Genel Muhasebe 1 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satılması durumundaki satışa ıskontolu satış adı verilmektedir. Iskontolu satışların borçlandırıldığı hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı
Hisse senetleri hesabı
Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı
Diğer Hazır Değerler hesabı
Diğer Menkul Kıymetler hesabı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin alacak hesapları içinde yer almaz?


Hisse senetleri
Alıcılar
Verilen teminatlar
Şüpheli alacaklar
Alacak senetleri

3.Soru

Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunu araştıran mizana ne ad verilir?


Envanter Mizanı
Kesin Mizan
Genel Geçici Mizan
Geçici Mizan
Kontrol Mizanı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi, tartılarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defterdir?


İşletme hesabı defteri
Büyük Defter
Yevmiye Defteri
Yardımcı Defter
Envanter Defteri

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biridir?


Denetleme
Kontrol
Yorumlama
Önemlilik
Sınıflandırma

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Ticari Alacaklar” grubunda yer almaz?


Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

Alıcılar Hesabı

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Alacak Senetleri

Şüpheli Alacaklar Hesabı


7.Soru

Aralıklı envanter yöntemine göre kayıtlarını tutan bir işletmenin Ticari Mallara ilişkin verileri aşağıdaki gibidir.

Dönem Başı Mal Mevcudu      :  2.000

Dönem İçi Alışlar                       :  7.500

Alış İadeleri                                 :  1500

Dönem Sonu Mal Mevcudu     :  4300

Buna göre, dönem sonunda satılan ticari malların maliyeti kaç TL.’dir?


2.300 TL.

2.700 TL.

3.700 TL.

4.700 TL.

5.200 TL.


8.Soru

İşletmelerin ticari malların satışında vade farkı alması durumunda aşağıdaki muhasebe işlemlerinden hangisi gerçekleştirilir?


Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabı alacaklandırılır.
Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabı borçlandırılır.
Satıcılar hesabı alacaklandırılır.
Satıcılar hesabı borçlandırılır.
Şüpheli Alacaklar hesabı alacaklandırılır.

9.Soru

Aşağıdakileren hangisi nakit akış tablosunun finansal faaliyetlerdeki nakit akımları grubunda yer alan bir kalemdir?


Alınan faiz
Alınan krediler
Ödenen vergiler
Alınan temettü
Sabit kıymet net satış zararı

10.Soru

Bir hesap borçlu iken birden çok hesap alacaklı ise veya birden çok hesap borçlu iken bir hesap alacaklı ise bu yevmiye maddesi türüne ne denir?


Basit madde

Karışık madde

Bileşik madde

Denk madde

Karma madde


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahibine sözleşmeye dayalı bir hak kazandıran finansal varlıklardan biri değildir?


Nakit

Ticari Alacaklar

Ticari Borçlar

Kredi Alacakları

Tahviller


12.Soru

Aşağıdaki mali işlemlerden hangisinde Kasa hesabı alacaklandırılır? 


Senet karşılığı mal satın alunması

Bankadan pata çekilmesi

Çek tahsilat yapılması

Tedarikçiye olan borcun ödenmesi

Senedin yenilenmesi


13.Soru

ROMAŞ işletmesi, 1000 Türk Lirası nominal değerli hazine bonolarından 30 adedini 26.000 Türk Lirasına alım-satım amaçlı olarak satın almış ve bedelini bankadaki hesabından havale yaparak ödemiştir. Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kayında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı 26.000 Türk Lirası
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı 30.000 Türk Lirası
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı 1.000 Türk Lirası
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı 26.000 Türk Lirası 
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı 30.000 Türk Lirası

14.Soru

Tahviller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Sabit getirili menkul kıymettir.
İhraç eden kurum ya da kuruluşun özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır.
Ödemekle yükümlü olunan faiz oranı, piyasa faiz oranı ile aynı ise tahviller nominal değeri üzerinden satılırlar.
Tahvillerin edinimi için yapılan komisyon ödemeleri, ilgili tahvil gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılmadığında, gerçeğe uygun değerine ilâve edilerek aktifleştirilir.
Vadesi bir yıldan azdır.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tekdüzen muhasebe sistemine göre mali tabloları düzenleme ilkelerinden biri değildir?


Öz Kaynaklara ilişkin ilkeler
Sermayeye ilişkin ilkeler
Varlıklara ilişkin ilkeler
Gelir Tablosu ilkeleri
Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler

16.Soru

“A” İşletmesi 1.3.2012 tarihinde alım-satım amaçlı olarak 200 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan 1.000 Türk Lirası nominal değerli, yıllık % 45 faizli, “K” İşletmesi tahvillerinin tamamını 1.7.2012 tarihinde satmıştır. (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız)Bu bilgilere göre, 1.7.2012 tarihli satış işlemi ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bankalar Hesabı 200.000 borçlu 
Menkul Kıymetler Satış Kârları Hesabı 90.000 alacaklı 
Bankalar Hesabı hesabı 290.000 borçlu 
Menkul Kıymetler Satış Zararı Hesabı 90.000 borçlu 
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 200.000 alacaklı 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özellikleri arasında gösterilemez?


Faiz getirisi sağlaması

Dönemsel gelir sağlaması

Ortaklık veya alacaklılık hakkı vermesi

Kıymetli evrak olması

Nominal değerinin altında satılamaması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden olan gelir tablosu ilkelerinden biridir?


İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları,bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.
Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler,kayıt ve tespit edilmeli;bilançoda ayrı gösterilmelidir.
Maddi olan ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz.Bu alacaklar, bilanço dipnot ve eklerinde gösterilir.
Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.

19.Soru

Hesapların temel nitelikleri ve işleyiş özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait, ismini taşıyan bir hesap kullanılır
Hesaplar, borç ve alacak taraf olmak üzere çift taraflı çalışır
Mali olay üzerindeki tutar, muhasebe kurallarına uygun bir şekilde ilgili hesabın borç tarafına kayıtlanır
Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır
Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubunda değildir?


Alıcılar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
İştiraklerden Alacaklar