Genel Muhasebe 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geçmiş yıllar karlarının tanımı seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi öncesi ''net kar'' tutarını ifade etmektedir.
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası ''brüt kar'' tutarını ifade etmektedir.
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarlardır.
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi öncesi ''net kar'' tutarını ifade etmektedir.
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası ''net kar'' tutarını ifade etmektedir.

2.Soru

Borçlu tarafından düzenlenen, yazılı bir ödeme yükümlülüğünü ifade eden kambiyo senedidir.Alacaklının borçlusundan olan alacağını, borçlu bulunduğu üçüncü bir tarafa devretme esasına dayanan kambiyo senedidir.Yukarıda farklı türde kambiyo senetlerinin tanımları yer almaktadır. Bu iki tanım sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


Poliçe - Bono
Poliçe - Çek
Çek - Bono
Bono - Çek
Bono - Poliçe

3.Soru

I. Riski dağıtmak
II. İşbirliği oluşturmak
III. Yönetimde söz sahibi olmak
IV. Kısa vadede gelir elde etmek
İşletmeler çeşitli nedenlerle devlet veya başka işletmelerin çıkarttığı menkul kıymetlere yatırım yapabilirler. Yukarıdaki amaçlardan hangileriyle yapılan yatırımlar “Mali Duran Varlıklar” hesap grubunda izlenir?


Yalnız  I

 

I, II ve IV

 

Yalnız III

 

I, II ve III  

III ve IV


4.Soru

Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan senetli ve senetsiz borçlar hangi hesap grubunda izlenir?


Gider Tahakkukları

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

Borç Senetleri

 

Alınan Avanslar

Diğer Borçlar


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?


Dönemin tüm gelirleri ile tüm giderlerinin kâr-zarar hesabına devredilmesiyle bulunan kar ticari kardır.
Vergi kanunları bazı gelirleri vergiden muaf tutmakta ve tüm giderlerin dönem gelirinden indirilmesini kabul etmektedir.
Vergi kanunlarına göre vergiden muaf gelirler ile kanunen kabul edilmeyen giderler dikkate alınmadan mali kâr hesaplanır
Mali kâr hesaplanırken kanunen kabul edilmeyen giderler ticari kardan düşülürken, vergiden muaf gelirler ticari kâra ilave edilir.
Dönem sonu bilançosunda gözüken kar, mali kardır.

6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelirlerin kaynaklandığı işlem ve olaylardan biri değildir?


Mal satışları,
Hizmet sunumları,
İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan isim hakkı ve temettüler
İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz,
Menkul kıymet ihracı

7.Soru

İştirakin ana ortaklıkla olan finansal ilişkisinden kaynaklanan uzun vadeli bir borç kısa vadeli hale dönüştürüldüğünde, izlendiği hesaptan hangi hesaba aktarılır?


333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

332 İştiraklere Borçlar

432 İştiraklere Borçlar

331 Ortaklara Borçlar


8.Soru

I-İşletmeyle ilgili ikinci kişilerin işletme üzerindeki haklarını göstermektedir.
II-İşletme sahip veya sahiplerinin, işletme kişiliğinin aktifleri üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir.
III-Bir işletmenin öz kaynaklarını bulmak için öz kaynak hesaplarının kalanları toplanır ya da net varlıklardan borçlar düşülür.
Öz kaynaklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

I ve II

 

II ve III

 

Yalnız III

I, II ve III


9.Soru

Duran varlıklarda amortisman nasıl tanımlanmaktadır?


Bir varlığın maliyetinin gidere dönüştürülmesidir.
Bir varlığın maliyetinin gelire dönüştürülmesidir.
Bir varlıktan elde edilen gelirin gidere çevrilmesidir.
Bir varlıktan elde edilen gelirin hızlı bir biçimde nakde çevrilmesidir.
Hiçbiri

10.Soru

Genellikle “borsa fiyatı” ile eş anlamlı olarak kullanılan hisse senedi değer ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


İhraç Değeri
Piyasa Değeri
Tasfiye Değeri
Gerçek Değer
Nominal Değer

11.Soru

İşletmenin henüz yerine getirmediği ve ortaklarına ödemekle yükümlü olduğu sözleşmeye bağlı ek ödemelere ilişkin borçlar hangi hesapta izlenir?


331 Ortaklara Borçlar

 

431 Ortaklara Borçlar

 

335 Personele Borçlar

 

333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar


12.Soru

I. Hisse senedi ihraç primleriII. Hisse senedi iptal karlarıIII. İştirakler yeniden değerleme artışlarıIV. Yasal yedeklerYukarıda verilen sermaye yedekleri unsurlarından hangileri doğrudur?


I, II, III
I, III, IV
III ve IV
I ve II
I, II, IV

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında maddi duran varlıklar hesap grubunda negatif özelliğe sahiptir?


Arazi ve arsalar hesabı
Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı
Binalar hesabı
Demirbaşlar hesabı
Birikmiş amortismanlar hesabı

14.Soru

Aşağıdaki hesapların hangisinde ana sözleşme gereği ayrılan kâr yedekleri izlenmektedir?


Statü Yedekler

Özel Fonlar

Olağanüstü Yedekler

Yasal Yedekler

Diğer Kâr Yedekleri


15.Soru

Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi gider hesabıdır?


Karşılık giderleri
Dönem kârı veya zararı
Gelecek aylara ait giderler
Dönem net zararı
Şüpheli alacak karşılığı

16.Soru

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı Tekdüzen Hesap Planında hangi hesaba aittir?


Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar

Kısa Vadeli Ticari Borçlar

Uzun Vadeli Ticari Borçlar


17.Soru

İşletme kiralayarak kullandığı bir duran varlık için, varlığın değerini, ömrünü, verimini artıran nitelikte bir harcama yaptığında, bunu aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydetmelidir? 


Binalar Hesabına  
Özel Maliyet Hesabına  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hesabına  
Haklar Hesabına  
Genel Giderler Hesabına 

18.Soru

İşletme sahip ve sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?


Öz Kaynak
Sermaye
Ödenmiş sermaye
Kar Yedekleri
Sermaye Yedekleri

19.Soru

Türkiye’de kurumlar Vergisi Kanunu’na göre işletmeler AR-GE faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların yüzde kaçını vergi matrahından indirebilirler?


40

 

25

 

30

 

35

18


20.Soru

“Ödenmemiş Sermaye” hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Sermaye paylarının henüz ödenmemiş kısmı hesabın alacağında yer alır.
Hesap açık kaldığı sürece şirketin ortaklarından sermaye alacağı vardır.
Hesap kalanı bilançonun pasifinde eksi olarak yer alır.
Öz sermaye grubunu azaltan bir hesaptır.
Pasifi düzenleyici hesaptır.