Genel Muhasebe 1 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türk Ticaret  Kanunu’na göre  işletmeler,  muhasebe kayıtlarını Türkçe  ve Türk Lirasına göre gerçekleştirmek zorundadır. İşletme kasasındaki yabancı paraları  kendi  para  cinsinden de takip  etmek  isterse aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanır?


Bankalar Hesabı

Yabancı Paralar Kasası Hesabı

Kasa Hesabı

Nazım Hesaplar

Alınan Çekler Hesabı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yaşanması durumunda müşteriler, satıcılardan iskonto talebinde bulunamazlar?


Belirli bir miktarın üzerinde ürün alımı
Malların istenilen özellikleri karşılamaması
Malların bir kısmının bozuk olması
Ambalajın ya da kendisinin hasarlı olması
Ürünün istenen kalitede olmaması

3.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Alıcılar Hesabına borç kaydı yapılmasını gerektirir?


Müşterilerden tahsil edilen paralar
Müşterilere yapılan miktar ve kasa iskontoları
Vadeli mal ve hizmet satışları
İdari takibe alınan alacaklar
Şüpheli duruma düşen alacaklar

4.Soru

Her türlü mal ve hizmetin satışı sırasında, satış bedeli üzerinden alıcılardan tahsil edilen ya da edilecek olan katma değer vergisinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


191 İndirilecek KDV Hesabı

391 Hesaplanan KDV Hesabı

190 Devreden KDV Hesabı

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

153 Ticari Mallar


5.Soru

Kambiyo senetlerinden olup, ticari faaliyet sonucunda
borçlunun alacaklısına olan borcunu belirli bir vade sonunda belirli bir faize
katlanarak kayıtsız ve şartsız ödeyeceğini gösteren belgeye ne ad verilir?


Bono

Hisse senedi 

Tahvil

Çek

Temettü


6.Soru

“A” İşletmesi 20 Mayıs tarihinde piyasada işlem gören “Z” işletmesinin 1.000 adet hisse senedini alım satım amaçlı ve hisse başına 60 TL. ödemek koşulu ile satın almış, bu işlem ile 120 TL. komisyon ve hisse senedi bedelini bankadaki hesabından ödemiştir. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Hisse Senetleri Hesabı 60.120 TL. borçlandırılır.

Komisyon Giderleri Hesabı 120 TL. alacaklandırılır.

Bankalar Hesabı 60.000 TL. alacaklandırılır.

Bankalar Hesabı 60.120 TL. borçlandırılır.

Hisse Senetleri Hesabı 60.000 TL. borçlandırılır.


7.Soru

Mizanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Yevmiye defterinden düzenlenir.

Dönem sonu envanter ve düzeltici kayıtlardan sonra düzenlenecek mizana kesin mizan denir.

Envanter sonrası düzenlenen mizana genel geçici mizan denir.

Kesin mizan bilgilerine göre envanter işlemleri yapılır.

Genel geçici mizan kalanlarından mali tablolar düzenlenir.


8.Soru

A İşletmesi 1 Aralık 2016 tarihinde bedeli bir ay sonra ödenmek üzere Z İşletmesinden 5.000 liralık ticari mal almıştır. Bu işlemin 1 Aralık 2016 tarihinde hesaplar üzerindeki etkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Ticari Mallar Hesabının borç tarafına 5.000 lira; Satıcılar Hesabının alacak tarafına 5.000 lira kaydedilir.
Satıcılar Hesabının borç tarafına 5.000 lira; Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına 5.000 lira kaydedilir.
Ticari Mallar Hesabının borç tarafına 5.000 lira; Kasa Hesabının alacak tarafına 5.000 lira kaydedilir.
Ticari Mallar Hesabının borç tarafına 5.000 lira; Sermaye Hesabının alacak tarafına 5.000 lira kaydedilir.
Mal bedeli ödeninceye kadar işlemin hesaplar üzerinde etkisi yoktur.

9.Soru

Varlık hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Borçlu çalışan hesaplardır.

Alacaklı çalışan hesaplardır.

Artışlar hesabın alacağında işlenir.

Azalışlar hesabın borcunda işlenir.

Dönem sonunda alacak kalanı verir.


10.Soru

Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması gereği, muhasebenin temel kavramlarından hangisine dayanmaktadır?


Tutarlılık

Önemlilik

Tam açıklama

Kişilik

Sosyal sorumluluk


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret işletmesinin ana faaliyet konusuna ilişkin bilgilerin gösterildiği bilanço grubudur?


Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Alınan Çekler

Bankalar

Kasa

Stoklar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde muhasebenin tarihsel süreci içerisinde yayımlanan eserler ve yazarları doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?


Luca Paciolo - Summa De Aritmetica, Geometrie, Proportioni et Proportionalite
Antonio Tagliente - Quaderno Doppio
Domenico Manzoni - Summa De Aritmetica, Geometrie, Proportioni et Proportionalite
Domenico Manzoni - Luminario di Aritmetica
Luca Paciolo - Luminario di Aritmetica

13.Soru

İşletmenin cüzdanında tahsil edilmek üzere duran bir çekin bir başkasına ciro edilmesi durumunda, işletme bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapar?


Kasa Hesabını borçlandırır.
Alınan Çekler Hesabını borçlandırır.
Alınan Çekler Hesabını alacaklandırır.
Bankalar Hesabını alacaklandırır.
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabını alacaklandırır.

14.Soru

Mizanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Dönem sonunda mali tablolar, genel geçici mizandan çıkartılır. 
Her ay sonu çıkartılan mizanlar, geçici mizan adını alır.  
Üç er aylık dönemlerde çıkartılan mizanlar, geçici mizan adını alır. 
Aralık ayı sonunda çıkartılan geçici mizan, genel geçici mizan adını alır. 
Dönem sonunda her türlü düzeltmelerden sonra çıkartılan mizan, kesin mizan adını alır. 

15.Soru

Bir işletmenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer işlemlerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları hangi hesapta izlenir?


Ortaklardan Alacaklar Hesabı

İştiraklerden Alacaklar Hesabı

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

Personelden Alacaklar Hesabı

Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?


Personelden Alacaklar hesabı
Ortaklardan Alacaklar hesabı
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı
Şüpheli Alacaklar Karşılığı hesabı
Şüpheli Diğer Alacaklar hesabı

17.Soru

Piyasa faiz oranının tahvil faiz oranından yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tahvil, nominal değerinden daha yüksek bir fiyatla satılır
Tahvil, nominal değerinden daha düşük bir fiyat ile satılır
Tahvil, nominal fiyatı üzerinden satılır
Tahvil, piyasa faiz oranına bağlı tutar üzerinden satılır
Tahvilin satış fiyatında enflasyon oranı dikkate alınır

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari alacaklardan birisi değildir?


Alıcılar

Alacak senetleri reeskontu

Şüpheli alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar

İştiraklerden alacaklar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda nakit akışları içerisinde yer almaz?


İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri

Ortakların koydukları sermaye ve kar yedekleri

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri

Mal alım-satımı faaliyetlerinden doğan nakit akışları


20.Soru

İşletmenin kendisine ait varlık ve kaynakları olması ve bu varlık ve kaynakları arasında değişmez bir eşitlik bulunması hangi kavram gereğidir?


İşletmenin Sürekliliği
İhtiyatlılık
Kişilik
Sosyal Sorumluluk
Özün Önceliği