Genel Muhasebe 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

MakineSan A.Ş. 50.000 TL'lik sermaye taahhüdünün 30.000 TL'sini ödemeyen ortak Hakkı Aktaş'ın hisse senetlerini iptal ederek yerine açık artırma ile yeni ortak almıştır. Yeni ortak belirtilen ortaklık payı için banka hesabına 32.000 TL yatırarak şirkete ortak olmuştur.Bu işlemin muhasebeleştirilmesi nasıl gerçekleşir?


102 Bankalar hesabı 50.000 TL borçlandırılır, ayrıca 501 Ödenmemiş sermaye hesabı 30.000 TL ve 521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı da 20.000 TL alacaklandırılarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir ve hesap kapatılır.
102 Bankalar hesabı 32.000 TL borçlandırılır, ayrıca 501 Ödenmemiş sermaye hesabı 30.000 TL ve 521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı da 2.000 TL alacaklandırılarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir ve hesap kapatılır.
102 Bankalar hesabı 50.000 TL alacaklandırılır, ayrıca 501 Ödenmemiş sermaye hesabı 30.000 TL ve 521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı da 20.000 TL borçlandırılarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir ve hesap kapatılır.
102 Bankalar hesabı 32.000 TL alacaklandırılır, ayrıca 501 Ödenmemiş sermaye hesabı 30.000 TL ve 521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı da 2.000 TL borçlandırılarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir ve hesap kapatılır.
102 Bankalar hesabı 32.000 TL borçlandırılır, ayrıca 501 Ödenmemiş sermaye hesabı 20.000 TL ve 521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı da 12.000 TL alacaklandırılarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir ve hesap kapatılır.

2.Soru

Şirket genel kurulu kararı ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?


Sermaye yedekleri
Yasal yedekler
Diğer Kâr yedekleri
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler

3.Soru

Duran varlıklarda varlığın kullanımından, belli bir sürenin geçmesi ve teknolojik gelişmeler nedeniyle varlığın demode olmasından dolayı ortaya çıkabilecek eskime, yıpranma ve tükenme şeklindeki değer kayıplarını dikkate alarak, duran varlıkların yararlı ömürlerini tahmin etmek ve bu süre içerisinde söz konusu varlıkların elde etme maliyetlerini gider olarak muhasebeleştirmeye ne denir?


Elde etme maliyeti
Özel maliyet
Bilanço
Harcama
Amortisman

4.Soru

Dönem sonu bilançosunun onaylanması ile birlikte mali kâr üzerinden hesaplanan vergi yükümlülüğü hangi hesaba kaydedilir?


380 Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

 

331 Ortaklara Borçlar

 

381 Gider Tahakkukları

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı


5.Soru

₺40.000’ ya satın alınan ve amortisman listesinde yararlı ömrü 8 yıl olan bir duran varlığın, normal amortisman yöntemine göre hesaplanan yıllık amortisman tutarı ne kadardır?


₺5000      

 

₺2500

 

₺8000

 

₺4000

₺10.000


6.Soru

İşletme cari yılda hak kazandığı bir gelirin bedelini takip eden yılda tahsil edecek bile olsa, söz konusu geliri cari dönemin gelirlerine dahil etmelidir. Bu durum hangi ilke gereğidir?


Dönemsellik

 

Özün önceliği

 

Önemlilik

 

İşletmenin sürekliliği

İhtiyatlılık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet konusu ile ilgili bir gider hesabı değildir?


620. Satılan mamuller maliyeti
621. Satılan ticari mallar maliyeti
631. Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
632. Genel yönetim giderleri
653. Komisyon giderleri

8.Soru

Bilanço ve gelir tablosundaki ortak kalem aşağıdakilerden hangisidir?


Brüt satışlar

Olağandışı gelir ve kârlar

Statü yedekleri

Finansman giderleri

Dönem net kârı


9.Soru

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin bir yıldan uzun süre faaliyetlerinde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelere ne ad verilir?


Dönen Varlıklar

 

Maddi Duran Varlıklar

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Mali Borçlar


10.Soru

Ticari bir işletmenin gelirleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaz?


Mal satışları

Kredi verme

Hizmet sunumları

İsim hakkı

Temettü


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar grubunda yer alır?


Şerefiye
Özel Fonlar
Mali Yatırımlar
Hazır Değerler
Yapılmakta Olan Yatırımlar

12.Soru

Giderlere, gelir yaratmak amacı ile katlanıldığı için dönemin kârını veya zararını ölçmek için dönemin gelirleri ile giderlerinin karşılaştırılması gerekir. Bu ilkeye ne ad verilir?


Eşleştirme

 

Tahakkuk

 

Dönemsellik

 

Önemlilik

Özün önceliği


13.Soru

"……Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı olmak üzere verdikleri kredilerdir’" şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açık kredi

 

Avans şeklinde kredi

 

Kefalet karşılığı kredi

 

Maddi teminat karşılığı kredi

 

Borçlu cari hesap


14.Soru

I-Ödenecek Vergi ve Fonlar
II-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
III-Kıdem Tazminatı Karşılığı
IV-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri
İşletmeler, yasaların ya da yapılmış olan sözleşmelerin gereği olarak personeline ve de üçüncü kişilere yaptığı ödemelerden kesinti yapmak ve bunları, adına kesinti yaptığı daire ve kuruluşlara ödemekle yükümlüdür. Yukarıdakilerden hangileri bu hesap grubunda izlenir?


Yalnız I

 

I ve II

 

I, II ve IV

 

II ve IV

I, II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklarda yer alan Diğer Borçlar grubunda negatif pasif düzenleyici bir hesaptır?


Ortaklara Borçlar

İştiraklere Borçlar

Personele Borçlar

Diğer Çeşitli Borçlar

Diğer Borç Senetleri Reeskontu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yıllık amortisman paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?


Değişen paylı amortisman yöntemleri
Eşit paylı amortisman yöntemleri
Sabit paylı amortisman yöntemleri
Azalan paylı amortisman yöntemleri
Artan paylı amortisman yöntemleri

17.Soru

Bir işletmenin öz kaynak toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değere ne ad verilir?


İtibari değer

 

Nominal değer

 

Kayıtlı değer

 

Cari değer

Defter değeri


18.Soru

TTK’a göre poliçe, bono ve çek gibi belgelere ne ad verlir?


Finansman Bonoları
Hisse senetleri
Gelir ortaklığı senetleri
Kambiyo senetleri
Türev finansal araçlar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 63 Faaliyet Giderleri Hesap grubunda yer alır?


Araştırma ve Geliştirme Giderleri

 

Komisyon Giderleri

 

Karşılık Giderleri

 

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri

Reeskont Faiz Giderler

 

 

 

 

 

 

 

 


20.Soru

‘…….ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile TTK’nin sermaye artırımı hükümlerine tabi olmaksızın çıkarabilecekleri hisse senedi azami miktarını gösteren ticaret siciline tescil edilmiş sermayelerdir’ şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ana Sermaye

 

Yasal Yedekler

 

Çıkarılmış Sermaye

 

Kayıtlı Sermaye

Esas Sermaye Sistem