Genel Muhasebe 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dönem Net Kârı(zararı) hesap grubunda izlenen hesaplar nelerdir?


Dönem Net Karı ve Dönem Net Zararı

 

Geçmiş Yıllar Karları

 

Statü Yedekleri

 

Özel Fonlar

Diğer Sermaye Yedekleri


2.Soru

‘……….işletme sahip veya sahiplerinin (ortakların) işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir’ şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Aktişer

 

Dönen Varlıklar

 

Özkaynaklar

Pay Senetleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde hizmet teslim bedelinin hasılat olarak kayda alınabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?


İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemi tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi
Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
Yapılan işe ilişkin incelemelerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin olanaklı olması

4.Soru

Dönem içinde elde edilen tüm gelirler ve giderler hangi hesaba devredilir?


Kar- Zararı hesabı
Bilanço Hesapları
Geçici Hesaplar
Asli Hesaplar
Gelir Tablosu Hesabı

5.Soru

Sermayesi paylara bölünmüş ortaklıklar tarafından çıkarılan ve ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden menkul kıymetlere ne ad verilir?


Hisse Senetleri
Tahviller
Diğer Menkul Kıymetler
Finansman Bonoları
Türev Finansal Araçlar

6.Soru

Poliçeyi hazırlayan tarafa ne ad verilir?


Keşideci

 

Lehtar

 

Muhatap

 

Alacaklı

Borçlu


7.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez?


Satılan Malın Maliyeti
Satıştan İadeler
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
İndirilecek KDV
Diğer Olağan Gider ve Zararlar

8.Soru

Bağlı ortaklık ilişkisinden söz etmek için sahip olunması gereken oy ve yönetim hakkı oranı aşağıdakilerden hangisidir?


%10

 

%20

 

%30

 

%40

%51


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Faaliyet Giderleri” kapsamında yer alır?


Komisyon Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Satılan Hizmet Maliyeti
Menkul Kıymet Satış Zararları
Kambiyo Zararları

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ortaklarına borçlanma sebepleri arasında gösterilemez?


Ortakların sağladığı gayri-nakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar

 

Ortağın ölümü, iflası gibi nedenlerle işletmeden ayrılması durumunda ortağa ödenecek tutarlar

 

İşletmenin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaklardan borç alması

Ortaklardan tahsil edilecek temettüler

İşletmenin sermaye azaltımına gitmesi nedeniyle ortaklara ödenecek sermaye payları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklarda yer alan Diğer Borçlar grubunda negatif pasif düzenleyici bir hesaptır?


Ortaklara Borçlar

 

İştiraklere Borçlar

 

Personele Borçlar

 

Diğer Çeşitli Borçlar

Diğer Borç Senetleri Reeskontu


12.Soru

İşletmenin ortaklardan olan sermaye taahhüt alacağını ifade eden pasifi düzenleyici aktif karakterli hesap aşağıdakilerden hangisidir?


501 Ödenmemiş Sermaye
500 Sermaye
331 Ortaklara Borçlar
231 Ortaklardan Alacaklar
131 Ortaklardan Alacaklar

13.Soru

İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için bir takım harcamalar yaparlar. Bu harcamaların bir kısmı işletmeye bir varlık girişi sağlayarak aktifte artışa neden olan harcamalardır. Bu harcamalara ne ad verilir?


Maliyet

 

Gider

 

Gelir

 

Tahakkuk

Kâr


14.Soru

I. Tahvil sahiplerinin ortaklık hakkı vardır.II. Sadece tahvili çıkaran ( ihraç eden) devlete veya şirkete karşı alacaklılık hakkı sağlar.III. Tahviller sadece sabit faizli olarak ihraç edilebilir.IV. Tahvil değeri, piyasa faiz oranlarındaki değişimden etkilenir.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tahviller için geçerlidir?


Yalnız I
I,II
I,II,III
I,III
II,IV

15.Soru

Vadeli satışlarda vade farkından kaynaklanan faiz gelirleri hangi hesapta izlenir?


120. Alıcılar Hesabı
647. Reeskont Faiz Gelirleri
125. Ertelenmiş Ticari Alacak Vade Farkı
646. Kambiyo Karları
671. Önceki Dönem Gelir ve Karları

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedine benzeyen ve hisse senedi türevleri olarak ifade edilen diğer menkul kıymetler arasındadır?


Finansman bonoları

 

Gelir ortaklığı senetleri

 

Varlığa dayalı menkul kıymetler

 

Hazine bonosu

İntifa senedi


17.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Satıcılar Hesabını alacaklandırır?  


Satıcıya bono verilmesi
Satıcıya çek ciro edilmesi
Satıcının poliçesinin kabul edilmesi
Satıcıdan kredili mal satın alınması
Satıcıya senetsiz borca karşılık ödeme yapılması

18.Soru

Hasılat sağlamak için yapılan aktif tükenmelere ne ad verilir?


Brüt satış
Gelir
Gider
Sermaye
Maliyet

19.Soru

Vergi mevzuatımıza göre, hisse senetleri dışındaki menkul kıymetler hangi değerleme ölçütü ile değerlenir?


Alış Değeri
İtibari Değer
Gerçek Değer
Emsal Bedel
Borsa Rayici

20.Soru

‘……..Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde veya bir yıldan daha fazla sürede ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsamaktadır’ şeklinde tanımı verilen hesap aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?


Mali Borçlar

 

Diğer Borçlar

 

Finansal Borçlar

 

Ticari Borçlar

Banka Kredileri