Genel Muhasebe 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletme sahip veya sahiplerinin işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımları taahhütleri ile henüz ödenmemiş sermaye arasındaki fark neyi verir?


Ödenmiş Sermaye

 

Sermaye Yedekleri

 

Kâr Yedekleri

 

Geçmiş Yıllar Kârları

Dönem Net Kârı


2.Soru

Öz kaynaklar grubunda yer alan ve yukarıdaişleyiş şekli verilen hesap seçeneklerden hangisidir?


Ödenmemiş Sermaye
Sermaye
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Kârları
Dönem Net Kârı

3.Soru

İşletmeler dönem sonunda tüm gelir ve giderlerini hangi hesaba devrederek kapatırlar?


380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

381. Gider Tahakkukları

 

690. Dönem Kârı veya Zararı

 

692. Dönem Net Kârı veya Zararı

671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özellikleri içinde yer almaz?


Ekonomik ömürleri bir yıldan fazladır
Fiziksel yıpranma ve eskimeye tabidirler
Ekonomik ömürleri içinde amortismana tabi tutulurlar
Teknolojik olarak eskirler
Satılmak amacıyla edinirler

5.Soru

I-Yasal YedeklerII-Statü YedekleriIII-Kısa Vadeli YedeklerIV-Sermaye YedekleriV-Özel FonlarVI-Ticari YedeklerVII-Olağanüstü YedeklerTekdüzen hesap planında kar yedekleri içerisinde yukarıdaki seçenekler arasındaki hangi unsurlar yer almaktadır?


I-II-III-VI
I-II-V-VII
I-III-V-VI
IV-V-VI-VII
II-III-IV-VII

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeği olarak kabul edilir?


Yasal yedekler
Hisse senedi ihraç primleri
Statü yedekleri
Özel fonlar
Olağanüstü yedekler

7.Soru

Olağanüstü yedeklerin muhasebeleştirme işlemi nasıl gerçekleşir?


Olağanüstü yedekler, “542 Olağanüstü Yedekler” hesabında izlenmektedir. Genel kurul kararı ile ayrılan bu yedek akçeler “542 Olağanüstü Yedekler” hesabına alacak; yedek akçenin zarara mahsup edilmesi, sermayeye eklenmesi veya ortaklara dağıtılmasında ise
Olağanüstü yedekler, “542 Olağanüstü Yedekler” hesabında izlenmektedir. Genel kurul kararı ile ayrılan bu yedek akçeler “542 Olağanüstü Yedekler” hesabına alacak; yedek akçenin zarara mahsup edilmesi, sermayeye eklenmesi veya ortaklara dağıtılmasında ise
Olağanüstü yedekler, “542 Olağanüstü Yedekler” hesabında izlenmektedir. Genel kurul kararı ile ayrılan bu yedek akçeler “542 Olağanüstü Yedekler” hesabına borç; yedek akçenin zarara mahsup edilmesi, sermayeye eklenmesi veya ortaklara dağıtılmasında ise “5
Olağanüstü yedekler, “542 Olağanüstü Yedekler” hesabında izlenmektedir. Genel kurul kararı ile ayrılan bu yedek akçeler “542 Olağanüstü Yedekler” hesabına borç; yedek akçenin zarara mahsup edilmesi, sermayeye eklenmesi veya ortaklara dağıtılmasında ise “5
Hiçbiri

8.Soru

Bir işletme 20 Ağustos 2016 tarihinde 60 gün vadeli , ?1.000 nominal değerli ve %18 faizli finansman bonolarını satmıştır. Bu işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmektedir?


780 FİNANSMANGİDERLERİ 1.000 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI 1.000
100 KASA HS 971308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI .HS 29 305 ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER HS. 1.000
780.FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 971308. MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS 29 305.ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER HS.
100 KASA HS 1.000 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS. 1000
100 KASA HS 1.000 305 ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER 1.000

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gider hesapları arasında gösterilemez?


Satışların Maliyeti

Satılan Hizmet Maliyeti

Gider Tahakkukları

Genel Yönetim Giderleri

Satılan Mamuller Maliyeti


10.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi borç kalanı verir?


500 Sermaye
540 Yasal yedekler
570 Geçmiş Yıllar Kârları
590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı

11.Soru

Gelir ve gider hesaplarına birlikte ne ad verilir?


Asıl hesaplar

Alternatif hesaplar

Temel hesaplar

Geçici hesaplar

Gelir tablosu hesapları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar” kapsamında yer almaz?


Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Yurtdışı Gelirler
Menkul Kıymet Satış Kârları

13.Soru

Kârın; yedeklere aktarılması, ödenecek temettü olarak ayrılması, işletme sahiplerinin hesaplarına aktarılması veya önceki dönem zararlarına mahsup edilmesi şeklinde kullanılması durumunda hangi hesap borçlandırılır?


692 Dönem net kârı veya zararı hesabı
591 Dönem net zararı hesabı
580 Geçmiş yıllar zararları hesabı
590 Dönem net kârı hesabı
570 Geçmiş yıllar kârları hesabı

14.Soru

Vergi kanununa göre vergilendirilmesi gereken karın sermayeye eklenmesi veya özel fon hesabına alınması ve bu hesaptan belli bir süre çekilmemesi halinde vergilendirilmesi yapılmamaktadır. Bu süre kaç yıldır?


6 yıl
3 yıl
5 yıl
8 yıl
10 yıl

15.Soru

692 Dönem Net Karı veya Zararı hesabı dönem sonunda alacak kalanı veriyorsa hangi hesaba devredilerek kapatılır?


590 Dönem Net Karı
570 Geçmiş Yıllar karları
580 Geçmiş Yıllar Zararları
591 Dönem Net Zararı
690 Dönem Net karı veya zararı

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin özelliklerinden biri değildir?


Tahvil, itibari değerinin altında bir bedelle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir.
Tahvilde belirtilen vade kesindir ve vade sonunda tahvil sahibi ve tahvili çıkaran kuruluş arasındaki hukuki ilişki yasal olarak biter.
Tahvilin sahibi (hamili), tahvili çıkarankuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır ve tahvilini satın aldığı kuruluşun yönetimine katılma hakkı vardır.
Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kâr-zarar riskine katılmaz, şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır.
Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı kaynak yabancı kaynaktır.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili gider hesaplarından birisidir?


623. Diğer satışların maliyeti
653. Komisyon giderleri
657. Reeskont faiz giderleri
661. Uzun vadeli borçlanma giderleri
680. Çalışmayan kısım gider ve zararları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özkaynak unsurları arasında gösterilemez?


Ödenmiş sermaye

 

Sermaye yedekleri

 

Kâr yedekleri

 

Faaliyet dönemi kârı veya zararı

Gelecek yıllara ait gelirler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermayenin unsurlarından biridir?


Ödenmiş sermaye

 

Kâr yedekleri

 

Gelecek yıllara ait gelirler

 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

Sermaye yedekleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından biri değildir?


Geçmiş yıllar zararları

Brüt satışlar

Olağandışı Gelir ve Kârlar

Olağandışı Gider ve Zararlar

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar