Genel Muhasebe 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne denir?


Para piyasası
Sermaye piyasası
Serbest piyasa
Cari piyasa
Borsa

2.Soru

İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve yatırımcıların bu hisse senedinden bekledikleri kazanç oranına göre bir takım teknikler kullanılarak hesaplanan ve yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye hazır oldukları değere ne ad verilir?


Nominal Değer
Piyasa Değeri
Gerçek Değer
Tasfiye değeri
Defter Değeri

3.Soru

Bir finansal varlığın gerçeğe uygun değeri kolayca ve güvenilir şekilde ölçülemiyorsa, finansal varlıklar hangi değerle ölçülür?


Maliyet değeri

 

İtfa edilmiş maliyet değeri

 

Piyasa değeri

 

Tasfiye değeri

Gerçeğe uygun değer


4.Soru

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne denir?


Serbest piyasa
Cari piyasa
Borsa
Sermaye piyasası
Para piyasası

5.Soru

Varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değerine ne ad verilir?


Net defter değeri

 

Şerefiye

 

Özel Maliyetler

 

Satış değeri

Kalıntı değer


6.Soru

İşletme, satıcı BB’den ¨40.000 + % 18 KDV tutarında ticari malı kredili olarak satın almıştır. Bu işlemin kaydı aşağıdakilerden hangisidir?7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tekdüzen Hesap Planına göre işletmenin esas faaliyetleri ile ilgili senetsiz olarak yaptığı kredili alışlar nedeniyle doğan borçlarını izlediği hesap gösterilmektedir?


Borç Senetleri Hesabı

 

Senetsiz Borçlar Hesabı

 

Ticari Mallar Hesabı

 

Ticari Borçlar Hesabı

Satıcılar Hesabı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit kredi türleri arasında yer almaz?


İskonto

 

İştira

 

Teminat mektubu

 

Avans

Borçlu cari hesap


9.Soru

Maddi olmayan duran varlıklar için hesaplanan amortismanlar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, aşağıdakilerden hangisinin alacak tarafına işlenir?


Birikmiş Amortismalar
Genel Yönetim Giderleri
Finansman Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Amortismanlar ve Tükenme Payları

10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nakit olmayan kredilerden biri değildir?


Teminat mektubu kredisi
Harici garanti kredisi
İthalat akreditif kredisi
Kabul Kredisi
Borçlu cari hesap kredisi

11.Soru

İşletmenin mevcut borçları aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde nasıl raporlanır? 


Bilançoda,aktifde  
Nakit akım tablosunda, finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit bölümünde  
Bilançoda, pasifde  
Nakit akım tablosunda, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit bölümünde 
Özkaynaklar  değişim tablosunda, indirim şeklinde 

12.Soru

İşletmenin tedarikçilerine olan borcu aşağıdakilerden hangisidir?


63.300 TL
41.900 TL
21.400 TL
11.400 TL
45.100 TL

13.Soru

I. Maddi olmayan duran varlıklar
II. Mali borçlar
III. Menkul kıymetler
IV. Maddi duran varlıklar
V. Mali duran varlıklar
Yukarıdaki seçeneklerden hangileri duran varlıkların içerisinde yer almaktadır?


Yalnız III

 

III ve IV

 

II, III ve IV

 

III, IV ve V

I, IV ve V


14.Soru

İşletme bir Bağlı Ortaklığı ile ilgili sermaye taahhüdünü ödediğinde yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 


Bağlı Ortaklıklara Borçlar hesabı Alacaklı
Bağlı Ortaklıklar hesabı Alacaklı
Bağlı Ortaklıklara Borçlar hesabı Borçlu
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri hesabı Borçlu
Bağlı Ortaklıklar hesabı Borçlu

15.Soru

Net defter değeri nedir?


Varlığın gelirinden ortaya çıkan maliyetler düşüldükten sonra kalan değeridir.
Varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değeridir.
Varlığın maliyetine birikmiş amortismanları eklendikten sonra oluşan değeridir.
Varlıktan elde edilen gelirler düşüldükten sonra kalan değeridir.
Hiçbiri

16.Soru

Ev alım satımı yapan bir emlak şirketi ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kredili olarak araba satın almıştır. Söz konusu iki şirketin muhasebe kayıtlarında, sırasıyla hangi hesap grupları kullanılacaktır?


Ticari Borçlar - Ticari Borçlar
Diğer Borçlar - Ticari Borçlar
Mali Borçlar - Ticari Borçlar
Diğer Borçlar - Diğer Borçlar
Ticari Borçlar - Diğer Borçlar

17.Soru

Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?


Mali borç

 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar

 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar

 

Para piyasası

Sermaye piyasası


18.Soru

I. Normal amortisman yöntemine göre birinci sene için hesaplanan amortisman tutarı ₺20.000’dır.
II. Varlığın kalıntı değeri ₺10.000’dır.
III. Bir duran varlık üzerinden normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra bu yöntemden dönülemez.
Elde bulunan bir maddi varlık içim yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?


Varlığın yararlı ömrü bilinmeden, varlığın satın alındığı tutar bilinemez. 

 

İkinci sene ayrılan amortisman tutarı ₺10.000’dır.

 

Varlığın net defter değeri ₺100.000’dır.

 

Azalan bakiyeler yöntemi seçilseydi, ilk sene için hesaplanan tutar ₺20.000 olurdu.

Azalan bakiyeler yöntemi seçilseydi, ikinci sene için hesaplanacak tutar ₺40.000 olurdu.


19.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Maddi duran varlıklar grubu içerisinde yer alan hesaplardan biri değildir?


Yeraltı ve yerüstü düzenleri

 

Kuruluş ve örgütlenme giderleri

 

Binalar

 

Taşıtlar

Verilen avanslar


20.Soru

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap gibi varlıkların yer aldığı duran varlık hesabı aşağıdakilerden hangisidir?


Yerüstü Düzenleri Hesabı
Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
Demirbaşlar Hesabı
Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
Hazır Değerler Hesabı