Girişimcilik Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamasında kullanılan tekniklerden biri değildir?


Değer haritacılığı

Jüri yargılaması

Ters beyin fırtınası

Yaratıcılık puan tablosu

Matris şeklinde puan tablosu


2.Soru

‘İç girişimcilik’ kavramını ilk kullanan yazarlar aşağıdakilerden hangisidir?


Roubini ve Acemoğlu

Gifford ve Pinchot

Luchsinger ve Bagby

Antoncic ve Hisrich

Covin ve Miles


3.Soru

İşletmelerin ve girişimcilerin itici gücünü ve hareket gücünü sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?


İş fikirleri

Personel

Finans kaynakları

Örgüt yapısı

Denetim sistemi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ve iç girişimcinin benzer özelliklerinden biri değildir?


Kaynakları etkili ve verimli kullanmayı amaçlarlar

Her ikisi de risk alırlar

Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar

Her ikisi de öncü ve yenilikçiliğe odaklıdır

Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken, iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir


5.Soru

İç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasındaki ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyonun geliştirilmesi

Yeniliklerin özendirilmesi

İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması

Takımların oluşturulması

Gerekli fonların oluşturulması


6.Soru

Sorunun bulunup, tanımlandığı ve çözümüyle ilgili malzemeler bulunmaya çalışıldığı yaratıcılık süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Kuluçka

Hazırlık

Yaratıcılıkların Çıkması

Fikirlerin Değerlendirilmesi

Fikirlerin Seçimi


7.Soru

Süper Lineer Ölçeklendirme kavramına dayalı olarak aşağıdaki hangi yerleşim yerinde yaşayanların yaratıcılığı diğerlerinden daha yüksektir?


Büyük şehir

Şehir

Kasaba

Belde

Köy


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın temel unsurları arasında yer alır?


Aydınlanma

Keşif

Motivasyon

Hayal etme

Uygulama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcinin özelliklerinden biri değildir?


İç girişimci güçlendiricidir.

İç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir.

İç girişimci şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır.

İç girişimcinin kendisi fon yaratmak zorundadır.

İç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yanlış bir yargıyı ifade eder?


Girişimciler üretim girdilerini örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir
Girişimciler risk alma konusunda isteklidirler
Girişimciler kaynakları kontrol etmeye çalışırlar
Girişimciler para sahibi kişilerdir
Girişimciler değer yaratan kişilerdir

11.Soru

İşletmeler açısından var olan potensiyalin boyutu, bilginin edinimi, gelişimi ve paylaşımı bilgi girişimcilerinin enerjisi ve aşağıdaki hangi niteliğine bağlı olarak fark edilir?


Hayaline

Teknolojik bilgisine

Deneyimine

Yargısına

Depolamasına


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte iş fikrinin ve yaratıcılığın önemini arttıran faktörlerden biri değildir?


Toplumsal Değişim
Tüketicilerin yeni deneyim arayışı
Rekabet avantajı sağlamak
Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek
Tüketicilere fayda sağlayarak kar elde etmek

13.Soru

I. Kendine zaman sınırı koyar ve işlerini buna göre planlar.
II. Çalışma alanının temel dayanağı, hem örgüt içindekiler hem de müşterileridir.
III. Kendi pazar araştırmasını ve değerlendirmesini yapar.
IV. Yönetim seçenekleri oluşturmaz.
V. Statü sembollerini sevmez, özgürlük onun için en önemli güçtür.
Yukarıda verilenlerden hangileri iç girişimcinin sahip olması gereken özelliklerindendir?


I – III – IV – V

II – III – IV –V

I – II – III – V

I – II – III – IV

Hepsi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı etkileyen örgütsel engeller arasında yer alır?


Birbirine benzer insanların işe alınması

Otoriteye saygı

İtaat

Kalıbın sınırların dışına çıkma korkusu

Kurallara aşırı uyma


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon yönetim kültürü ilkelerindendir?


İnovasyon yönetiminde arkadan gelen yaratıcılık daha yararlıdır.

İnovasyon yönetiminde örgütleme sınırlayıcı olmalıdır.

İnovasyon yönetiminde örgütleme hiyerarşik olmalıdır.

İnsanı merkeze yerleştiren organizasyon yapıları oluşturmak inovasyonun iyi yönetilmesini sağlar.

İnsani merkeze dayalı inovasyon yönetimi oluşturulmamalı.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Josh Linkner tarafından tanımlanan yaratıcılık disiplini süreci adımları arasında yer almaz?Zihinsel sindirim süreci

Hazırlık

Keşif

Yaratıcı kıvılcım

Uygulama 


17.Soru

Yöneticileri iç girişimciliği özendirmek için hangi tedbirler alınmalıdır?


Katı kurallar

Parasal ödüller

Ayrıştırma

Cezalandırma

Zorunlu eğitim


18.Soru

'Dünyada değişme hariç, hiç bir şeyin sabit olmadığını' söyleyen aşağıdakilerden hangisidir?


Heraklius

Altan

Christensen

Stevensen

Kaafarani


19.Soru

İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilebilir?


Girişimcilik

Yönetim

Koordinasyon

Planlama

Kontrol


20.Soru

Avrupa Birliği’nin yenilikçilik tanımına çizdiği çerçevenin unsurlarından değildir?


Ürün, hizmet ve ilgili pazarların kapsamının genişletilmesi

Ürün, hizmet ve ilgili pazarların yenilenmesi

Yeni üretim, dağıtım ve arz yöntemlerinin kurulması

İşgücünün yeteneğine, çalışma koşullarına değişiklikler sunulması.

İş organizasyonunun statik kalması