Genel Muhasebe 2 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değişim değerine ne ad verilir?


İtibari değer
Maliyet değeri
İtfa edilmiş maliyet değeri
Tasfiye değeri
Gerçeğe uygun değer

2.Soru

Tahvile benzeyen ve tahvil türevleri olarak isimlendirilen menkul kıymetler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?


Hazine bonoları
Gelir ortaklığı senedi
Varlığa dayalı menkul kıymetler
İpotekli borç ve irat senetleri
Faiz getirileri

3.Soru

İşletmenin ihtiyaç fazlası fonlarını uzun süreli yatırım amacıyla finansal varlıklara bağlaması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?


Mali duran varlıklar
Finansal borçlar
Banka kredileri
Duran varlıklar
Yatırımlar

4.Soru

I. İskontoII. İştiraIII. AvansIV. Finansman bonolarıV. Borçlu cari hesapYukarıdakilerden hangileri doğru olarak nakit kredilerin türlerini oluşturur?


I ve V
I ve IV
I, II, III, IV, V
I,II,III,V
I,II,III,IV

5.Soru

Aşağıdakilerin hangisi ülkemiz mevzuatı içinde hisse senedine benzeyen ve hisse senedi türevleri olarak ifade edilen menkul kıymetlerden biridir?


Kâr-Zarar Ortaklığı Belgesi
Gelir Ortaklığı Senedi
İpotekli Borç ve İrat Senetleri
Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahvil
Gayrimenkul Sertifikaları

6.Soru

Bir giyim mağazası, müşterileri için terzi hizmetini, bedelini bir yıl sonra vermek üzere satın almaktadır. İşletmenin satıcıya olan borcu hangi hesapta ve bu hesabın hangi tarafında takip edilecektir?


Satıcılar Hesabı - Borç tarafında
Borç Senetleri Hesabı - Alacak tarafında
Satıcılar Hesabı - Alacak tarafında
Borç Senetleri Hesabı - Borç tarafında
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı - Alacak Tarafında

7.Soru

A işletmesi sahibi olduğu iş yerine doğalgaz tesisatı yaptırmış ve %18 KDV dâhil 12.000 TL nakit ödemiştir. Binanın badana ve boyası için de %18 KDV dahil 600. 000 TL ödemiştir. Yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


Binalar
Arsa ve Araziler
Kasa
Hesaplanan KDV
Özel maliyetler

8.Soru

Bono ile poliçe arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Bonoda vadeye yer verilmezken poliçede vadeye yer verilmektedir.
Bonoda sadece düzenleyenin imzasına yer verilmektedir ancak poliçede hem düzenleyen hem emrine ödeme yapılan kişinin imzalarına yer verilmektedir.
Hem düzenleme yeri ve hem düzenleme tarihi bonoda gerekli bir durumdur ancak poliçede sadece düzenleme tarihi gereklidir.
Bonoda senedi düzenleyen taraf da senet bedelini ödeyecek olan taraf da aynı kişi ya da kurumdur. Dolayısıyla poliçedeki gibi üçlü bir ilişki değil, sadece ikili bir ilişki söz konusudur.
Bonoda kayıtsız şartsız ödeme hükmü yer alırken poliçede yer almamaktadır.

9.Soru

İşletmenin kredili mal/hizmet alımı karşılığında oluşan kısa vadeli senetsiz taahhütleri aşağıdakilerden hangi hesaba ne yönde kaydedilir?


Satıcılar hesabına alacak
Ticari borçlar hesabına borç
Finansal borçlar hesabına alacak
Satıcılar hesabına borç
Banka kredileri hesabına borç

10.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Mali borçlar, bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan kredi şeklinde sağlanabilir
Mali borçlar borçlanma senedi niteliğinde menkul kıymet çıkartıp satılarak para ve sermaye piyasalarından sağlanabilir
30 mali borçlar grubu, kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçları kapsar
40 mali borçlar grubu, bilanço tarihi itibarıyla vadesine bir yıldan daha uzun süre olan, banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kredileri kapsar
30 mali borçlar grubu, sadece kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçları kapsar

11.Soru

İşletme faaliyetlerinde uzun süre kullanmak amacıyla edinilen fiziki unsurlara ne ad verilir?


Maddi duran varlıklar
Haklar
Tasarruflar
Yatırımlar
Stoklar

12.Soru

Poliçe bedelini ödeyecek taraf ne olarak adlandırılır?


Keşideci

 

Lehtar

 

Muhatap

Alacaklı

Düzenleyici


13.Soru

Vadesi bir yıldan az olup iskontolu olarak halka arz edilen Finansman Bonolarının izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Çıkarılmış Bono ve Senetler
Banka Kredileri
Çıkarılmış Tahviller
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara taksit ve faizleri
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

14.Soru

İşletmelerin duran varlıklarıyla ilgili yaptıkları harcamalar, Vergi Usul Kanunu'nun 272. maddesine göre iki şekilde muhasebeleştirilmektedir. Bu bilgi doğrultusunda ağır iş makinelerini kullanan bir işletmenin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi diğerlerinden farklı şekilde muhasebeleştirilmelidir?


Yeni kazıcı ve delici uçlar alma
Yeni greyder kovası alma
Yeni hava filtreleri alma
Yeni yürüyüş takımları alma
Yeni taşıyıcı makaralar alma

15.Soru

"………kredibilitesi çok yüksek, mali yapısı ile ilgili herhangi bir risk endişesi duyulmayan firmalara borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan kredilerdir" şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açık krediler

 

Avans şeklinde krediler

 

Borçlu cari hesap

 

Kefalet karşılığı kredi

Maddi teminat karşılığı kredi


16.Soru

I. Her hisse senedi oy hakkı sağlar. II. Şirket Karından hissesi oranında pay elde etme hakkı sağlar. III. Şirket tasfiyesinde hisse senedi sahipleri alacaklarını almada önceliğe sahiptir. IV. Bilgi edinme hakkı sahiptir. Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri hisse senedinin sahibine sağladığı haklar konusunda söylenemez?


III
I ve III
II
IV
III ve IV

17.Soru

I. Sermaye piyasasının güven içinde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmaktadır. II. Sermaye piyasasının açıklık içinde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmaktadır. III. Yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmaktadır. IV. Sermaye Piyasası Kurulu, 1989 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri Sermaye Piyasası Kurulu için geçerlidir?


Yalnız I
I.,II.
I.,II.,III.
I.,II.,III.,IV.
III.,IV.

18.Soru

Hisse senetleri fiyatlarının arz ve talep koşullarına göre belirlenmesi sonucu oluşan değere ne ad verilir?


İhraç değeri
Piyasa değeri
Tasfiye değeri
Gerçek değer
Nominal değer

19.Soru

Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılaştığı ve bir vade veya olayın doğması ilesınırlı olmak üzere verdikleri kredilere ne ad verilir?


Nakit Krediler
Avans şeklindeki krediler
Borçlu cari hesap şeklindeki krediler
Açık kredi şeklindeki borçlu cari hesap
Kefalet karşılığı kredi şeklindeki borçlu cari hesap

20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tahvillerin özelliklerinden birisi değildir?


Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı kaynak yabancı kaynaktır
Tahvil sahibi günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır
Tahvilde belirtilen vade kesindir
Tahvil, itibari değerinin altında bir bedelle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir
Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kâr-zarar riskine katılır