Genel Muhasebe 2 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amortisman paylarını hesaplama yöntemlerinden biri değildir?


Eşit paylı
Karışık paylı
Değişen paylı
Artan paylı
Azalan paylı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklara ait bir hesap değildir?


Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

 

Diğer Borçlar

 

Alınan Avanslar

 

Borç ve Gider Karşılıkları

Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları


3.Soru

Finansman Giderleri hesap sınıfındaki hesapla ilgili giderlerin, doğduklarında bu hesaba kaydedilmeden önce aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmesi gerekir?


Faaliyet giderleri

Komisyon giderleri

Maliyet hesapları

Önceki dönem gider ve zararları

Genel yönetim giderleri


4.Soru

İşletmenin dönem sonunda ticari zararı çıkması durumunda aşağıdaki gelir tablosu hesaplarından hangisi kullanılır?


580 Geçmiş Yıllar Zararları hesabı borçlandırılır
690 Dönem Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılır
591 Dönem Net Zararı hesabı borçlandırılır
692 Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılır
570 Geçmiş Yıllar Kârları hesabı borçlandırılır

5.Soru

Genel Muhasebe dersi alan bir öğrenci, banka kredileri konusunu anlamak amacıyla bir bankaya gözlem yapmaya gitmiştir. Burada yapacağı gözlem esnasında, aşağıdakilerden hangisini gözlemleyebilir?


Finansal sistem içinde fon fazlası olan birimleri
Finansal sistem içinde fon açığı olan birimleri
Finansal sistemin işlediği kanallarının tamamını
Finansal sistem içinde doğrudan finansman kanalının işleyişini
Finansal sistem içinde dolaylı finansman kanalının işleyişini

6.Soru

Uzun vadeli amaçlarla alınan ve bir işletmenin toplam sermayesinin %10’undan daha az sermaye payını temsil eden hisse senetlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Menkul Kıymetler
Hisse Senetleri
Diğer Menkul Kıymetler

7.Soru

Hem bilanço hem gelir tablosunda yer alan ortak hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Yurtiçi Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Dönem Net Zararı
Faiz Gelirleri
Olağandışı Gelir ve Kârlar

8.Soru

I-Gelirler işletme sahiplerinin haklarında artış yaratan işlemlerdir.
II-Gelirler ilgili gelir hesabının alacak tarafına kaydedilirler.
III-Gelir hesapları Dönem sonunda Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir.
Gelir hesapları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

 

Yalnız I

 

I ve III

 

II ve III

I, II ve III


9.Soru

İşletmenin 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının borç toplamı: 80.000 TL; alacak toplamı: 50.000 TL’dir. Bu bilgilere göre işletmenin vergi öncesi kâr veya zararı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


80 000 kâr vardır
50 000 kâr vardır
30 000 kâr vardır
30 000 zarar vardır
80 000 zarar vardır

10.Soru

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçlar hangi hesapta izlenir?


Borç Senetleri
Alacak Senetleri
Satıcılar
Alıcılar
Alınan Depozito ve Teminatlar

11.Soru

İşletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet satışlarından veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışından; faiz, kira, iştirak geliri ve benzerlerinden elde edilen değerlerin brüt tutarına en genel ifade ile ne denir?


Gelir
Gider
Kar
Maliyet
Sermaye

12.Soru

İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve yatırımcıların bu hisse senedinden bekledikleri kazanç oranına göre bir takım teknikler kullanılarak hesaplanan ve yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye hazır oldukları değere ne ad verilir?


Gerçek değer

 

Tasfiye değeri

 

Piyasa değeri

 

İhraç değeri

İtibari değer


13.Soru

Uluslararası ticarette tarafların bilgi alışverişinde bulunabilmesi için uluslararası ortak bir muhasebe dili oluşturulması, ülkelerdeki muhasebe uygulamalarındaki farklılıkların en aza indirilmesi ihtiyacı uluslararası muhasebe standartlarının geliştirilmesi neyi beraberinde getirmiştir?


“Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”nı yayımlamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur
KOBİ Finansal Raporlama Standartları belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri olarak seriler hâlinde Resmî Gazete’de yayımlanırken menkul kıymetlere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ise Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri içinde yer almıştır.
Değerli Kağıtlar Kanunu yayımlanmıştır.

14.Soru

Bilanço tarihi itibariyle doğmuş olan bir kısım giderler bu tarih itibarıyla alacaklısı tarafından istenebilir duruma gelmemiş olabilir. Bu durumda bu giderler nereye kaydedilir?


Komisyon Giderleri

 

Karşılık Giderleri

 

Gelecek Yıllara Ait Giderleri

 

Reeskont Faiz Giderleri

Gider Tahakkukları


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bilanço hesabı değildir?


Dönem Net Zararı
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Ödenmemiş Sermaye
Geçmiş Yıllar Karları

16.Soru

Tekdüzen Hesap Planına uygun olarak dönem gelirlerinin Kâr veya Zarar hesabına devredilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?


Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacaklandırılır
Dönem gelir hesapları alacaklandırılır
Gelecek Dönem Gelirleri hesabı alacaklandırılır
Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılır
Dönem Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılır

17.Soru

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden dolayı ortaklarına olan bir yıldan uzun sürede ödenmesi planlanan senetli ve senetsiz borçları Tekdüzen Hesap Planında hangi hesapta izlenir?


331 Ortaklara Borçlar

 

431 Ortaklara Borçlar

 

432 İştiraklere Borçlar

 

336 Diğer Borçlar

436 Diğer Borçlar

 

 

 


18.Soru

Karşılığı sonraki dönemlerde yerine getirilecek olan peşin tahsil edilmiş gelirler aşağıdakilerden hangisinde raporlanır?


Finansal durum tablosunda
Özet gelir tablosunda
Kapsamlı gelir tablosunda
Öz kaynaklarda değişim tablosunda
Nakit akış tablosunda

19.Soru

Bir maddi duran varlık için amortisman hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?


Duran varlığın maliyeti
Duran varlığın nerede kullanıldığı
Duran varlığın amortisman oranı
Duran varlığın kullanım süresi
Duran varlığın uğradığı değer kaybı

20.Soru

Bir işletmeye ait binanın kiralanması sonucu peşin olarak kira alınmıştır. Bu faaliyet hangi hesapta izlenmedir?


Gelecek Aylara Ait Gelirler
Önceki Dönem Gelir ve Karları
Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
Faiz Gelirleri
Gelecek Aylara Ait Giderler