Genel Muhasebe 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmelerin gerçek ve tüzel kişilere, resmî kuruluşlara, özel kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesi veya borçlandıkları paraların ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplara ne ad verilir?


Borç senedi

 

Teminat mektubu

 

Finansman bonosu

 

Açık kredi

Nakit kredi


2.Soru

İşletmenin %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarına ne ad verilir?


Bağlı Menkul Kıymet
Bağlı Ortaklık
Büyük Ortak
İştirak
Şirket Sahibi

3.Soru

Bankalar borçlu cari hesap şeklindeki kredilerin verilip verilmemesi yönünde bir karar varırken aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmektedir?


İşletmenin kuruluş yılını
Mali istihbarat ve kredi analizlerini
İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarını
İşletmenin ticari itibarını
İşletmenin mal, senet, menkul kıymet, gayrimenkul vb. maddi değerleri bankaya rehnetmesini

4.Soru

Bir bankaya hitaben ve belirli kurallara uyularak yazılan bir ödeme emrine ne ad verilir?


Bono

 

Finansman Bonosu

 

Poliçe

 

Keşideci

Çek


5.Soru

Bir finansal varlığın, vadesine kadar olan süre içinde sağlanacak nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile indirgenmiş bugünkü değerine ne ad verilir?


Gerçeğe uygun değer
Maliyet değeri
İtfa edilmiş maliyet değeri
Alış değeri
Piyasa değeri 

6.Soru

İştirak edilen ortaklıklarda, iştirak ilişkisinden söz edebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az yüzde kaç oranında bulunması gerekir?


50%
40%
30%
20%
10%

7.Soru

İşletmenin yatırım amacıyla satın aldığında ve şirket sermayesinin %10-%50 arasında payı temsil eden hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


İştirakler hesabı
Bağlı Menkul Kıymetler hesabı
Hisse Senetleri hesabı
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabı
Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları hesabı

8.Soru

Bir varlığın aşınma, yıpranma ve eskime payını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Amortisman 

Yararlı ömür

 

Amortisman gideri

 

Kalıntı değer

Birikmiş amortisman


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amortismanı doğru olarak açıklamaktadır?


Maddi duran varlıklardaki fiziki eskime, bozulma ve değer artış tutarlarının hesaplanmasıdır
Duran varlıkların değerinin ömrü süresince her döneme gider olarak dağıtılması ve dönemin sonuçlarına yansıtılmasıdır
Duran varlıklarda zamanla ortaya çıkan değer artışlarıdır
Duran varlıklarda enflasyon nedeniyle meydana gelen değer azalışlarıdır
Duran varlıklara yapılan ekleme ve yenilemeler nedeniyle, maliyet bedellerinin artırılmasıdır

10.Soru

"Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin bir yıldan uzun süre faaliyetlerinde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerdir" tanımı neyi ifade etmektedir?


Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Amortisman
Özel tükenmeye tabi varlıklar
Tekdüzen hesap planı

11.Soru

Faaliyetleri özellik arz eden bazı işletmeler hariç bilanço esasına göre defter tutan bütün gerçek ve tüzel kişiler hangi yıldan itibaren Tekdüzen Hesap Planı’nı zorunlu olarak kullanmaya başlamıştır?


1973
1981
1992
1994
2010

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar grubunda yer alan hesap kalemlerinden biridir?


Verilen Avanslar
Ticari Mallar
Hazır Değerler
Stoklar
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar grubunda yer alan hesap kalemlerinden biri değildir?


Yapılmakta olan yatırımlar
Demirbaşlar
Birikmiş amortismanlar
Stoklar
Verilen avanslar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvil türevi menkul kıymetlerden değildir?


Kar-Zarar ortaklığı belgesi
İpotekli borç ve irat senetleri
Finansman bonoları
Hazine bonoları
Varlığa dayalı menkul kıymetler

15.Soru

İşletme faaliyetlerinde uzun süre kullanmak amacıyla edinilen, fiziki varlığı bulunmayan aktifleştirilmiş giderler ile belli koşullar altında korunan haklar ve şerefiyeler, aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Maddi olmayan duran varlıklar
Haklar
Öz kaynaklar
Yatırımlar
Maddi duran varlıklar

16.Soru

Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine dayalı hak ve yükümlülükleri sağlayan sözleşmeler aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisidir?


Finansman bonoları
Türev finansal araçlar
Gayrimenkul sertifikaları
Banka bonoları
Gelir ortaklığı senetleri

17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemleri ifade etmektedir?


Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Gider
Gelir
Bilanço

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mali Duran Varlıklar'ın kapsadığı varlıklardan değildir?


Bağlı menkul kıymetler
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Hisse senetleri
Diğer mali duran varlıklar

19.Soru

Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak nakit şeklinde alınan teminatlar kısa vadeli olarak alınmışsa hangi hesapta izlenir?


320 SATICILAR

 

321 BORÇ SENETLERİ

 

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI


20.Soru

Belirli bir tarihte veya belirli bir vade sonunda ödenecek olan senedin üzerinde yazılı olan değer aşağıdakilerden hangisidir?


Nominal Değer

 

Gerçeğe Uygun Değer

 

Maliyet Değeri

 

Gerçek Değer

Piyasa Değeri