilave edilmez

İşletmenin mülkiyetinde olan alacaklardır

Resmi belge niteliğinde değildir


11.Soru

I. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilen varlıklardır
II. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulan varlıklardır
III. Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır
IV. Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere ayrılan nakit veya nakit benzeri varlıklardır
V. İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilen, satılan veya tüketilmesi beklenen varlıklardır
Dönen varlıklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, IV ve V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğini ifade eder?


Varlıklar = Borçlar

Aktif = Öz kaynaklar

Aktif = Pasif

Varlıklar =Sermaye

Varlıklar = Yabancı Kaynaklar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler grubunda yer alan hesaplardan biridir?


Verilen çekler ve ödeme emirleri

Hisse senetleri

Özel kesim tahvil senet ve bonoları

Alacak senetleri

Verilen depozito ve teminatlar


14.Soru

Senetler ciro edilerek senet üzerindeki alacak hakkı üçüncü bir kişiye devredilmesi ne olarak adlandırılır?


Senet Protestosu

Senet ödememe protestosu

Senet temliki

Senetsiz alacak için senet alınması

Senedin teminata verilmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde iki ortaklı olan bir işletmenin, ortaklarının kuruluş sözleşmesine bağlı olarak kasaya koymayı taahhüt ettikleri 50.000 bin liranın açılış kaydı tam ve doğru bir şekilde yapılmıştır?


50.000 TL için 100 Kasa hesabı borçlandırılır 500 Sermaye hesabı ise alacaklandırılır.
50.000 TL için 100 Kasa hesabı alacaklandırılır 500 Sermaye hesabı ise borçlandırılır
50.000 TL için 102 Bankalar hesabı borçlandırılır 500 Sermaye hesabı ise alacaklandırılır.
50.000 TL için 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri borçlandırılır 500 Sermaye hesabı ise alacaklandırılır.
50.000 TL için 102 Bankalar hesabı alacaklandırılır 500 Sermaye hesabı ise borçlandırılır

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasanın hep borçlu tarafta bulunduğu muhasebe fişidir?


İrsaliye
Fatura
Tahsil Fişi
Mahsup Fişi
Tediye Fişi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazine bonosunu tanımlar?


Devlet güvencesinde çıkarılan kısa vadeli borç senedi
Devlet güvencesinde çıkarılan uzun vadeli borç senedi
İşletmelerin çıkardığı banka garantili tahvil
Devlet tahvilinin vergiden muaf tutulan türü
Yatırım amacıyla satın alınan gayrimenkul kağıdı

18.Soru

Ticari malların veya sunulan hizmetlerin belirli bir vadeye bağlı satışı sonucunda
ortaya çıkan alacaklara Ticari Alacaklar denmektedir. Dönen Varlıklar kapsamında yer alan Ticari Alacaklar grubuna ilişkin hesaplar Tekdüzen hesap planında hangi hesap grubunda izlenmektedir?


"12" Hesap grubu

"10" Hesap grubu

"13" hesap grubu

"14" Hesap grubu

"15" Hesap grubu


19.Soru

Devamlı envanter yöntemi, işletmelerin ilgili dönem içinde gerçekleştirdikleri tüm
alım-satım işlemlerinin, gerçekleştikleri anda işletme kayıtlarına yansıtılması esasına dayalı bir yöntemdir.
 Yöntemin bu özelliği işletmelerin dönem içinde arzu ettikleri
zaman hem ellerindeki hem de o ana kadar satmış oldukları malların miktar ve maliyetini tespit edebilmelerini mümkün kılmaktadır. 
Bu yöntem en çok hangi işletmelerde kullanılmaktadır?

 


Üretim işletmeleri

Basit ticari işletmeler

Sanayi işletmeleri

Farklı niteliklere sahip çeşitli mal satan işletmeler

Endüstri işletmeleri


20.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi diğer alacaklar grubunda yer almaktadır?


Alacak Senetleri Hesabı
Şüpheli Alacaklar Hesabı
Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı