Genel Muhasebe 2 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmenin kredili mal/hizmet alımı karşılığında oluşan senetli/senetsiz taahhütleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Ticari borçlar
Ticari alacaklar
Finansal borçlar
Finansal alacaklar
Kısa vadeli borçlar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvile benzeyen ve tahvil türevleri olarak isimlendirilen menkul kıymetlerden biri değildir?


İpotekli borç ve irat senetleri
Banka bonosu ve banka garantili bonolar
Finansman bonoları
Gelir ortaklığı senedi
Hisse senetleri

3.Soru

I-Bir bankaya hitaben ve belirli kurallara uyularak yazılan bir ödeme emridir.
II-İbraz vadelidir.
III-Bedeli tahsil edecek taraf için alacak senedidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekler için doğrudur?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

I ve III

I, II ve III


4.Soru

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, aşağıdakilerden hangisi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyetine alınmayan ve gerçekleştiğinde dönem gideri kaydedilen harcamalardan biri değildir? 


Reklam ve tanıtım maliyetleri  
İade alınamayan alış vergileri  
Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetler 
Yeni bir tesisin açılışıyla ilgili maliyetler 
Borçlanma maliyetleri 

5.Soru

Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren tarafa ne ad verilir?


Lehtar

 

Muhatap

 

Keşideci

 

Alacaklı

Banka


6.Soru

---------------------------- -------------------------320.SATICILAR HS XX780.FİNANSMAN GİDERLERİ X 321. BORÇ SENETLERİ HS XXX-------------------------- ------------------------- Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?


Kredili satışlardan doğan alacakların senede bağlanması
Borç senetlerinin satıcılara iade edilmesine
Borç senetlerinin yenilenmesine
Satıcılardan temin edilen iskontonun senet bedelinden düşülmesine
Satıcılara olan senetsiz borçlara karşılık bono verilmesine

7.Soru

İşletmenin patent, marka, teknolojik yenilik gibi unsurları kullanma yetkisini satın alması durumunda katlandığı maliyet aşağıdakilerden hangi hesaba kaydedilir?


Haklar
Özel maliyetler
Birikmiş amortismanlar
Araştırma ve geliştirme giderleri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çekin üzerinde olması gerekenler arasında değildir?


Vadesi

 

Ödeme yeri

 

Düzenleyenin imzası

 

Muhatabın adı

Düzenleme tarihi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin özelliklerinden biri değildir?


Tahviller sahiplerine bir ortaklık hakkı verir.
Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı kaynak yabancı kaynaktır.
Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kâr-zarar riskine katılmaz.
Tahvilde belirtilen vade kesindir.
Tahvil, itibari değerinin altında bir bedelle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir.

10.Soru

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Gelir hesabıdır
Borç hesabıdır
Aktif hesaptır
Teminat olarak alınan senetler bu hesapta izlenir
Geri ödenmeyecek depozitolar bu hesapta izlenir

11.Soru

"Bir işletmenin % 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olacak şekilde hisse senedi satın alındığında veya sermaye taahhüdünde bulunulduğunda bu hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılması halinde alacak kaydedilir."Yukarıdaki işlemler hangi hesap için geçerlidir?


245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabında
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı

12.Soru

Bir finansal varlık “sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsili amacıyla elde tutuluyorsa ve sözleşme hükümlerine göre, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akışları varsa, tahvil ve benzeri borç araçları niteliğindeki bu finansal varlıklar” için hangi değerleme ölçüsü kullanılır?


İtfa Edilmiş Maliyet
Net Değer
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
Gerçeğe Uygun Değer

13.Soru

İşletmeye nakit para girişi sağlayan ve geri ödemeleri taksitle yapılacak olan, işletme dışından sağlanan borçlar, “mali borç” olarak nitelendirilir. Yukarıdaki ifadeler üzerinde, seçeneklerdekilerden hangisiyle bir değişiklik yapılırsa mali borcun tanımı doğru hale gelir?


... işletme içinden sağlanan borçlar ...
... işletmenin kredili alışlarından doğan borçlar ...
... geri ödemeleri nakitle yapılacak olan ...
... geri ödemeleri yapılmayacak olan ...
... işletmenin hem içinden hem dışından sağlanan borçlar ...

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinde ortaya çıkan değer türlerinden biri değildir?


Defter değeri
Piyasa değeri
Tasfiye değeri
İhraç değeri
Kısıtlı değer

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satıcılar hesabına dönem içinde kayıt yapılmasını gerektiren işlemlerden biri değildir?


Satıcı işletmelerin müşterilerine alış tarihinden sonra iskonto yapması
İşletmenin peşin olarak aldığı malların bir kısmını satıcıya iade edilmesi
İşletmenin kredili olarak aldığı malların tümünün satıcıya iade edilmesi
Satıcı işletmelerin müşterilerine alış tarihinden sonra indirim yapması
İşletmenin kredili olarak aldığı malların bir kısmını satıcıya iade edilmesi

16.Soru

Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı olmak üzere verdikleri kredilere ne ad verilir?


Avans şeklindeki krediler
Açık krediler
Borçlu cari hesap şeklindeki krediler
Gayri nakdi krediler
Kefalet karşılığı krediler

17.Soru

İşletmenin duran varlıklarında çeşitli faaliyetlerde kullanmakla meydana gelen eskime, yıpranma ve normal değer düşme payları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Amortisman
Tükenme
Yenileme
Değiştirme
Aktifleştirme

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ile ilgili bir hesaptır?


Arama giderleri hesabı
Verilen avanslar hesabı
Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı
Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı
Arazi ve arsalar hesabı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri için doğru bir kavram değildir?


Hisse senetleri sahibine ortaklık hakkı sağlar.

 

Hisse senetleri sahibine alacaklılık hakkı sağlar.

 

Hisse senetleri temetti getirisi sağlar.

 

Hisse senedini elinde bulunduran şirket kârından pay alır.

Hisse senetleri anonim şirketler tarafından çıkarılır.


20.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir ifadedir?


Kısa vadeli para piyasası araçları 306. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler an hesabında izlenir.

 

Finansman bonoları nominal değeriyle ihraç edilir.

 

Finansman bonolarında anapara ve faiz ödemesi birden fazla çeşitli dönemlerde yapılır.

 

İşletmeler kısa vadeli borçlanmak için finansman bonosu ihraç edebilir.

Finansman bonosu yatırımcısına işletme üzerinde ortaklık hakkı verir.