Girişimcilik Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İç girişimcilik ve kimlerin iç girişimci sayılacağı konusunda literatür genellikle aşağıdakilerden hangisinin yaptığı tanımı benimser?


Pinckot

Shatzer

Schwarz

Naisbitt

Rosabath


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki önemli farktır?


İşletme için çalışır
İnsan faktörüne önem verir
Kalite önemlidir
Güdüleme önemlidir
Organizasyonel işlerle ilgilenir

3.Soru

İç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasında yöneticilerin hedeflediği yenilik vizyonunun paylaşıldığı bununla ilgili amalar ve programların belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyonun geliştirilmesi

Yeniliklerin özendirilmesi

İç girişimcilerin belirlenmesi

İç girişimcilere uygun ortamın sağlanması

Takımların oluşturulması


4.Soru

Victor Hugo’nun söylediği “hiçbirşey vakti gelmiş bir fikir kadar değerli değildir” sözü inovasyon zorluklarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?


İyi fikir bulmak

Hayal kırıklıkları

Yeniden denemek

Müşteriyi yakalamak

Zamanlama zorluğu


5.Soru

Geleneksel yönetim tekniklerinden kontrol etmeye çalışmak yerine planlama yapmak varsayımları değiştirebilecek koşulların ihmal edilmesi şeklindeki olumsuz etkisini kaldıracak çözüm stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenme sürecini yansıtacak şekilde planları değiştirmek

Her duruma özgü kurallar oluşturmak

Geleneksel çalışanlarla yenilikçilerin ayrılması

Küçük adımlarla ilerleme

Girişimcileri hem yönetsel hem de disiplinler arası desteklemek


6.Soru

Bir düşünce biçimi, bir sonuç, tüketicilere fayda girişimciye kâr sağlayan insanların ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen, merak ve sezgiyle başlayan, hayallerle devam eden sonunda ürün, hizmet ve toplumsal faydaya dönüşen içinde keşif, icat ve Ar-Ge’yi barındıran yaratıcılık ve yenilik süreçleriyle oluşan bir kavram aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Girişimcilik

İç girişimcilik

İnovasyon

Yaratıcılık

İş planı


7.Soru

 İnovasyonun odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman

Ürün

Müşteri

Maliyet

Rakipler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimcinin benzer özellikleri arasında yer almaz?


Öncü ve yenilikçi olmaya odaklıdırlar.

Fırsatları kovalar katma değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar.

Risk alırlar.

Kaynakları etkin ve verimli kullanabilirler.

Çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendileri fon yaratmak zorundadırlar.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik kavramının açıklanmasında kullanılan sözcük veya sözcük gruplarından değildir?


Başlatma/bulma/yaratma

Yeni işletme

Yenilik/yeni ürünler/yeni pazar

Fırsatların peşinde koşma

Risk almama/belirlilik


10.Soru

Girişimcilik ve inovasyonun ortak özelliği nedir?


Araştırma

Ürün

Yaratıcılık

Piyasa

İnsan


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1994-2003 döneminde Microsoft’ta Internet Explorer, Windows ve MSN proje-lerinde bulunan Scott Berkun inovasyonun zorlukları hakkındaki görüşlerinden değildir?


İyi fikir Bulmak

Hayal kırıklıkları

Zamanlama sınırının olmaması

Rakiplerini yenme

Maliyet baskısı


12.Soru

Hangi yaratıcılık aşamasında analitik, mantıksal, yargısal, doğrusal sol beyin değil, akışkan, yaratıcı, doğrusal olmayan özelliklere sahip sağ beyin devrededir?


Yaratıcılıkların çıkması

Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

Hazırlık

Kuluçka

Mali analiz


13.Soru

Teolojik anlamda yaratıcılık ile girişimcilikte yaratıcılık arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


Teolojik anlamda yaratma yoktan var etme demektir.

Girişimcilikte yaratma olmayan bir şeyi var etmektedir.

Girişimcilikte yaratıcılık sonucunda ortaya çıkan ürün kalıcıdır.

Teolojik anlamda yaratıcılık sonucundaki ürün kalıcıdır.

Yaratıcılık yalnızca insanlara uygundur.


14.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangileri bir işletmede girişimci düşünceyi dışsal olarak baskılayan durumlardan değildir?


Teknolojik gelişmeler

Performans kriterleri

Planlama dönemleri

Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler

Değişen üretim ekonomisi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon hakkında doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?


İnovasyon ve AR-GE aynı şeydir.

İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretir.

İnovasyonun tek hedefi vardır o da kâr.

İnovasyonda başlangıçlar mükemmel olmasına gerek yoktur.

İnovasyonu sadece büyük şirketler yapabilir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik kavramı ile ilgili doğru bir önermedir?


Girişimcilik sürekli değişen bir olgudur.

 

Girişimcilik hakkında tek bir tanım yapılabilir.

 

Girişimcilik süreçten ziyade kişiseldir.

 

Girdi niteliğini taşıyan bileşenlerin girişimcilik rolü ile çıktılarla beraber değerlendirilmesi gerekir.

 

Girişimciliğin içinde sorumluluk ve yetki kavramları bulunmamaktadır.


17.Soru

I. Girişimciliğin statü sembolü oluşu

II. Ekonomik bağımsızlık sağlaması

III. Tanınma şansı vermesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere işletmelerden ayrılmalarının sebeplerindendir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


18.Soru

Keşifle başlayan icat ile devam eden piyasada ticari hale gelen ürün ile sonuçlanan sürece ne ad verilir?


İnovasyon

Ar-ge

Rasyonalizasyon

Tersine mühendislik

Senkronizasyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik kavramının içinde yer alan öğeler arasında yer almaz?


Yaratıcılık

 

Yenilik

 

Risk alma

 

Merak

 

Proje planlama


20.Soru

IBM, Motorola ve Cargill gibi şirketlerin kendi bünyelerinde farklı yapılar kurma yoluyla ve onları destekleyerek, iç girişimciliği desteklediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Adanmış model
Fırsatçı model
Üretici model
Tüketici model
Kolaylaştırıcı model