Genel Muhasebe 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir fabrikanın üretimde kullandığı makine ve cihazlar hangi grupta sınıflandırılır?


Stok
Maddi olmayan duran varlık
Yatırım amaçlı gayrimenkul
Finansal varlık
Maddi duran varlık

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı'nda mali duran varlık değer azalışlarının kaydı için kullanılan hesaplardan biri değildir?


241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı

3.Soru

I-Muhatap
II-Alacaklı
III-Muhabir banka
IV-Keşideci
V-Lehdar
Yukarıda verilenlerden hangileri poliçenin tarafları arasında yer almaktadır?


Yalnız II

 

I ve III

 

I, IV ve V

 

II, III ve IV

II ve V


4.Soru

İşletme, uzun vadeli yatırım amacıyla bir şirketin toplam sermaye payının %5'ini temsil eden hisse senetlerini satın aldığında, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Bağlı Menkul Kıymetler hesabını borçlandırır
Hisse senetleri hesabını borçlandırır
Bağlı ortaklıklar hesabını borçlandırır
İştirakler hesabını borçlandırır
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabını borçlandırır.

5.Soru

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri çerçevesinde, işletmelerin muhasebe uygulamalarında tekdüzen hesap planını kullanma zorunluluğunun başladığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?


1994
1950
1989
2005
2011

6.Soru

Bir varlığın yenilenmesi amacıyla satışından elde edilen kâr, Yenileme Fonu hesabında izlenmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu olanaktan yararlanmak için gereken koşullar arasında değildir?


Satıştan elde edilen kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere geçici bir hesapta tutulmalıdır.
Satıştan elde edilen kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere en fazla üç yıl bekletilmelidir.
Satıştan elde edilen kâr, üç yıl boyunca kullanılmamışsa üçüncü yılın vergi matrahına eklenmelidir.
Satıştan elde edilen kâr, üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde ikinci yılın matrahına eklenmelidir.
Satıştan elde edilen kâr, gerekli süre içinde yeni alınan varlığın amortisman giderleriyle mahsup edilmelidir.

7.Soru

Borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya verilen mektuba ne ad verilir?


Cari borç Mektubu
Teminat Mektubu
Bono
Senet
Açık Mektup

8.Soru

Tekdüzen Hesap Planında hangi grup maddi duran varlıklara ayrılmıştır?


3. grup
25. grup
26. grup
30. grup
40. grup

9.Soru

Sözleşme konusu olan varlığın bugünden belirlenen bir fiyat ile gelecek bir tarihte alım satımına ilişkin düzenlenen sözleşme olan menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?


Banka Garantili Bonolar
Türev Finansal Araçlar
Hazine Bonoları
İpotekli Borç ve İrat Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

10.Soru

I-Eşit paylı amortisman yöntemleri II-Azalan paylı amortisman yöntemleri III-Artan paylı amortisman yöntemleri IV-Değişen paylı amortisman yöntemleri Yıllık amortisman paylarının hesaplanmasında yukarıdakilerden hangisi/hangileri kullanılabilir?


I-II
Yalnız II
I-II-III
II-IV
Hepsi