Genel Muhasebe 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet satışlarından veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışından; faiz, kira, iştirak geliri ve benzerlerinden elde edilen değerlerin brüt tutarına ne ad verilir?


Gelir
Brüt Satışlar
Sermaye
Kar
Maliyet

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermaye unsurları arasında yer almamaktadır?


Sermaye
Faaliyet dönemi karı veya zararı
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
Ödenmemiş sermaye

3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sermaye yedekleri dışındaki kalan bir unsura yer verilmiştir?


Hisse senedi iptal kârları

 

Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları

 

İştiraklerden temettü gelirleri

 

İştirakler yeniden değerleme artışları

Diğer sermaye yedekleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında Uzun Vadeli Diğer Borçlar grubuna ait bir hesaptır?


Ortaklara Borçlar

 

İştiraklere Borçlar

 

Bağlı Ortaklıklara Borçlar

 

Diğer Çeşitli Borçlar

Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar


5.Soru

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden dolayı ortaklarına olan bir yıldan uzun sürede ödenmesi planlanan senetli ve senetsiz borçları Tekdüzen Hesap Planında hangi hesapta izlenir?


331 Ortaklara Borçlar

431 Ortaklara Borçlar

432 İştiraklere Borçlar

336 Diğer Borçlar

436 Diğer Borçlar


6.Soru

Ülkemizde Tek Düzen Hesap Planı ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?


1989

 

1981

 

1994

 

1997

2001


7.Soru

Cari dönemde doğmasına rağmen, alacaklısı tarafından ancak işin, olayın, işlemin veya hizmetin tamamlanması ile birlikte istenebileceği ve işletmenin ödemesini yapabileceği koşullu borçlar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


Gider Tahakkukları

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

Ödenecek Vergi ve Fonlar

Kıdem Tazminatı Karşılığı


8.Soru

Bir işletmenin gerekli hesaplarına elde ettiği gelirin kaydedilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


Tahsil edilmiş olması

Mal satışlarından kaynaklanmış olması

Gelecek dönemlere ait olması

Gerçekleşmiş olması

İşletmenin esas faaliyetlerine ilişkin olması


9.Soru

I-Hisse Senedi İhraç Primleri
II-Hisse Senedi İptal Karları
III-Yasal Yedekler
IV-Statü Yedekleri
Yukarıdaki hesaplardan hangileri Sermaye Yedekleri hesap grubunda izlenir?


Yalnız I

 

I ve II

 

I, II ve IV

 

II ve IV

I, II ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özkaynakların unsurlarından biri değildir?


Kıdem tazminatı karşılığı
Yasal yedekler
Özel fonlar
Geçmiş yıllar kârları
Dönem net zararı

11.Soru

BB A.Ş. Genel Kurulu’nda, geçmiş yıllar kârına alınan 50.000 liranın yatırım fonu olarak ayrılması kararı alınmıştır. Bu işlemin kaydı nasıl yapılır?12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmede yapımı süren ve tamamlandığında ilgili duran varlık hesabına aktarılacak her türlü madde, malzeme ve işçilikle ilgili gider ve harcamaların izlendiği hesaptır?


Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım giderleri
Genel yönetim giderleri
Yapılmakta olan yatırımlar
Kuruluş ve örgütlenme giderleri

13.Soru

Bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?


Nominal değer
Gerçek değeri
Piyasa değeri
İhraç değeri
Defter değeri

14.Soru

İşletmenin grubunda bulunan bağlı ortaklarla olan ilişkilerinde bağlı ortaklarından bir ticari işlemden kaynaklanmayarak almış olduğu uzun vadeli bir borcun vadesinin bir yıla inmesi durumunda bu borç izlendiği hesaptan hangi hesaba devredilir?


331 Ortaklara Borçlar

332 İştiraklere Borçlar

432 İştiraklere Borçlar

333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar


15.Soru

Tek Düzen Hesap Planına göre şirkete tahsis edilen veya işletmenin ana sözleşmelerinde yer alan ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı aşağıdaki hesaplardan hangisinde gösterilir?


501 Ödenmemiş sermaye hesabı

 

500 Sermaye hesabı

 

502 Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

 

503 Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları

540 Yasal yedekler


16.Soru

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların vergi matrahından indirim konusu yapılabilmesi için kaç yıldan fazlanakledilmeme şartı aranmaktadır?


1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl
5 yıl

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tek düzen Hesap Planına göre işletmenin Diğer Borçlar hesabının içerisinde yer almaz?


Ortaklara Borçlar

 

İştiraklere Borçlar

 

Bağlı Ortaklıklara Borçlar

 

Personele Borçlar

Borç Senetleri


18.Soru

Öz kaynaklar bölümünde yer alan hesaplar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerlenmektedir?


Nominal değer

 

Rayiç bedel

 

Kayıtlı değer

 

Maliyet bedeli

İtibari değer


19.Soru

Tek Düzen hesap Planına göre dönemin net kârı takip eden dönemin başında aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılır?


570. Geçmiş Yıllar Kârları

 

590. Dönem Net Kârı

 

591. dönem Net Zararı

 

690. Dönem Kârı veya Zararı

692. Dönem Net Kârı veya Zararı


20.Soru

İşletmenin dönem gelirleri üzerinde vergi mevzuatına göre yapılan düzenleme sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?


Vergiden muaf gelirler
Vergi matrahı
Dönem net kârı
Ödenecek vergiler
Kanunen kabul edilmeyen giderler