Girişimcilik Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde iç girişimciliğin ortaya çıkmasına engel olan bir unsurdur?


Amaçların açık bir biçimde belirlenmesi
Geribildirim ve destekleme sisteminin oluşturulması
Bireysel sorumluluğun vurgulanması
Sonuca dayalı ödüllendirme sisteminin desteklenmesi
Kararların üst yönetim tarafından alınması

2.Soru

Sadece, deneyselliğe açık ve resmi hiyerarşinin ardında çok fazla sosyal ağ bulunan, güvenilir şirket kültürünün olduğu yerlerde iyi bir şekilde yürüyebilen ve böyle bir çevresel yapılanma olmadan organizasyonel çatlaklar ve yetersiz finansman nedeniyle uygulanması zorlaşabilen iç girişimcilik modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsatçı model

Kolaylaştırıcı model

Adanmış model

Üretici Model

Kurumsal model


3.Soru

İnovasyon süreçleri içinde başarılı fikirlerin belirlenmesinin tercih edilmesi gerekmektedir. Bu süreçle ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Amaç inovasyon için en iyi fikri bulabilmektedir.

Aranan fikirler işletmenin stratejik alanına uygun olmayabilir.

Bugün bir şirket için uygun olmayan fikirler ileride de uygun olmaz.

Uygun bulunmayan fikirler patenti alınarak satılmamalıdır.

Seçilmesi gereken fikir şirketin inovasyon politikasından farklı olmalıdır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osborn’un beyin fırtınası için koyduğu temel kurallardan birisidir?


Eleştiri yapmak

Olabildiğince mantıklı fikir üretmek

Düşünmeden konuşmak

Fikirleri ayrı ayrı değerlendirmek

Sıra ile konuşmak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejisinin unsurları arasında yer almaz?


Kişisel gelişimi desteklemek
Etkin ve verimli çalışan iç girişimciye işletmeye ortak olma kapılarının açılması
İşletmeyi yönetecek kişinin mentor ve eğitmen olması
Otokratik yönetim yaklaşımının benimsenmesi
Büyük ölçekli işletmelerin, küçük ölçekli işletmelerin deneyimlerinden yararlanması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı arttıran faktörlerden biri değildir?


Bireysel faktörler
Ağlar
Bellek
Yaratıcılık Molaları
C¸evre ve C¸eşitli Ortamlar

7.Soru

Alex Osborn tarafından geliştirilen beyin fırtınası tekniğinin temel kuralları aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinde doğru verilmiştir?  

  1. Eleştiri yasaktır. Oturumda ortaya atılan fikirler hiçbir şekilde eleştirilmez.
  2. Düşünmeden konuşmak. Düşüncenin sahibi bile aklına gelen hiçbir düşünceye filtre, set, süzgeç koymamalı, otosansür olmamalı.
  3. Fikir kombinasyonlarının oluşturulması. Fikirleri çağrıştır, geliştir, değiştir, birleştir, çıkar, ters çevir, uyarla, ödünç al (polenleme).


YALNIZ II

YALNIZ III

I VE III 

II VE III

I - II VE III


8.Soru

İç girişimci ve girişimcinin karar verebilme sınırları bakımından farkı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


İç girişimci ekiple karar verirken, girişimci yalnız karar verir.

 

Girişimci kararlarının sonuçlarına katlanırken iç girişimcinin sonuçta sadece motivasyonu düşer.

İç girişimci ödül beklerken, girişimci ödül beklemeden karar alır.

İç girişimci kararlarını üstlerine sormak zorundayken girişimci kendi şirketinde kararları kendi verir.

İç girişimciyi kısıtlayan işletme çemberiyken, girişimcinin oyun alanı daha geniştir.


9.Soru

İşyaratıcılığı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?


Sorun bulma ve sorunu giderme ile ilgilidir.
Var olan şeylerden birşeyler elde etmektir.
Farklılıkların bir araya getirilmesi ile oluşur.
Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir
Yoktan var etmektir.

10.Soru

İç girişimcilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İç girişimcilerin temel güdüsü yenilik yaratmaktır

İç girişimciler üst düzeyde analitik yeteneğe sahiptir

İç girişimciler her zaman yüksek riskler üstlenirler

Temel hedefleri büyük iş yapmaktan çok doğru iş yapmaktır

Başarılı iç girişimciler piyasanın ihtiyacının ne olduğunu iyi bir şekilde anlayabilir


11.Soru

Örgütsel yaratıcılıkta en çok kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Scamper tekniği

Beyin fırtınası

Deney tekniği

Gözlemleme

Araştırma


12.Soru

İşletme sadece iç kaynakları kullandığı inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tersine inovasyon

Açık inovasyon

Kapalı inovasyon

Operasyonel inovasyon

Yıkıcı inovasyon


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomistlerin görüşlerine göre girişimcilerin başarıları ve başarısızlıkları ile ilgili anahtar kavramlar arasındadır?


Kararlı olmak

 

Planlı olmak

 

Evrensel bakış

 

Yerel Bakış

 

Motivasyon


14.Soru

Yaratıcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yaratıcılık öğrenilebilir

Yaratıcılığın önemli hale gelmesiyle, işletmeler çalışanlarına yaratıcılık eğitimleri düzenlemektedirler

Belirli bir konudaki uzmanlık bilgisi yaratıcılık için yeterlidir

Girişimciliğin ilk adımı motivasyondur

Yaratıcılık için uzmanlık, motivasyon ve yaratıcı düşünme becerileri gereklidir.


15.Soru

Toplanan ve toplanmaya devam edilen bilgilerle sorunların çözülmeye çalışıldığı üst bilinç düzeyinden konuların bilinç altına gönderildiği bilinçaltının topladığı girdilerle sorunu çözmeye çalıştığı ve bu aşamada hem bilinç düzeyinde hem de bilinçaltı düzeyinde fikirlerin çıkmaya başladığı yaratıcılık süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Hazırlık

Kuluçka

Evraka

Yaratıcılıkların çıkması

Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle bağdaşmaz?


Yeni işletme kurulması
Sermayenin tedarik edilmesi
Y enilikçilik ve yaratıcılık
Fırsat yaratma
Eskiye bağlılık

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce yapısını tetikleyen faktörlerden biri değildir?


Teknolojik gelişmeler
Tüketim ekonomisi
Yaşam standartlarındaki gelişmeler
Eksik rekabet
Büyüme

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi James Webb Young' un yaratıcılık süreçleri içinde yer alır?


Ham materyallerin toplanması

Sorun

Hazırlık

Keşif

Yaratıcı kıvılcım


19.Soru

Eski ve mevcut fikirlerin yeni yöntemlerle yeni yerlerde ya da yeni kombinasyonlar halinde kullanılmasına ne ad verilir?


Yaratıcılık

Girişimcilik

Planlama

Örgütleme

Yönetim


20.Soru

“Fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Girişimcilik

Planlama

Yönetim

Yenilik

Risk