Genel Muhasebe 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nakit akış tablosunda döneme ait nakit akışları aşağıdakilerden hangisine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır?


işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
vadelerine ve likiditelerine dayalı bir biçimde
vadelerine kullanım yerlerine dayalı bir biçimde
kaynaklarına, kullanım yerlerine ve vadelerine dayalı bir biçimde
kaynaklarına ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde

2.Soru

Finansal tabloların karşılaştırılabilirlik özelliğine sahip olmasının en önemli ölçütü aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?


Raporlamanın eşit zaman aralığında yapılması
Raporlamada maliyet esasının uygulanması
İşletmenin sürekliliğinin dikkate alınması
İşlemlerin geçerli belgelere dayandırılması
Ortak para ölçüsünün kullanılması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından biridir?


Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri

Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları

Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri

Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları


4.Soru

Halktan toplanan paralarla belge sahipleri hesabına sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan mal varlığına ne ad verilir?


Yatırım fonu

Katılma belgesi

Gelir ortaklığı senedi

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

Bono


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıtlarından birisi değildir?


Tahviller

Hazine bonosu

Finansman bonosu

Hisse senedi

Yatırım fonu katılım belgesi


6.Soru

Aşağıdaki Hazır Değerler hesaplarından hangisi en likit özelliğe sahiptir?


Vadesi Gelmiş Kuponlar Hesabı
Alınan Çekler Hesabı
Kasa Hesabı
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı
Bankalar Hesabı

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel faaliyet konusu olan mal veya hizmet satışından doğan alacaklardır?


Senetli Alacak
Senetsiz Alacak
Ticari Alacak
Değersiz Alacak
Şüpheli Alacak

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasa hesabı ile ilgili olarak verilen ifadelerden doğru değildir?


Kasaya para girişleri hesabı borçlandırır
Hesap kalan verdiğinde alacak kalanı verir
Aktif karakterli bir hesaptır
Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap kapalıdır
Yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğer alacaklar grubu içerisinde yer almaz?


Personelden alacaklar

İştiraklerden Alacaklar

Bağlı ortaklıklardan alacaklar

Alacak senetleri

Ortaklıklardan alacakalar


10.Soru

Devamlı envanter yöntemi, işletmelerin ilgili dönem içinde gerçekletirdikleri tüm
alım-satım işlemlerinin, gerçekleştikleri anda işletme kayıtlarına yansıtılması esasına dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemi en çok hangi işletmeler kullanır?


Adi ortaklıklar

Basit ticari işletmeler

Üretim yapan işletmeler

Aynı anda farklı niteliklere sahip çeşitli malların satışın yapan işletmeler

Sanayi işletmeleri


11.Soru

Devamlı envanter yöntemine göre kayıtlarını tutan bir işletme daha önceki bir tarihte kredili olarak aldığı malın 500 TL. +%18 KDV’lik kısmını örneğe uygun olmaması nedeniyle iade etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ticari Mallar Hesabı 500 TL. alacaklandırılır.

Hesaplanan KDV Hesabı 90 TL. alacaklandırılır.

Satıcılar Hesabı 590 TL. borçlandırılır.

Ticari Mallar Hesabı 590 TL. alacaklandırılır.

Bu işlem alış iadesidir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bilgi sistemi olarak muhasebenin temel türleridir?


Genel muhasebe – Maliyet muhasebesi – Yönetim muhasebesi
Maliyet muhasebesi – İnşaat muhasebesi – Sağlık kurumları muhasebesi
Genel muhasebe – Finansal muhasebe – Şirketler muhasebesi
Devlet muhasebesi – Finansal muhasebe – İnşaat muhasebesi
Yönetim muhasebesi – Sağlık kurumları muhasebesi – Şirketler muhasebesi

13.Soru

"Senet vadesinde ödenmez ise senedi alan işletmenin senedi teminat olarak veren işletmeye geri dönme hakkı olabilir". Bu tür bir işlem ne şekilde ifade edilir?


Senedin iskontosu
Kabulü rücu
Senedin kırdırılması
Senetlerin temliki
Ödememe protestosu

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde nazım hesaplarla ilgili verilen ifadeler doğrudur?


İşletmelerin varlıklarında veya kaynaklarında artış veya azalış meydana getiren olaylar Nazım Hesaplarda izlenir.
Bir nazım hesap, bir başka nazım hesap ile karşılıklı çalışmaz.
Nazım hesapların kodları 7 ile başlar.
Bankadan çekilen kredi karşılığında sadece gayrimenkul ipoteklenmesi olayı Nazım Hesaplarda izlenir.
Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı Nazım Hesapların alt hesablarından biridir.

15.Soru

Türk Ticaret Kanunun 796. maddesinde lehtarın çeki ibraz sürelerinin düzenlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?1. Düzenlendiği yerde ödenecekse on gün, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.2. TTK madde 797’ye göre çekin, takvimleri farklı olan iki yer arasında düzenlenmesi durumunda düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür.3. Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve farklı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1, 2, 3
1 ve 2

16.Soru

Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutara ne ad verilir?


Piyasa değeri
Borsa rayici
Gerçeğe uygun değer
Maliyet bedeli
Gerçekleşebilir değer

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bonoların üzerinde yazılı olan değeri ifade eder?


Nominal Değer
Maliyet Değeri
Vergi Değeri
Borsa Değeri
Tasarruf Değeri

18.Soru

“A” İşletmesi; 2.000 TL. + %18 KDV tutarındaki malı; yarısı peşin yarısı çek ciro edilmek suretiyle satın almıştır. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi yanlıştır?


Alınan Çekler Hesabı 1.180 TL. alacaklandırılır.

Ticari Mallar Hesabı 2.360 TL. borçlandırılır.

Kasa Hesabı 1.180 TL. alacaklandırılır.

İndirilecek KDV Hesabı 360 TL. borçlandırılır.

Ticari Mallar Hesabı 2.000 TL. borçlandırılır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?


Finansman Bonosu
Alacak Senedi
Gelir Ortaklığı Senedi
Hisse Senedi
Devlet Tahvili

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kağıtlarından birisi değildir?


Tahvil
Finansman Bonosu
Hazine Bonosu
Hisse Senedi
Gelir Ortaklığı Senedi