Genel Muhasebe 2 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Muhatabın AdıII-Düzenlenme Tarihi ve YeriIII-Poliçe Kelimesinin Yalnızca Dilimizdeki KarşılığıIV-VadeV-Emrine Ödenecek Kişinin İmzasıYukarıdakilerden hangisi Poliçede yer alması gereken unsurlar arasındadır ?


I-III-IV
II-IV-V
I-II-IV
I-II-III
III-IV-V

2.Soru

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tablolardaki sınıflandırma ve raporlama, aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaktadır?


Finansal varlıkların miktarına
Finansal varlıkların ölçüm (değerleme) esasına
Finansal varlıkların türlerine
Finansal varlıkların nominal değerleri
Finansal varlıkların faiz getirileri

3.Soru

Tekdüzen Hesap Planına göre senetsiz bir ticari borç kısa vadeli ise aşağıda verilen hesapların hangisinde izlenir?


320 Satıcılar hesabı

 

420 Satıcılar hesabı

300 Banka kredileri

400 Banka kredileri

421 borç senetleri


4.Soru

Ölçüm (değerleme) yöntemine finansal varlıkların sınıflandırılmasında aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle bilançoda raporlama gerçekleştirilmez?


Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı öz kaynaklara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı satış fiyatına yansıtılan finansal varlıklar
Maliyetle ölçülen finansal varlıklar
İtfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların ortak özelliği değildir?


Dayanıklı bir biçimsel yapıya sahip olma
İşletme faaliyetlerinde uzun süre yararlanma
Normal kullanım süresi içinde gidere dönüştürme
Bilançonun aktifinde raporlanma
Maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirme

6.Soru

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında aşağıdakilerden hangileri izlenir?I. İşletmeye karşı bir işin yapımını üstlenen tarafların üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmesi,II. Geri vermek üzere alınan bir varlığın iadesi,III. Nakit şeklinde alınan depozito ve teminatlar.


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II, ve III

7.Soru

İşletmelerin varlıklarını finanse edebilmek için sahip olması gereken kaynaklar nasıl sınıflandırılmaktadır?


Finansman Kaynakları ve Borçlar
Öz Kaynaklar ve Finansman Kaynakları
Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar ve Borçlar
Öz Kaynaklar ve Sermaye Kaynakları

8.Soru

Türkiye Muhasebe Standartları’na göre dönem sonunda duran varlığın değerinde maliyet değerine göre bir azalışı olması halinde aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bu durum değer azalışı olarak değerlendirilir.
Değer azalışı bilançonun aktifinde eksi olarak raporlanır.
Değer azalışı için karşılık kaydı yapılır.
Varlık bilançoda birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülerek gösterilecektir.
Değer azalışı gelir olarak gelir tablosunda yer alacaktır.

9.Soru

İşletme, 1 Eylül 2015 tarihinde B işletmesinden peşin fiyatı 20.000 YTL olan malı 2 ay vadeli olarak 24.000'ye satın almıştır. Alış işlemine ilişkin KDV oranı %18 olup, KDV bedeli nakden ödenmiştir. İşleme ilişkin alış kaydı yapıldığında, 325 Ertelenmiş Ticari borçlar vade farkı hesabına yapılması gereken kayıt miktarı kaç YTL olmalıdır?


20.000 YTL
24.000 YTL
4.320 YTL
4.000 YTL
3.600 YTL

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıkların, bilanço aktifinde raporlanması için gerekli koşullardan değildir?


Maddi olmayan duran varlıkların tanımlanabilir olması gerekir.

 

Maddi olmayan duran varlıkların değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi gerekir.

 

Bir varlığın maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilmesi için işletme içi yaratılan şerefiyeden kaynaklanması gerekir.

 

Maddi olmayan duran varlıkların ayrıştırılabilir olması gerekir.

Maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilmesi için varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi gerekir.


11.Soru

Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyattır?


İhraç değeri

 

Piyasa değeri

 

Tasfiye değeri

 

Gerçek değer

Nominal değer


12.Soru

Anonim şirketlerde şirketin sermaye tutarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa değeri
İtibari değeri
Tasfiye değeri
Gerçek değeri
Defter değeri

13.Soru

I. Açık Krediler, borç alanın imzasından başka bir teminat aranmaksızın açılan kredilerdir.
II. Bankaların nakit para vererek kullandırdıkları kredilerden biridir.
III. Açık krediler banka tarafından iyi tanınan kişi ve kuruluşlara açılmaktadır.
Açık Krediler ile ilgili yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?


Bu krediyi alabilecek olanların finansal durumlarının iyi olması gerekir.

 

Firmanın uzun bir ticari geçmişe sahip olması krediyi almasında etkilidir.

 

Nakit olmayan krediler grubunda izlenirler.

 

Borçlu cari hesap şeklinde açılan kredilerden biridir.

Teminatı olan kredilere göre limiti daha düşüktür.


14.Soru

Petrol işlemlerinin kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. giderlerin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Birikmiş Tükenme Payları Hesabı

 

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı

 

Arama Giderleri Hesabı

 

Özel Maliyetler Hesabı

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin aktifinde kayıtlı bir duran varlığın bilançodaki net defter değeridir?


Maliyet bedeli + Hurda değeri – Birikmiş Amortisman 
Maliyet bedeli – Birikmiş Amortisman tutarı
Net Gerçekleşebilir Değeri + Emsal değeri
Piyasa değeri – Maliyet bedeli
Maliyet bedeli + Birikmiş Amortisman tutarı

16.Soru

I. Mali borçlar bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan kredi şeklinde sağlanabileceği gibi borçlanma senedi niteliğinde menkul kıymet çıkarıp satılarak para ve sermaye piyasalarından da sağlanabilmektedir.II. Mali borçlar faiz yükü oluşturur ve hem ana para hem de faizin ödenememesi durumu işletmeler için risk oluşturur. III. Mali borç türlerinden en çok başvurulanlar banka kredileri, çıkarılmış bonolar ve senetler ile finansal kiralama işlemlerinden borçlardır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?


I ve II
I ve III
II ve III
III
I, II, III

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde işletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olarak doğan borçların raporlandığı grup doğru olarak verilmiştir?


Esas Faaliyetlerden Borçlar

 

Mali Borçlar

 

Diğer Borçlar

 

Ana Faaliyetlerden Borçlar

Ticari Borçlar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi poliçenin üzerinde olması gerekenler arasında değildir?


Vade

 

Faiz oranı

 

Ödeme yeri

 

Düzenleyenin imzası

Muhatabın adı


19.Soru

Standartlara göre maddi ve maddi olmayan duran varlık maliyetine alınmayan ve gerçekleştiğinde dönem gideri kaydedilen harcamalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


Yeni bir tesis açılmasına ilişkin harcamalar

 

Borçlanma maliyetleri

 

Yönetim giderleri ve diğer genel giderler kapsamındaki harcamalar

 

Gelecek aylara ait 

Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla yapılan harcamalar


20.Soru

Bir işletmenin öz kaynak toplamının hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunan değere ne denir?


Nominal Değer
Defter Değeri
İhraç Değeri
Piyasa Değeri
Tasfiye Değeri