Genel Muhasebe 1 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından biridir?


Gider hesapları

Öz kaynak hesapları

Dönen varlık hesapları

Duran varlık hesapları

Yabancı kaynak hesapları


2.Soru

Bir işletmenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer işlemlerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları hangi hesapta izlenir?


Ortaklardan Alacaklar Hesabı
İştiraklerden Alacaklar Hesabı
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
Personelden Alacaklar Hesabı
Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

3.Soru

Müşteriler; belirli bir miktarın üzerinde alım yapmaları, satın aldıkları malları teslim alırken yaptıkları kontroller esnasında malların bozuk, ambalajının ya da kendisinin hasarlı ya da istenen kalitede olmadığını tespit etmeleri durumunda satıcıdan .................... talebinde bulunabilirler. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Malın ücreti
Kapora
İskonto
Fazla mal
Malın bir üst modeli

4.Soru

120 alıcılar hesabı  XXX

   600 yurtiçi satılar hesabı XXX

   391 Hesaplanan KDV hesabı XXX

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Satış iadesine

Alış iadesine

Kredili mal satışına

Kredili mal alışına

Alış iskontolarına


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan hesaplara verilen muhasebe terimidir?


Varlık hesapları
Hatırlatma notları
Kaynak hesapları
Akıllı defter
Nazım hesaplar

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi varlıklardaki artışlar için borçlandırılan veya borç kalanı veren hesaplara verilen addır?


Gelir Tablosu Hesapları
Nazım Hesaplar
Yabancı Kaynak Hesapları
Varlık Hesapları
Öz Kaynak Hesapları

7.Soru

İşletme müşterisinden olan alacağını tahsil ettiğinde hangi muhasebe fişini kullanır?


Tahsil fişi
Tediye fişi
Mahsup fişi
Ödeme fişi
Takas fişi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kağıtları arasında sayılamaz?


Hisse Senetleri

Gelir ortaklığı senedi

Tahvil

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

Finansman bonusu


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ve tahvil ile ilgili olarak doğru değildir?


Tahvil devlet güvencesinde çıkarılan borç senedidir.
Tahvilin getirisi zamana bağlı olarak hesaplanan faizdir.
Hisse senedi uzun vadede kâr payı, kısa vadede fiyat artışı sağlar.
Hem tahvilin hem de hisse senedinin nominal değeri bellidir.
Hisse senedi çıkaran şirketin sermayesine katılım payını gösterir.

10.Soru

Satış giderleri; işletmenin satışını yapmış olduğu malların satış işleminin gerçekleşmesi ile doğrudan ilgili olan ve işletmenin sözleşme veya zımni kabul yolu ile yerine getirmek zorunda olduğu nakliye, sigorta vb. giderlerdir. Bu giderler hangi hesap adı altında muhasebeleştirilir?


600 Satışlar Hs.

153 Ticari Mallar Hs

120 Alıcılar Hs

760 Pazarlama, Satış ve dağıtım Giderleri Hs.

621 Satılan ticari mallar maliyeti


11.Soru

Katma değer vergisi, mal ve hizmet alımları esnasında, satın alma bedelinin belirli
bir yüzdesi oranında alıcı tarafından satın alma bedeline ilave olarak ödenen
bir vergi türü olup yalnızca mal ve hizmet alışlarını ilgilendiren bir vergi türü değildir. Mal alışlarını ilgilendiren KDV tekdüzen hesap planında hangi hesap altında izlenir?


191 İndirilecek KDV Hs.

391 Hesaplanan KDV Hs.

190 Devreden KDV Hs.

360 Ödenecek vergi ve fonlar Hs.

153 Ticari mallar Hs.


12.Soru

Hangisi stok maliyetine girmeyen unsurlardandır?


Stokların satın alma maliyeti

Satın alma fiyatı

İthalat vergileri

Nakliye

Üretim maliyeti


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel faaliyet konusu olan mal veya hizmet satışından doğan alacaklardır?


Senetsiz alacak

Değersiz Alacak

Şüpheli Alacak

Ticari Alacak

Senetli Alacak


14.Soru

İşletmelerin her bir bankadaki mevduat hesapları aşağıdaki hangi hesaplarda izlenir?


Yardımcı hesaplarda

Ana hesaplarda

Asli hesaplarda

Nazım hesaplarında

Geçici Hesaplarda


15.Soru

1 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen hesap çerçevesinde yer alan hesap sınıflarından ilki aşağıdakilerden hangisidir?


Dönen varlıklar

Duran varlıklar

Nazım hesaplar

Öz kaynaklar

Kısa vadeli yabancı kaynaklar


16.Soru

İşletmelerin ticari malların satışında vade farkı alması durumunda hangi hesap alacaklandırılır?


Alacak Senetleri hesabı
Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
Şüpheli Alacaklar Hesabı
Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı Hesabı

17.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi kredili satış sonrası gerçekleştirilecek olan iki kayıt neticesinde işlem görmemektedir ?


120 Alıcılar hesabı
600 Yurtiçi satışlar hesabı
391 Hesaplanan KDV hesabı
153 Ticari mallar hesabı
320 Satıcılar hesabı

18.Soru

İşletmenin sahip ve ortakları tarafından kuruluş aşamasında konulan sermaye, ilerleyen yıllarda ortaya çıkan sermaye yedekleri ve kâr yedekleri, zaman içinde elde edilen kâr veya uğranan zararlar finansal durum tablosunda (Bilanço) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Öz kaynaklar

19.Soru

Zorunlu yasal defterler dışında, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, ana hesaplara ilişkin ayrıntılı bilgileri gösteren kayıtlar hangi deftere yapılmaktadır?


Envanter defterine

Yevmiye defterine

İşletme hesabı esası defterine

Yardımcı defterlere

Büyük deftere


20.Soru

Türkiye’de Tekdüzen Muhasebe Sistemi (THP) uygulama zorunluluğu hangi tarihte başlamıştır?


1994
1950
1989
1999
2005