Genel Muhasebe 2 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Poliçe bedelini ödeyecek olan tarafa ne ad verilir?


Keşideci
Muhatap
Lehdar
Borçlu
Banka

2.Soru

İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Aktifi düzenleyici hesaptır
Gelir tablosu hesabıdır
Kaynak hesabıdır
Maliyet hesabıdır
Pasifi düzenleyici hesaptır

3.Soru

İşletme esas faaliyet alanı dışında kalan işlemler için senet düzenlediğinde bunlar hangi hesapta izlenir?


320 Satıcılar Hesabı

 

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

 

331 Ortaklara Borçlar Hesabı

 

321 Borç Senetleri Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı


4.Soru

‘Muhatabın ödeme yapacağı, yani poliçenin lehine düzenlendiği tarafa ….. denilmektedir’ şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Muhatap

 

Lehdar

 

Keşideci

 

Muhabir

Alacaklı


5.Soru

Ülkemizdeki mevzuata göre tahliller en az kaç yıl sürelidir?


1
2
3
4
5

6.Soru

Uzun vadeli olarak alınan depozito ve teminatın ertesi dönem geri ödeneceği düşünülüyorsa hangi adım izlenir?


321 Borç Senetleri hesabından 100 Kasa hesabına aktarılması gerekir.
426 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabından 100 Kasa hesabına aktarılma yapılması gerekir.
321 Borç Senetleri hesabından 326 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına aktarılma yapılması gerekir.
426 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabından 326 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına aktarılma yapılması gerekir.
426 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabından 321 Borç Senetleri hesabına aktarılma yapılması gerekir.

7.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Ticari Borçlar grubunda yer alan hesaplardan biri değildir?


320 SATICILAR

 

321 BORÇ SENETLERİ

 

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI


8.Soru

Yönetim faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla kiralanan bir binaya ?8000 nakit ödenerek bir asansör sistemi kurulmuştur. Bu işlemi kaydederken aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?


Özel Maliyetler   

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

 

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

Haklar


9.Soru

‘…….işletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından doğan borçlardır’ şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mali borç

 

Finansal borç

 

Ticari borç

 

Kredili borç

Banka kredileri


10.Soru

İşletmenin kaynak yapısını oluşturan hesap grupları sıralanırken hangi ilke göz önünde bulundurulmaktadır?


Likidite esası       

 

Yararlı ömür

 

İşletmenin sürekliliği

 

Tahakkuk esası

Dürüst resim ilkesi


11.Soru

X Bankasından rehin senedi karşılığında vadeli avans şeklinde kredi alan bir işletme, kredi tutarını aynı gün bankadan çekmiştir. Ardından vade tarihinde borcunu ödemiş ve rehindeki mallarını geri almıştır. İşletme tüm bu işlemlerinin kaydında şu hesapları borçlandırmıştır; I.780 Finansman Giderleri, II. 920.Kıymetlerimizi Teminata Alanlar, III. 921. Teminattaki Kıymetlerimiz.Bu hesapların borçlandırılması, seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


I, II, III
II, I, III
III, I, II
I, III, II
II, III, I

12.Soru

Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye’de bilanço usulüne göre defter tutan bütün işletmelere hangi zorunluluk getirilmiştir?


Türkiye Muhasebe Standartları
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Türk Ticaret Kanunu
KOBİ Finansal Raporlama Standartları
Vergi Kanunları

13.Soru

Ülkemizdeki mevzuata göre tahvillerin en uzun ve en kısa vadeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1-7
2-5
1-5
1-10
2-7

14.Soru

“Maddi Duran Varlık” olarak sınıflandırılan bir varlık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşletmenin mal ve hizmet üretmek amacıyla edindiği ve kullanım süresi bir faaliyet yılından uzun olan varlıklardır.

 

Bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fonları kapsamaktadır.

 

Bilgisayar yazılımı alan bir şirket, yaptığı harcamayı bu hesap grubunda izler.

 

Devralınan işletmenin hazır müşteri kitlesi nedeniyle yapılan fazla ödeme bu hesap grubunda izlenir.

Yeni ürün geliştirilmesi ile ilgili harcamalar bu hesap grubunda aktifleştirilir.


15.Soru

Varlığın durumunu korumak amacıyla yapılan temizlik, bakım ve küçük tamirler için yapılan harcamalar hangi kalemde yer alırlar?


Dönem gideri
Amortisman
Tesis, makine ve cihazlar hesabı
Verilen avanslar
Özel maliyetler

16.Soru

I- Yönetime oy hakkı sağlar II- Kâr payı alma hakkı sağlar III- Tasfiyeden pay alma hakkı sağlar IV- Bilgi edinme hakkı sağlar Yukarıdaki haklardan hangileri hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı hakları ifade eder?


I-II
I-IV
I-II-IV
II-III-IV
I-II-III-IV

17.Soru

Türkiye Muhasebe Standartlarında (TMS) finansal varlıklar, uzun vadeli amaçlarla satın alındığında değerleme yöntemine göre bilançoda hangi grupta raporlanır?


Gerçeğe Uygun Değer Farkı Öz kaynaklara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar
Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar
Net Gerçekleşebilir Değerle Ölçülen Finansal Varlıklar

18.Soru

Sözleşme konusu olan varlığın bugünden belirlenen bir fiyat ile gelecek bir tarihte alım-satımına ilişkin düzenlenen sözleşmelere ne ad verilir?


Finansman bonoları
İpotekli borç ve irat senetleri
Gayrimenkul sertifikaları
Banka bonosu ve banka garantili bonolar
Türev finansal araçlar

19.Soru

Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine dayalı hak ve yükümlülükleri sağlayan sözleşmelere ne ad verilir?


Hisse Senedi

 

Tahvil

 

Hazine bonosu

 

Finansman bonosu

Türev finansal araçlar


20.Soru

Borçlu tarafından düzenlenen ve iki taraflı ilişkiyi ifade eden, emre yazılı yükümlülüklere ne ad verilir?


Bono
Poliçe
Bordro
Çek
Hisse sendi