Genel Muhasebe 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu hesabı değildir?


Gelecek aylara ait gelirler
Yurtiçi Satışlar
Konusu kalmayan Karşılıklar
Reeskont Faiz giderleri
Kambiyo Zararları

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kar yedekleri unsurları arasında yer almaz?


Yasal Yedekler
Hisse senedi iptal karları
Olağanüstü Yedekler
Statü Yedekleri
Özel Fonlar

3.Soru

Kâr yedekleri hesap grubu aşağıdaki hesaplardan hangisini kapsamamaktadır?


Yasal Yedekler

 

Statü Yedekleri

 

Olağanüstü Yedekler

 

Özel Fonlar

Diğer Sermaye Yedekleri


4.Soru

I-Öz sermayeyi risklere karşı koruyarak onu sağlam tutar,
II-İşletmenin güçlü öz kaynakla gelişimini ve sürekliliğini sağlar,
III-Borçların zamanında ödenmesini ve böylece alacaklıların haklarının korunmasını sağlar,
IV-Düzenli kâr payı dağıtımına olanak verir.
Yukarıdakilerden hangileri dönem kârının bir bölümünün işletmede tutulması ile  sağlanacak faydalardandır?


Yalnız I

 

I ve II

 

II, III ve IV

 

I, II ve III

I, II, III ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğer çeşitli borçlar hesap grubunda sıralanan finansal işlemler arasında yer almaz?


Kira Borçları
Lisans Anlaşmaları Kapsamında Yapılan Transferlere İlişkin Borçlar
Finansman Anlaşmaları Kapsamında Yapılan Transferlere İlişkin Borçlar
Araştırma ve Geliştirme Transferlerine İlişkin Borçlar
Mali Borçlar

6.Soru

İşletmenin faaliyet alanına uygun olarak kullanılan “Hazırlık ve Geliştirme Giderleri” hesabı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?


Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Faaliyet Giderleri

7.Soru

KVK’ye göre ortaklardan ve ortakların ilişkili olduğu kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak alınan borçların ilgili mali yıl içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşan kısmına ne ad verilir?


Ödenmiş sermaye

 

Sermaye yedekleri

 

Ortakların sermaye payı

 

Örtülü sermaye

Sermaye yedekleri


8.Soru

İşletmenin henüz yerine getirmediği ve ortaklarına ödemekle yükümlü olduğu sözleşmeye bağlı ek ödemelere ilişkin kısa vadeli borçlar hangi hesapta izlenir?


331 Ortaklara Borçlar

431 Ortaklara Borçlar

335 Personele Borçlar

333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

433 Bağlı Ortaklılara Borçlar


9.Soru

Tek Düzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi Ortaklara Borçlar hesabının bulunduğu Diğer Yabancı Kaynaklar grubudur?


Mali Borçlar

 

Diğer Borçlar

 

Borç senetleri

 

Satıcılar

Alınan Avanslar


10.Soru

Gelir ve gider hesaplarına topluca ne ad verilir?


Bilanço hesapları
Hasılat hesapları
Gelir tablosu hesapları
Sermaye hesapları
Mizan hesapları

11.Soru

Türkiye Muhasebe Standartlarında ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarına ne ad verilir?


Gider
Zarar
Hasılat
Kar
Sermaye

12.Soru

İşletmenin dönem giderlerini izlediği hesapların dönem sonunda kapatılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?


Dönem Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılır
Maliyet hesapları borçlandırılır
Yansıtma hesapları borçlandırılır
Sermaye hesabı borçlandırılır
Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacaklandırılır

13.Soru

Aşağıdakilerden hangi Tekdüzen hesap planına göre Diğer Borçlar hesabında yer almaz?


Ortaklara Borçlar
Borç ve Gider Karşılıkları
İştiraklere Borçlar
Personele Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar

14.Soru

I-Ocak-Mart
II-Nisan-Haziran
III-Temmuz-Eylül
IV-Ağustos-Ekim
V-Ekim-Aralık
İşletmenin tahmini kazançları üzerinden gelir vergisi veya kurumlar vergisinin hesaplandığı ve bu vergilerin peşin olarak tahsil edildiği geçici vergi dönemi/dönemleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

 

I ve IV

 

II ve V

 

II, IV ve V

I, II ve III


15.Soru

Tekdüzen Hesap Planında kâr yedekleri unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


Sermaye

Ödenmemiş sermaye

Olağanüstü yedekler

 

Geçmiş yıl kârları

Dönem net kârı


16.Soru

İşletmenin dönem sonu kayıtlarından alınan yukarıdakimadde hangi işlem için yapılmıştır?


Bedeli daha sonra ödenecek dönem gideri
Bedeli peşin ödenmiş dönem gideri
Bedeli peşin ödenmiş gelecek dönem gideri
Dönem gideri kaydedilmiş işlemin iptali
Gelecek dönem giderinin dönem giderine aktarılması

17.Soru

“Ödenmemiş Sermaye” hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ortaklar sermaye taahhütlerini ödedikçe borçlandırılır
Sermayeyi azaltıcı etki yapar
Ortakların işletmeye sermaye taahhütlerini gösterir
Öz kaynaklar grubunda indirim şeklinde yer alır
Pasifi düzenleyici aktif nitelikli hesaptır

18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi faaliyet sonuçlarının belirlenmesine ilişkin temel göstergedir?


Kar
Varlıkların tutarı
Bilanço
Sermaye
Faaliyet Tutarı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde duran varlıklardan amortisman gider payı ayrılması ile ortaya çıkan bir durum değildir?


İşletmenin aktifinde azalış olur
İşletmenin giderlerinde artış olur
Dönem kârı azalmış olur
Varlıkların değeri artmış olur
Aktifleştirilen maliyet bedeli gidere dönüşmüş olur

20.Soru

Üretimde kullanılmak amacı ile 240.000 liraya bir bina satın alınmış ve bahçesine de 40.000 liraya kuyu yapılmıştır. Paranın tamamı bankadan ödenmiştir. Bu işlemin yevmiye kaydı nasıl yapılır?


252 BİNALAR HS                       240.000

250 ARAZİ VE ARSALAR HS       40.000                                   

191 İNDİRİLECEK KDV HS         50.400                                 

102 BANKALAR HS                    330.400      

 

253 TESİS MAK. VE CİHAZ. HS   240.000                

250 ARAZİ VE ARSALAR HS        40.000                                  

191 İNDİRİLECEK KDV HS          50.400                       

100 KASA HS                            330.400      

 

 252 BİNALAR HS                               240.000                  

251 YERALTI VE YERÜ. DÜZEN. HS      40.000        

191 İNDİRİLECEK KDV HS                  50.400                                    

100 KASA HS                                    330.400      

 

252 BİNALAR HS                              240.000                                   

251 YERALTI VE YERÜ. DÜZ. HS.       40.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS                50.400                            

102 BANKALAR HS                           330.400      

 

 

252 BİNALAR HS                                 240.000                                                

251 YERALTI VE YERÜ. DÜZ. HS.          40.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS                   50.400

102 ALACAK SENET. HS                       330.400