Genel Muhasebe 2 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir borcun ticari borç olarak kabul edilebilmesi için, aşağıdaki özelliklerden hangisini mutlaka taşımalıdır?


İşletmenin esas ticari faaliyetleri ile ilgili olması
Vadesi uzun dönemli olmalı
Vadesi kısa dönemli olmalı
Açık hesap şeklinde olmalı
Senet karşılığı olmalı

2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nakit kredilerden birisi değildir?


İskonto
İştira
Avans
Borçlu cari hesap
Bono

3.Soru

Mali duran varlıkların satışında ortaya çıkan kâr, Tek Düzen Hesap Planına göre ne olarak kaydedilir?


Olağandışı Gelir
Menkul Kıymet Satış Kârı
Kambiyo Kârı
Olağan Kâr
Menkul Kıymet İhraç Farkı

4.Soru

"İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemleri" tanımı neyi ifade etmektedir?


Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Tek düzen hesap planı
Amortisman
Özel tükenmeye tabi varlıklar

5.Soru

Duran varlıkların iyi çalışmasını devamlılığını sağlamak üzere yapılan normal bakım ve onarım giderler nasıl muhasebeleştirilir?


Peşin ödenmiş giderlere kaydedilir
Ayrı bir hesapta aktifleştirilir
Finansman gideri olarak muhasebeleştirilir
Dönem gideri olarak muhasebeleştirilir
Duran varlığın maliyetine eklenir.

6.Soru

İşletme binasını kiraya vermiş ve kiralayan işletmeden kira sonunda geri vermek amacıyla para almıştır. İşletme aldığı bu parayı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydeder?


Verilen depozito ve Teminatlar
Alınan Sipariş Avansları
Verilen Avanslar
Genel Yönetim Giderleri
Alınan Depozito ve Teminatlar

7.Soru

Ülkemizdeki mevzuata göre tahviller en fazla kaç yıl sürelidir?


1
3
5
7
9

8.Soru

Bir müşteri bankadan açık kredi, kefalet karşılığı veya maddi teminat karşılığı kredi aldığında aşağıdaki kredi türlerinden hangisine başvurmuş olmaktadır?


Nakit olmayan krediler
Konut kredisi
Borçlu cari hesap şeklindeki krediler
Nakit krediler
Avans şeklindeki krediler

9.Soru

Tekdüzen Hesap Planında “24. Mali Duran Varlıklar” hesap grubunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Çıkarılmış Tahviller Hesabı
Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
Bağlı Ortaklıklar Hesabı
Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
İştirakler Hesabı

10.Soru

Varlık satışı yenisinin alınması amacıyla yapılmışsa, satış kârının gelir kaydedilmeyerek öz kaynaklarda üç yıl süre ile tutulmasına izin verilmiştir. Bu gelir hangi hesapta izlenir?


Birikmiş Tükenme Payları Hesabı

 

Demirbaşlar Hesabı

 

Arama Giderleri Hesabı

 

Özel Fonlar Hesabı

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı


11.Soru

İlk yıllarda az, sonraki yıllarda daha çok amortisman payı hesaplanması şeklinde uygulanan amortisman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Eşit paylı amortisman yöntemleri

 

Artan paylı amortisman yöntemleri

 

Değişen paylı amortisman yöntemleri

 

Sabit paylı amortisman yöntemleri

Azalan paylı amortisman yöntemleri


12.Soru

Türkiye'de menkul kıymetler hangi mevzuat içinde düzenlenmiştir?


Sermaye Piyasası Mevzuatı
Kamu İhale Kanunu Mevzuatı
Serbest Bölgeler Kanunu
Tüketici Mevzuatı
Borçlar Kanunu Mevzuatı

13.Soru

Maddi Olmayan Duran Varlıklar içerisinde hangi hesaplar bulunmaktadır?


Tesis makine ve cihazlar hesabı
Yeraltı ve yer üstü düzenleri hesabı
Binalar hesabı
Taşıtlar hesabı
Özel maliyetler hesabı

14.Soru

I. Açık kredi
II. Kefalet karşılığı kredi
III. Maddi teminat karşılığı kredi
Yukarıdaki kredilerden hangisi ya da hangileri borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan kredilere örnek gösterilebilir?


Yalnız I

 

Yalnız III

 

I ve II

 

I ve III

I, II ve III


15.Soru

Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin bir yıldan uzun süre faaliyetlerinde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerdir. Yukarıda bahsedilen tanımda nasıl bir değişiklik yapılırsa tanım maddi duran varlıkların tanımına dönüşür?


İşletmenin bir yıldan uzun süreli faaliyetleri yerine bir yıldan kısa süreli faaliyetlerinde yararlandığı belirtilirse ve belirli koşullar altında himaye gören hak ve şerefiyeler ifadesi çıkarılırsa.
İşletmenin yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler yerine yararlanmayı planladığı aktifleştirilen giderler olduğu belirtilirse.
Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ifadesi yerine fiziki varlığı bulunan ifadesi kullanılırsa ve işletmenin yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler yerine yararlanmayı planladığı aktifleştirilen giderler olduğu belirtilirse.
Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ifadesi yerine fiziki varlığı bulunan ifadesi kullanılırsa ve belirli koşullar altında himaye gören hak ve şerefiyeler ifadesi çıkarılırsa.
İşletmenin yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler yerine yararlanmayı beklediği pasifleştirilen giderler olduğu belirtilirse.

16.Soru

I. Varlığın net defter değeri bulunur.II. Satış bedeli ve defter değeri arasındaki fark belirlenir.III. Bulunan fark kâr/zarar hesabına geçilir. Yukarıda maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin hangi süreç özetlenmektedir?


Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tespiti
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışı
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların edinimi
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların sınıflandırılması
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlendirilmesi

17.Soru

Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemelere göre, kiracı tarafından kiralanarak kullanılan duran varlıklar için yapılan ve varlığın değerini, ömrünü ve verimini artıran harcamalar nasıl değerlenir?


Özel maliyet bedeli
Genel gider
Amortisman
Kalıntı değeri
Duran varlık maliyeti

18.Soru

Mali duran varlıklar kapsamında bulunan varlıklar nelerdir?


Dönen varlıklar
Menkul kıymet değeri taşıyan finansal varlıklar
Menkul kıymet değeri taşımayan finansal varlıklar
Cari varlıklar
Duran varlıklar

19.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem maddi duran varlıklar grubunda hem de maddi olmayan duran varlıklar grubunda yer alır?


Arazi ve arsalar hesabı
Birikmiş amortismanlar hesabı
Araştırma ve geliştirme giderleri hesabı
Yapılmakta olan yatırımlar hesabı
Tesis, makine ve cihazlar hesabı

20.Soru

Ticari Borç nedir?


Belirli bir tarihte veya belirli bir vade sonunda ödenecek olan senedin üzerinde yazılı olan değerdir.
Bir bankaya hitaben ve belirli kurallara uyularak yapılan bir ödeme emridir.
İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yaptığı kredili alışlardan doğan borçlara denir.
Alacaklının hakkını ispatlamak için kullanabileceği türden borçlara denir.
Borçlu tarafından düzenlenen yazılı bir ödeme yükümlülüğüdür.