Genel Muhasebe 1 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1994 yılında uygulanması zorunlu hale getirilen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde düzenlenen konulardan biri değildir?


Muhasebenin Temel Kavramları
Muhasebe Standartlarının Oluşturulması
Muhasebe Politikalarının Açıklanması
Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları

2.Soru

Bir faaliyet dönemi sonunda işletmedeki mevcut mal stoku, aynı zamanda takip
eden dönemin dönem başı mal stokudur. İşletmeler her bir raporlama dönemi sonunda mevcut hesaplarını (bilanço/gelir tablosu) kapanış kayıtları yardımı ile kapatır, takip eden dönemin başında ise yalnızca bilanço hesaplarını açılış kaydı ile tekrar açarlar. Dönem başında stok mevcudu hangi hesaba borç olarak kaydedilir.


153 Ticari mallar

150 İlk madde malzeme hesabı

151 yarı mamuller

152 Mamuller

157 Diğer stoklar


3.Soru

Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan, malvarlığına yatırılan para karşılığında edinilen ve belge sahibinin kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne ad verilir?


Hisse Senedi
Gelir Ortaklığı Senedi
Hazine Bonosu
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Yatırım Fonu Katılım Belgesi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet kapsamındaki finansal araçlardan birisi değildir?


Hisse senedi

Hazine bonosu

Fon

Finansman bonosu

Gelir ortaklığı senedi


5.Soru

Aralıklı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi işlem görmez?


153 Ticari mallar hesabı

120 Alıcılar hesabı

191 İndirilecek KDC hesabı

610 Satıştan iadeler hesabı

Hepsi


6.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi ya da hangileri tekdüzen hesap planında dönen varlıkların ilk grubunu oluşturan hazır değerlerin hesaplarındandır? I- 100 Kasa II- 101 Alınan Çekler III- 102 Bankalar


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

7.Soru

Alacak senetlerinin teminat olarak verilmesinde teminat işlemi aşağıdaki işlemlerden hangisi ile tamamlanır?


Senetlerin protesto edilmesi
Diğer alacaklar reeskontu
Senetlerin doğuşu
İdari takibe alınan alacaklar
Senetlerin ciro edilmesi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin ellerindeki fon fazlasını geçici olarak değerlendirdikleri borçlanma kâğıtlarından biri değildir?


Finansman bonosu

Kâr/zarar ortaklığı belgesi

Yatırım fonu katılma belgesi

Hisse senetleri

Hazine bonosu


9.Soru

Günümüzde işletmeler, muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında muhasebe yazılımları ile gerçekleştirmektedir. İşletmenin kasasına para girişi gerçekleştiğinde muhasebe yazılımına aşağıdakilerden hangisi ile bilgi verilir?


Kasa Tahsil Fişi
Kasa Tediye Fişi
Mahsup fişi
Efektif Fişi
Borç Fişi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel işlevlerinden biridir?


Analiz
Özetleme 
Yorumlama
Değerlendirme
Kontrol

11.Soru

Diğer alacaklar, işletmelerin temel faaliyeti dışında ve en çok bir yıl içinde tahsil
edilmesi beklenen senetli veya senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacaklar ve şüpheli alacak karşılığından oluşmaktadır. Tekdüzen Hesap Planı’nda bu tür alacaklar hangi hesap grubu altında yer almaktadır.


"11" Hesap grubu

"13" Hesap grubu

"12" Hesap grubu

"14" Hesap grubu

"15" Hesap grubu


12.Soru

Tahvil nedir?


Ortaklık Belgesi

Borçlanma senedi

Kar Payı Senedi

Bono

Temettü Payı 


13.Soru

İşletmelerin ana faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından ortaya çıkan, çek ve senede bağlanmamış alacaklar; hangi hesap adı altında izlenir?


320 Satıcılar

120 Alıcılar

121 Alacak senetleri

127 Diğer ticari alacaklar

128 Şüpheli alacaklar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İştiraklerden Alacaklar hesabı ile ilgili doğru bir ifade değildir?


İştirak ilişkisinin doğması için sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az %10, en fazla %50 oranındadır
Elde edildiklerinde satın alma maliyetleri üzerinden kaydedilir
Yapılan iştirakin değerinde meydana gelen değişmeler, yatırımcı işletmenin (payı oranında) payını yansıtacak şekilde düzeltilir
Öz Kaynak yönteminde temettü tahsilatları gelir tablosuna yansıtılmamaktadır
TMS 28 iştirakler standardına göre bir yatırıma iştirak diyebilmek için yatırım yapılan işletme üzerinde en az %20, en çok %60 oy hakkına sahip olunması gerekir

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Ticari Alacaklar" grubunda yer almaz?


Alıcılar Hesabı
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
Alacak Senetleri
Şüpheli Alacaklar Hesabı
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

16.Soru

Aşağıda Alınan Çekler hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Çek, alındığı zaman Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
Çek, ciro edildiğinde Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
Çek, tahsil edildiğinde Alınan Çekler hesabı alacaklandırılır
Çek, tahsil için bankaya teslim edildiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır
Çek, yenilendiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır

17.Soru

Yöneticilerin önemsedikleri bir konu olarak "İşletmenin kasasında ne kadar para bulundurulmalıdır?" sorusu için en uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir?


işletmenin günlük faaliyetleri için ihtiyaç duyulan nakit miktar kadar
paranın bir maliyeti olduğu için çok çok az
Sermayesinin belli bir oranı kadar
Ortakların inisiyatifi doğrultusunda belirlenen tutar kadar
Gelişen teknoloji ile işletmelerin kasasında nakit bulundurmasına gerek kalmamıştır

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ALACAK SENETLERI hesabına alacak kaydedilir?


Daha önceki dönemden devreden senetsiz alacaklar
Vadeli satışlar veya sunulan hizmetler karşılığında alınan bonolar
Şüpheli hale gelen senetler
Senetsiz alacaklar karşılığında alınan bonolar
Eksik, hatalı vb. nedenlerle yapılan düzeltmeler

19.Soru

Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında, satın alma bedelleri üzerinden satıcılara ödenen ya da ödenecek katma değer vergisinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


191 İndirilecek KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
153 Ticari Mallar

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Menkul kıymetler hesap grubu altında yer almaz?


İştirak

Hisse senetleri

Diğer menkul kıymetler

Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları

Özel kesim tahvil, senet ve bonoları