Genel Muhasebe 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Giderin kaydedilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


Gerçekleşmiş olması
Mal alımından kaynaklanmış olması
Gelecek dönemlere ait olması
İşletmenin ana faaliyet konusundan kaynaklanmış olması
Ödenmiş olması

2.Soru

Mal ve hizmet satışı, üretim dışı işletme faaliyetleri ve işletmenin asıl faaliyeti dışındaki işlemleriyle ilgili ortaya çıkan ve gelirlerle karşılaştırılan faydası tükenmiş maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?


Maliyet

 

Gider

 

Gelir

 

Tahakkuk

Kâr


3.Soru

Piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenen ve borsa mevcutsa genellikle borsa fiyatı ile eş anlamlı olarak kullanılan fiyat aşağıdakilerden hangisidir?


İhraç değeri

 

Piyasa değeri

 

Tasfiye değeri

 

Gerçek değer

Nominal değer


4.Soru

Net kârın dağıtılmayarak işletmede bırakılan kısmı bilançoda hangi grupta yer alır?


Dönem net kârı veya zararı
Kâr yedekleri
Sermaye yedekleri
Ödenmiş sermaye
Önceki dönem gider ve zararları

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeklerinden biridir?


Yasal yedekler
Statü yedekleri
Diğer Kâr yedekleri
Olağanüstü yedekler
Hisse senedi iptal kârları

6.Soru

İştirakin ana ortaklıkla olan finansal ilişkisinden kaynaklanan uzun vadeli bir borç kısa vadeli hale dönüştürüldüğünde izlendiği hesaptan hangi hesaba aktarılır?


333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

 

433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

 

332 İştiraklere Borçlar

432 İştiraklere Borçlar

331 Ortaklara Borçlar


7.Soru

İştirak ilişkisinden söz edebilmek için en çok sahip olunabilecek oy ve yönetim hakkı oranı aşağıdakilerden hangisidir?


%49
%75
%51
%20
%50

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında Uzun Vadeli Diğer Borçlar grubuna ait bir hesaptır?


Ortaklara Borçlar

İştiraklere Borçlar

Bağlı Ortaklıklara Borçlar

Diğer Çeşitli Borçlar

Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar


9.Soru

Hasılat sağlamak amacı ile yapılan aktif tükenmelere ne ad verilir?


Gelir
Gider
Bilanço
Kar
Zarar

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet konusu dışındaki gelir hesapları kapsamında değildir?


640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
602. Diğer Gelirler
647. Reeskont Faiz Gelirleri
648. Enflasyon Düzeltme Kârları
649. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili gelirler arasında yer alır?


Komisyon Gelirleri
Menkul Kıymet Satış Karları
Brüt Satışlar
Faiz Gelirleri
Kambiyo Karları

12.Soru

Tek şahıs işletmelerinde sermaye hesabının kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir?


Ödenmiş sermaye

 

Ödenmemiş sermaye

 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

 

Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları

Olağanüstü Yedekler


13.Soru

Bir kira gelirinin peşin olarak tahsil edilmesi durumunda söz konusu kira gelirinin döneme ait olan kısmı dönem geliri olarak hangi hesapta izlenir?


380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
642. Faiz Gelirleri
181. Gelir Tahakkukları

14.Soru

İşletmelerin elinde belirli dönemlerde nakit fazlası oluşur. İşletmeler bunları çeşitli şekillerde yatırıma dönüştürebilirler. Bu nakit fazlasının süreklilik arz etmesi durumunda yapılan yatırım hangi hesap grubunda yer alacaktır?


Maddi Duran Varlıklar

 

Mali Duran Varlıklar  

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

Diğer Maddi Duran Varlıklar

Diğer Çeşitli Duran Varlıklar


15.Soru

Sermaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Anonim ortaklıklarda sadece kayıtlı sermaye sistemi geçerlidir.
Öz kaynaklardaki her türlü artış veya azalış sermaye üzerinde izlenir.
Sermaye hesabı dinamik bir yapıya sahiptir.
Sermaye, işletme sahibi ya da ortakların şirketin kuruluşunda koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları toplamının parasal ifadesidir.
Adi şirketlerde kuruluştaki sermaye tutarı sonradan değiştirilemez.

16.Soru

Finansal varlıkların sınıflandırılması ve bilançoda raporlanması ile ilgili kurallar hangi düzenlemeler içerisinde yer almaktadır?


Finansal Raporlama Sistemi
Finansal Tasnif Sistemi ve Uygulamaları
Türkiye Finansal Muhasebe Uygulamaları
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye Muhasebe Standartları
Türk Muhasebe Raporlama Sistemi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecek dönemlere ait yaptığı tahsilata örnek olamaz?


Yıllık kira gelirinin sözleşme anında tahsil edilmesi
Dergi aboneliklerinin yıllık tahsil edilmesi
Özel okulların taksitleri
Ortağın, işletmenin finansman ihtiyacını karşılamak için verdiği paralar
Bakım hizmetini peşin tahsil etmesi

18.Soru

İşletmenin döneme ait Ticari kârı ¨500.000 vergiden muaf gelirleri ¨80.000 ve kanunen kabul edilmeyen giderleri ¨60.000’dir Bu işletmenin dönem ait mali kârı ne kadardır?


¨480.000

 

¨360.000

 

¨640.000

 

¨520.000

¨500.000


19.Soru

Dönem sonu bilançosunda yer alan cari dönem karı, yeni yılın açılışında hangi hesaba aktarılır?


Dönem Net Karı Hesabı
Geçmiş Yıllar Karları Hesabı
Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı
Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı
Dönem Net Zararı

20.Soru

Üretim miktarları ya da hizmet saatleri esas alınarak duran varlığın ömrü boyunca üretilecek birim ya da kullanılacak saat tahmin edilir. Duran varlığın maliyeti bu birim veya saate bölünerek bir sayı bulunur. Daha sonra her faaliyet döneminde üretilen miktar ya da kullanılan saat bu sayıyla çarpılmak suretiyle her dönemin yıllık amortisman payı hesaplanır ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Eşit paylı amortisman yöntemleri
Azalan paylı amortisman yöntemleri
Artan paylı amortisman yöntemleri
Değişen paylı amortisman yöntemleri
Sabit paylı amortisman yöntemleri