Genel Muhasebe 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Anonim şirketlerin orta veya uzun vadeli olarak borç para bulabilmek amacıyla itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilir?


Bono
Açık Kredi
Fon
Hisse senetleri
Tahvil

2.Soru

"Tek başına açtığım ve yürüttüğüm işletmemde 200 çalışanım var. Bunun dışında yıllık net satış hasılatım 10 milyon Türk Lirasıdır" diyen bir kişinin işletmesi hangi tanım içinde yer alır?


Holding
KOBİ
Adi şirket
Kollektif Şirket
Komandit Şirket

3.Soru

Poliçeyi kim hazırlamaktadır?


Keşideci
Lehtar
Muhatap
Alacaklı
Poliçedar

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal varlıkların ölçüm (değerleme) yöntemine göre sınıflandırılması sonucu oluşmuş gruplardan biri değildir?


Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı öz kaynaklara yansıtılan finansal varlıklar
Maliyetle ölçülen finansal varlıklar
Emsal bedelle ölçülen finansal varlıklar
İtfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar

5.Soru

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan kısa vadeli senetsiz borçların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


320 Satıcılar Hesabı

 

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

 

331 Ortaklara Borçlar Hesabı

 

321 Borç Senetleri Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlık grubuna ait bir hesaptır?


Binalar hesabı
Yeraltı ve yerüstü düzenler hesabı
Yapılmakta olan yatırımlar hesabı
Kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabı
Taşıtlar hesabı

7.Soru

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen, kısa dönemde satılması tüketilmesi ve paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklara ne ad verilir?


Dönen Varlıklar

 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Özsermaye

 

Duran Varlıklar

Stoklar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit olmayan kredilerden biri değildir?


Açık krediler

 

Teminat mektubu kredisi

 

Harici garanti kredisi

 

İthalat akreditif kredisi

Kabul kredisi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre amortisman paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?


Eşit paylı amortisman yöntemleri

 

Azalan paylı amortisman yöntemleri

 

Sabit oranlı amortisman yöntemleri

 

Artan paylı amortisman yöntemleri

Değişen paylı amortisman yöntemleri


10.Soru

Tekdüzen hesap planına göre varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değerine ne ad verilir?


Borçlanma maliyeti
Net defter değeri
Özel maliyet bedeli
Maliyet bedeli
Duran varlık değeri

11.Soru

I. Maddi Duran Varlıklar
II. Ticari Borçlar
III. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
IV. Mali Borçlar
V. Menkul Kıymetler
Yukarıdakilerden hangisi duran varlıklar grubu içinde yer alan hesap gruplarındandır?


Yalnız II

 

II, III ve IV

 

III, IV ve V

 

I ve III

I, II ve III


12.Soru

I. Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren; II. Poliçe bedelini ödeyecek olan taraf; III. Poliçe bedelini tahsil edecek taraf. A. Keşideci; B. Muhatap; C. Lehtar. Yukarıdaki tanımlardan hareketle A,B,C olarak verilen kavramları doğru olarak eşleştiriniz.


I-A, II-B, III-C
I-A, II-C, III-B
I-B, II-C, III-A
I-B, II-A, III-C
I-C, II-A, III-B

13.Soru

Bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değişim değerine ne ad verilir?


Değerleme
Finansal varlık
İtfa edilmiş maliyet değeri
Gerçeğe uygun değer
Maliyet değeri

14.Soru

Aşağıdaki duran varlık kalemlerinden hangisine amortisman ayrılmaz?


Boş arazi ve arsalar
Binalar
Taşıtlar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Demirbaşlar

15.Soru

Çıkarılmış tahvillere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Tahvillerin hukuki çerçevesini oluşturan kanun ve tebliğlerin sayısı dörttür.
Anonim şirketler orta veya uzun vadeli borç para bulabilmek amacıyla tahvil çıkarırlar.
İşletmeler çıkarılmış tahvilleri 405 numaralı hesapta izlemektedirler.
Tahvillerin ana parası, vade bitiminde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir.
Nominal değerinden yüksek ya da düşük bedelle çıkarılmalarına göre çıkarılmış tahviller farklı isimler alırlar.

16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ölçüm, finansal varlıkların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemini ifade eder.
Geleneksel muhasebe anlayışı içinde ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde varlıkların değerlemesinde kullanılan temel yöntem maliyet yöntemi yani işlemin gerçekleştiği tarihteki değerdir.
İşlem tarihindeki maliyet değeri, zaman geçtikçe, cari piyasa değerlerini yansıtmaktan uzaklaşır. Bu nedenle varlıkların bilanço tarihindeki gerçek değerini tespit etmek ve bilançoda varlıkların cari değeri ile raporlanmasını sağlamak amacıyla farklı ölçü
Dönem sonunda işletmeler elinde bulunan mevcut finansal varlıkların ölçümünde Gerçeğe uygun değer, maliyet değeri, kullanılmaktadır.
Dönem sonunda işletmeler elinde bulunan mevcut finansal varlıkların ölçümünde Gerçeğe uygun değer, maliyet değeri ve İtfa edilmiş maliyet değeri kullanılmaktadır.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin özelliklerinden biri değildir?


Ortaklık hakkı yoktur.
Alacaklılık hakkı sağlar.
Vade vardır.
Bilgi edinme hakkı sağlar.
Faiz kazancı sağlar.

18.Soru

Maddi olmayan duran varlık grubu içerisinde yer alan imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsayan hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Şerefiye

 

Peştemallık

 

Verilen Avanslar

 

Özel maliyetler

Haklar


19.Soru

I. Rüçhan hakkı
II.Kar payı alma hakkı
III. Tasfiyeden pay alma hakkı
IV. Bedelsiz pay alma hakkı
Yukarıdakilerden hangileri hisse senedinin sahiplerine sağladığı haklardandır?


Yalnız  I

 

I, II ve IV

 

Yalnız III

 

I, II , III  ve IV

II, II ve IV


20.Soru

Devletin ya da özel sektör şirketlerinin, borçlanarak orta veya uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleri aşağıdakilerden hangisidir?


Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
İpotekli Borç ve İrat Senetleri
Finansman Bonoları
Türev Finansal Araçlar
Tahviller