Genel Muhasebe 1 Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin gözönüne alınması" gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal sorumluluk

Kişilik

Tarafsızlık ve belgelendirme

Özün önceliği

İhtiyatlılık


2.Soru

Bir işletme sahip olduğu fon fazlası ile menkul kıymet yatırımı yapmak istiyor; ancak bu yatırımın kendisi için herhangi bir bağlayıcılığı olmasını istemiyorsa, satın almış olduğu menkul kıymetlerin elden çıkarılabilmesi için vade sonuna kadar bekleme zorunluluğun olmasını istemiyorsa söz konusu menkul kıymetler nasıl sınıflandırılır?


Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan menkul kıymetler
Satılmaya hazır amaçlı menkul kıymetler
Vadeye kadar elde tutma amaçlı menkul kıymetler
Alım satım amaçlı menkul kıymetler
Diğer menkul kıymetler

3.Soru

Borçlanma kâğıtları ile hisse senetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Hisse senedi sahibine işletmeye karşı borç yükümlülüğü verir

Hisse senedinde vade vardır

Borçlanma kâğıtları işletmeye ortaklık hakkı verir

Borçlanma kâğıtları işletmelere fon yaratmak amacıyla ihraç edilir

Borç kâğıtları işletmeye ortaklık hakkı verir


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemelere tabi belgelerden birisidir?


Çek alındı verildi makbuzları

İşletme içi sevkiyat belgeleri

Müstahsil makbuzu

Mutabakatlaşma mektupları

Stok kartları


5.Soru

Kambiyo senetlerine ait işlemler hangi hesapta izlenmektedir?


Alıcılar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki değişimlerin izlendiği çizelgeye verilen addır?


Bilanço
Hesap
Hesap Planı
Mali Tablolar
Gelir Tablosu

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli görevlendirmeler nedeni ile personele verilen ve görev sonrası mahsup edilecek alacaklar için kullanılan hesaptır?


Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı
Personelden Alacaklar hesabı
Ortaklardan Alacaklar hesabı
Diğer Alacaklar hesabı
İştiraklerden Alacaklar hesabı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticari alacaklar grubunda yer almaktadır?


Ortaklardan alacaklar

Personelden alacaklar

İştiraklerden alacaklar

Bağlı ortaklıklardan alacaklar

Alacak senetleri


9.Soru

İşletme kasasındaki bir miktar parayı bankadaki meduat hesabına yatırdığında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


Kasa
Banka Kredileri
Alınan Çekler
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Bankalar

10.Soru

“A” işletmesi “X” bankasından 3.000 Amerikan doları satın almıştır. Bankanın dolar satış kuru 3,60 TL.’dir. Buna göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlere ilişkin sınıflandırmaya dâhil edilemez?


Hisse senedi

Tahvil

Finansman bonosu

Yatırım fonu katılım belgesi

Banka mevduat hesabı


12.Soru

Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer alır?


Alıcılar Hesabı

İştiraklerden Alacaklar

Alacak Senetleri

Şüpheli Alacaklar Hesabı

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı


13.Soru

Borçlu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen, alacaklı emrine
belirlenen tarihte ve yerde belirli bir tutarın ödenmesi
yükümlülüğünü kapsayan kıymetli evrak ne olarak adlandırılır?


Senet

Tahvil

Çek

Bono

Hazine Bonosu


14.Soru

Çek defteri aşağıdakilerden hangisi tarafından basılır?


Bankalar

İşletmeler

Maliye Bakanlığı

Hazine

Tacir


15.Soru

Aralıklı envanter yöntemini benimseyen bir işletme yarısı çek karşılığı, yarısı kredili olmak üzere mal satmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Hesaplanan KDV Hesabı alacaklandırılır.

Yurtiçi Satışlar Hesabı alacaklandırılır.

Alınan Çekler Hesabı borçlandırılır.

Alıcılar Hesabı borçlandırılır.

Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılır.


16.Soru

Maliyet esasının temelini oluşturan kavram, aşağıdaki muhasebenin temel kavramlarından hangisidir? 


Kişilik Kavramı

Özün Önceliği Kavramı

Maliyet Esası Kavramı

Sosyal Sorumluluk Kavramı

İşletmenin Sürekliliği Kavramı


17.Soru

Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanunu’na göre çek bastırma görevini hangi kurumlara vermektedir?


Çekin Muhatabı Olan Bankalar
Merkez Bankası
Fon kuruluşları
Devlet Bankaları
Finans Kuruluşları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavir olabilmenin temel koşullarından birisidir?


En az 10 yıl serbest muhasebeci ve mali müşavirlik yapmış olmak

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak

En az üç yıl staj yapmış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Ceza ve disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak


19.Soru

I. Çek, alındığı zaman Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
II. Çek, ciro edildiğinde Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
III. Çek, tahsil edildiğinde Alınan Çekler hesabı alacaklandırılır
IV. Çek, tahsil için bankaya teslim edildiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır
V. Çek, yenilendiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır.
Yukarıda Alınan Çekler hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II, III ve IV

I, III, IV ve V


20.Soru

Kasadan para çıkışını kayda alan fiş aşağıdakilerden hangisidir?


Perakende satış fişi
Tahsil fişi
KDV fişi
Tediye fişi
Mahsup fişi