Genel Muhasebe 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmenin kredili ve senetsiz olarak satın aldığı mallardan doğan ödeme yükümlülüğü aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacağında izlenir?


Satıcılar hesabı
Ertelenen vade farkı hesabı
Borç senetleri hesabı
Finansman giderleri hesabı
Diğer ticari borçlar hesabı

2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi borçlu cari hesap şeklindeki kredilerdendir?


Avans Şeklindeki Kredi
Harici Garanti Kredisi
Açık Kredi
Gayri Nakdi Kredi
Teminat Mektubu

3.Soru

Teminat mektubu verilmesi durumunda bunlar hangi hesap grubunda izlenir?


Banka Kredileri

 

Nazım Hesaplar

 

Finansman Giderleri

 

Çıkarılmış Bono ve Senetler

Çıkarılmış Tahviller


4.Soru

Maddi duran varlıklar içerisinde aşağıdaki hesap gruplarından hangisi yer almaktadır?


Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
Arazi ve Arsalar Hesabı
Özel Maliyetler Hesabı
Verilen Avanslar Hesabı

5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bankaların müşterilerine ödünç para vermek suretiyle kullandırdıkları krediler, nakit şeklindeki kredilerdir
Nakit kredilerin başlıca türleri iskonto, iştira, avans ve borçlu cari hesap şeklindeki kredilerdir
Türkiye'deki bankalardan kullanılan Banka kredileri sadece Türk lirası cinsinden olabilir
Banka Kredileri hesabının kalanı bankaya olan kredi borcunun büyüklüğünü gösterir
Kredi sağlandığında bankaya olan borç, Banka Kredileri hesabının alacak tarafına kaydedilir

6.Soru

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sermaye Piyasası
Para Piyasası
Oligopol
Tekel
Tam Rekabet Piyasası

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özellikleri arasında yer almaz?


Tahviller halka arz edilerek halka arz edilmeden satılabilir
Tahvilde belirtilen vade kesindir
Tahvil nominal değerin altında veya üstünde satılabilir.
Tahvil sahibi şirketin kar zarar riskine katılmaz
Nominal değerden daha yüksek bedelle satılan tahviller iskontolu tahvillerdir

8.Soru

Bir işletmenin % 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 


Bağlı ortaklıklar  
Bağlı menkul kıymetler  
İştirakler  
Hisse senetleri  
Diğer mali duran varlıklar 

9.Soru

Devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta veya uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetlerine ne ad verilir?


Tahvil
Hisse senedi
Bağlı ortaklık
İştirak
Bağlı menkul kıymetler

10.Soru

Yukarıda verilen muhasebe kaydı ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi doğrudur?


Satıcılara olan senet borç senede bağlanmıştır
Satıcılara olan senetli borç ertelenmiştir
Vadesi dolan borç için senet ciro edilmiştir
Alacak ve borç hesapları mahsup edilmiştir
Senetsiz borç bono verilerek ödenmiştir

11.Soru

I. Eşit paylı amortisman yöntemleri, 
II. Azalan paylı amortisman yöntemleri, 
III. Artan paylı amortisman yöntemleri,        
IV. Değişen paylı amortisman yöntemleri.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri amortisman hesaplama  yöntemlerindendir?


Yalnız I

 

I ve II

 

I ve III

 

I, II ve III

I, II, III ve IV


12.Soru

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


Borç senetlerinin yenilenmesi
Senetlerin ciro edilmesi
Senet iskontosuna
Borç senetlerinin kırdırılmasına
Senetsiz borca karşılık senet verilmesi

13.Soru

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların mali duran varlıklardan farkı aşağıdakilerden hangisidir? 


İşletmenin faaliyetlerinde kullanılmaları
Tahmini yararlanma süresinin bir yıldan fazla olması
Amortismana tabi olmaları
Hesap işleyişlerinin farklı olması
Fiziki varlığa sahip olmaları

14.Soru

Tekdüzen Muhasebe Sistemi içindeki Tekdüzen Hesap Planında satın alınan finansal varlıkların sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi neye göre farklılık göstermektedir?


Finansal varlıkların türüne
Finansal varlıkların cari değerine
Finansal varlıkların satın alma amacına
Finansal varlıkların gelecek vadedeki durumuna
Finansal varlıkların miktarına

15.Soru

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların mali duran varlıklardan farkı nedir?


Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar işletme için daha değerlidir.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar amorstismana tabi varlıklardır.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar daha hızlı bir biçimde nakde dönüşürler.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar borsada işlem görebilirler.
Hiçbiri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında uzun vadeli yabancı kaynaklarda yer alan Mali borçlar grubuna ait düzenleyici bir hesaptır?


408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları
400 Banka Kredileri
300 Banka Kredileri
304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri

17.Soru

Bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değişim değerine ne ad verilir?


İtfa edilmiş maliyet değeri
Maliyet değeri
Gerçeğe uygun değer
Defter değeri
İhraç değeri

18.Soru

Amortismana tabi duran bir varlığın elden çıkarılmak üzere satılması durumunda kar ortaya çıkıyorsa bu kar Tekdüzen Hesap Planına göre hangi hesaba kaydedilir?


Özel fonlar hesabı
Kasa hesabı
Yapılmakta olan yatırımlar hesabı
Sermaye Hesabı
Olağan dışı gelir ve karlar hesabı

19.Soru

İşletmenin %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu sermaye paylarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bağlı Menkul Kıymet

 

Bağlı Ortaklıklar

 

İştirâkler

 

Mali Duran Varlıklar

Diğer Menkul Kıymetler


20.Soru

Sahibine ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?


Hisse Senedi

 

Tahvil

 

Hazine bonosu

 

Finansman bonosu

Türev finansal araçlar