Girişimcilik Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir?


Risk üstlenmeme
Sorumluluktan kaçma
Problemleri tahmin edememe
Fırsatları görme
Umursamaz olma

2.Soru

  1. İnovasyon yaratıcılıktan sonra gelen bir süreçtir.
  2. Her yaratıcılık ve yenilik çabaları inovasyonla sonuçlanmamaktadır.
  3. Bir buluşun inovasyon haline gelebilmesi için ticari hale gelmesi gerekir.

İnovasyonla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I-II ve III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


3.Soru

Geleneksel yönetici, Girişimci ve İç girişimci profillerinin zamanı yönlendirmeleri açısından karşılaştırılmasında, Girişimciler açısından önemli olan zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?


5-10 yıl

Yıl

6 ay

3 ay

Haftalık


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekline göre sınıflandırılan inovasyon türlerinden biridir?


Operasyonel

Pazarlama

Radikal

İş modeli

Tersine


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilerin özelliklerindendir?


Başkalarını memnun eder.

Temsilci olma ve denetleme fonksiyonları vardır.

Statü sembollerine yoğunlaşmıştır.

Hata ve başarısızlıktan kaçma çabası gösterirler.

Hazır olana kadar riskli projelerin üzerine giderler.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejilerinin oluşturulmasında izlenen aşamalardan birisi değildir?


Vizyonun geliştirilmesi

Yeniliklerin özendirilmesi

Takımların oluşturulması

İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması

Mali durum


7.Soru

Radikal inovasyonların yarattığı yeni kategorilerde, radikal inovasyonları takiben ortaya çıkan ürün ve hizmetlerde görülen inovasyonlara ne ad verilir?


Ürün İnovasyonu

Süreç İnovasyonu

Adımsal İnovasyon

Yıkıcı İnovasyon

Pazarlama İnovasyonu


8.Soru

Yeniliklerin yaratılmasında asagıdakilerden hangisinin önemi yoktur?


Ortam ve vizyon
Piyasaya uyum
Etkileşimli öğrenme
Odak gruplar oluşturma
Ön yargı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel inovasyon süreçleri içerisinde yer almaz?


Fikir Toplamak

İş planlaması

Fikirleri Yönetmek

Başarı Potansiyeli Olan Fikirleri Seçmek

Uygulamak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik unsurları arasında yer almaz?


Kabul görmeme
C¸aba harcama
Değer yaratma
Getiri elde etme
Topluma katkıda bulunma

11.Soru

İnovasyon kavramını “insanların hayatını eskisinden daha iyi duruma getiren ürünleri ve süreçleri” biçiminde tanımlayan ünlü bir şirketin CEO’su aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Bill Ford – Ford

Mark Zuckerberg– Facebook

Robert Bosch – Bosch

William Durant - General Motors

Bill Gates – Microsoft


12.Soru

  1. Fikir Toplamak
  2. Fikirleri Yönetmek
  3. Başarı Potansiyeli Olan Fikirleri Seçmek
  4. Fikirleri Uygulamak

Yukarıda yer alan inovasyon süreci adımlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


I-IV-III-II

II-IV-III-I

IV-III-II-I

I-III-II ve IV

I-II-III ve IV


13.Soru

'Gereksinim bütün icatların anası olabilir ama oyun da kesinlikle babasıdır' ifadesini aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?


Roger Von Oech

Victor Hugo

Karl Marx

Ferdinand Calm

Ted Anton


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış motivasyon araçlarından değildir?


Para

İşten atılma

Statü verme

Kendini gerçekleştirme

Çeşitli ödüller


15.Soru

İnovasyon süreçleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sürecin unsurlarındandır?

  1. Fikir Toplamak
  2. Fikirleri Yönetmek
  3. Başarı Potansiyeli Olan Fikirleri Seçmek


Hiçbiri

Hepsi

2 ve 3

1 ve 3

Yalnız 3


16.Soru

Bir girişimciyi, özellikle başlangıç aşamasında, başarılı olabilmesi için, haftanın 7 günü ve günde 12 saatten fazla olabilecek kadar çok çalışması için motive eden güdü girişimcinin hangi özelliği ile ilgilidir?


Kendini adama

Yaratıcılık

Esneklik

Liderlik

Kendine güven


17.Soru

İşletmenin sadece iç kaynaklarını kullandığı inovasyon modeline ne ad verilir?


Açık inovasyon

Kapalı inovasyon

Tersine inovasyon

Radikal inovasyon

Yıkıcı inovasyon


18.Soru

Hem kamu hem de özelde karşımıza çıkan girişimcilik türü hangisidir?


Kamu girişimciliği

Sosyal girişimcilik

İç girişimcilik

Küresel girişimcilik

Tekmo girişimcilik


19.Soru

Akışkan, yaratıcı, doğrusal olmayan özelliklere sahip sağ beyin yaratıcılığın hangi aşamasında devrededir?


Hazırlık
Kuluçka
Yaratıcılıkların çıkması
Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi
Hiçbiri

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci ve girişimcinin farklarından değildir?


Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir.

Girişimcinin savaşı pazara yönelik iken iç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir.

İç girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır.

Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.

Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken, iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.