Genel Muhasebe 2 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit olmayan kredi türleri arasında gösterilemez?


Teminat mektubu kredisi

 

Harici garanti kredisi

 

İthalat akreditif kredisi

 

Kabul kredisi

Avans şeklinde kredi


2.Soru

Sermaye piyasasının güven ve açıklık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu ne zaman kurulmuştur?


1994

 

1997

 

1981

 

1989

2001


3.Soru

Bankalar müşterileri olan işletmeler adına kendi saygınlıklarını ortaya koyarak, işletmenin taahhüdünü yerine getireceği konusunda üçüncü kişi ya da kuruluşlara güvence verebilirler. Banka tarafından verilen bu güvenceler hangi kredi grubunda izlenir?


Nakdi krediler

 

Açık krediler

 

Kefalet karşılığı kredi

 

Gayri nakdi krediler

Finansman bonosu


4.Soru

I. Banka Kredileri
II. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
III. Alınan Depozito ve Teminatlar
IV. Ortaklara Borçlar
Yukarıdaki hesaplardan hangileri “Mali Borçlar” hesap grubunda izlenir?


Yalnız  I

 

I ve II 

 

Yalnız III

 

I, II ve III  

III ve IV


5.Soru

Aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi sahibine alacak hakkı sağlayan menkul kıymetlerden biridir?


Hisse Senedi

 

Tahvil

 

Kar zarar ortaklığı belgesi

 

İntifa senedi

Katılma intifa senedi


6.Soru

I. Bankalardan alınan krediler bu hesap grubunda izlenir.
II. Bankanın vermiş olduğu kredilerin geri ödenmeme riski vardır.
III. Bankalar sadece nakit kredi verirler.
IV. Sermaye piyasalarının gelişmediği ülkelerde işletmeler banka kredilerine daha çok başvururlar.
“30 Mali Borçlar” hesap grubu için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 


I ve II

 

I, II ve III

 

I, II ve IV

 

I ve IV

Yalnız IV


7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Duran varlıklar; bir işletmede işletme faaliyetlerinde kullanmak veya yararlanmak amacı ile edinilen ve bir yıldan kısa sürede paraya çevrilmeleri, satılması veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardır.
Duran varlıklar 4 gruba ayrılır.
Mali duran varlıklar, duran varlıkların bir grubudur.
Maddi duran varlıklar, duran varlıkların bir grubudur.
Maddi olmayan varlıklar, duran varlıkların bir grubudur.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinde ortaya çıkan değerler (fiyatlar) arasında yer almaz?


Defter Değeri
İtibari Değer
Piyasa Değeri
Vergi Değeri
Tasfiye Değeri

9.Soru

I. Finansal kuruluşlardan kredi alınması
II. Çeşitli firmalardan ticari alacaklar
III. Müşterilerden avans alınması
IV. Verilen sipariş avansları
V. Ödenecek vergi ve aidat kesintilerinin olması
Yukarıdakilerden hangisi işletmenin borçlarının ortaya çıkış çeşitleri arasındadır?


Yalnız IV

 

II ve IV

 

I, II ve III

 

III, IV ve V

I, III ve V


10.Soru

İşletme, 1 Eylül 2015 tarihinde C işletmesinden peşin fiyatı 20.000 YTL olan malı satın almak için 2 ay vadeli 21.000 nominal değerli bir senet düzenleyip vermiştir. Alış işleminde ilişkin KDV oranı % 18 olup, KDV bedeli nakden ödenmiştir.İşleme ilişkin kayıt yapıldığında, 153 Ticari mallar hesabına yapılması gereken kayıt tutarı ne olmalıdır?


41.000
21.000
20.000
3.780
1.000

11.Soru

Duran varlıkların edinme maliyetlerine, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?


Borçlanma maliyeti
Kurulum maliyeti
Taşıma maliyeti
Hazırlık maliyeti
Temel vergiler

12.Soru

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasalara ne ad verilir?


Sermaye piyasası

 

Para piyasası

 

Nakit piyasası

 

Hisse piyasası

Tahvil piyasası


13.Soru

Maddi duran varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Maddi duran varlıkların kullanım süreleri en az 5 yıldır
Büro donanımı ve teçhizatı Demirbaşlar hesabında izlenir
Maddi duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden aktifleştirilir
Bir maddi duran varlığın net aktif değeri, kayıtlı değerden birikmiş amortisman tutarının çıkarılması ile bulunur
Maddi duran varlıklar, faydalı ömürleri boyunca amortismana tabi tutulur

14.Soru

ABC işletmesi iştirak amacı ile DFG işletmesinin hisse senetlerini satın almıştır. “242 İştirakler” hesabında bu yatırımını kaydetmiştir. Bu durum ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?


ABC işletmesinin önemli etkisi vardır. 

 

ABC işletmesi DFG yönetiminin çoğunluğunu seçme hakkına sahiptir.

 

ABC işletmesi ana ortaklık olarak, DFG işletmesini kontrol etmektedir.

 

ABC işletmesi, DFG işletmesinin sermayesinin %5’ine sahiptir.

ABC işletmesi, DFG işletmesinin sermayesinin %50’den fazlasına sahiptir.


15.Soru

1. I. Maddi duran varlıklar, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen varlıklardır. II. Maddi duran varlıklar, yararlanma süreleri bir yıldan fazla olan fiziki varlıklardır. III. Maddi duran varlıklar, sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması gerekir. IV. Maddi duran varlıklar, kiraya verilebilir varlıklardır. V. Maddi duran varlıklar, amortismana tabii tutulurlar. Yukarıda verilen maddelerden hangileri maddi duran varlıklar tanımı içinde yer almaktadır?


I,II,III,IV
I,II,III,V
I,III,IV,V
II,III,IV,V
I,II,IV,V

16.Soru

Alınan mal veya hizmet bedeline ya da önceki borca karşılık bir bono imzalanıp verilmesi veya işletme üzerine çekilen poliçenin kabul edilmesiyle oluşan senetlerin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


320 Satıcılar Hesabı

 

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

 

331 Ortaklara Borçlar Hesabı

 

321 Borç Senetleri Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlık kapsamında değildir?


Şerefiye

 

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

 

Özel Maliyetler

 

Yapılmakta Olan Yatırımlar

Haklar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık tanımına uygundur?


Bir işletmenin müşterilerine kullanım hakkını verdiği filmler ve ses kayıtları
Bir işletmenin belirli bir şehrinde tescilli olarak edindiği ve diğer taksicilere devredilebilir nitelikte olan taksi plakaları
Bir işletmenin aldığı bilgisayarların çalışmasını sağladığı için edindiği bilgisayar yazılımı
Bir işletmenin rakip işletmeden satın aldığı bir marka
Bir işletmenin belirli bir yerleşim yerinde belirli bir fastfood restoranını işletme hakkı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıktır?


Alıcılar
Haklar
Bağlı Ortaklıklar
Taşıtlar hesabı
İştirakler

20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde banka tarafından borçlu cari hesap şeklinde verilebilecek krediler arasında gösterilemez?


İşletmenin menkul kıymet, gayrimenkul vb. maddi değerleri bankaya rehnetmesi karşılığında,

 

İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarına güvenilerek,

 

İşletmenin ticari itibarına bakılmaksızın teminatsız olarak,

 

İşletmenin mal, senet gibi maddi değerleri bankaya rehnetmesi karşılığında,

İşletmenin ticari itibarına güvenilerek,