Girişimcilik Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilgi toplama ve işleme iş planın üstlendiği aşağıdaki rollerden hangisi ile ilgilidir?


Analiz

Sentez

İletişim

Yürütme

Denetim


2.Soru

Girişimci bir bireyin aşağıdaki sorulardan hangisine olumsuz yanıt vermesi beklenir?


Kabul edilebilir bir seviyede risk almaya razı mısınız?

Sizin için organize olmak zor mudur?

Cesur ve sabırlı mısınız?

İnandığınız şey uğruna savaşabilir misiniz?

İnsanları etkileme yeteneğine sahip misiniz?


3.Soru

İş planının aşağıdaki ögelerinin hangisinde işletmenin sahipliği, anahtar personelin görevleri ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler yer alır?


Yönetim planı

Üretim planı

Pazarlama planı

Araştırma ve Geliştirme Bölümü

Zaman Tablosu Bölümü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon yönetimi kültürünü açıklayan ilkeler arasında yer almaz?


İnovasyon yönetiminde örgütleme hiyerarşik olmalıdır
İnovasyonun yönetimi için heyecan verici bir vizyon belirlemek gerekir
İnovasyon yönetiminde arkadan gelen liderlik daha önemlidir
İnovasyon yönetiminde örgütleme kapsayıcı olmalıdır
İnsanı merkeze yerleştiren organizasyon yapıları oluşturmak inovasyonun iyi yönetilmesini sağlar

5.Soru

Yeni kurulması düşünülen bir işletmeye ait iş planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmalıdır?


Hukuki danışmanlar

Muhasebeci

Girişimci

Kreditör

Pazar araştırmacıları


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinin cevap aradığı sorulardan değildir?


Fırsatlar nerededir?

Bu fırsatlardan nasıl yararlanılabilir ya da yararlanabilirim?

Girişimcilik faydalı mıdır?

Kaynaklar üzerindeki kontrolüm nedir?

Hangi kaynaklara ihtiyaç var?


7.Soru

Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Richard Cantillon

Joseph A. Schumpeter

Jean Baptise Say

Adam Smith

John M. Keynes


8.Soru

Avrupa ülkelerindeki endüstri ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkelerarası ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için 1985’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’nin kurduğu uluslararası kurum aşağıdakilerden hangisidir?


EUREKA

TÜBİTAK

AR-GE

KOSGEB

KOBİ


9.Soru

Tüm gelişmiş ekonomilerde girişimciliğin önemli bir rol oynadığının en büyük kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimciler vergiler sayesinde devlet otoritesini güçlendirmektedir.

Yeni ve küçük işletmeler tüm işletmelerin %90’ını oluşturmaktadır.

Ekonomik açıdan girişimcinin aldığı risk değerlidir.

Ekonomik açıdan iyileştirme konusunda girişimcilik üst düzeyde önemlidir.

Girişimciliğin desteklenmesi ülkenin refah düzeyinin artırılmasında çok önemli bir rol oynamaz.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesi unsurlarından biri değildir?


Teknolojik yenilik

Sermayeye katılım

Yönetime katılım

Yavaş büyüme

Küçük işletme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecini tanım-larken sorabileceğimiz temel sorulardan değildir?


Fırsatlar nerededir?

Bu fırsatlardan nasıl yararlanılabilir ya da yararlanabilirim?

Hangi kaynaklara ihtiyaç var?

Kaynaklar üzerindeki kontrolüm nedir?

Dışsal baskılardan nasıl kurtulabilirim?


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin finansal kaynakları arasında dış kaynaklar içinde yer alır?


Öz kaynaklar

Melek yatırımcılar

Mevduat fonları

Faiz gelirleri

Satış sözleşmeleri


13.Soru

İş planında aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?


Kütüphane yer numarası
İşletmenin tanımı
Pazarlama planı
Üretim planı
Yönetim planı

14.Soru

İnovasyonun temelini aşağıdakilerden hangisi belirler?


Düşünce

Plan

Merak

Yaratıcılık

Disiplin


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının pazarlama planı bölümünde yer almaz?


Potansiyel müşteriler

Satışların nasıl artırılacağı

Fiyatlama politikası

Tahmini üretim maliyetleri

Reklam ve tanıtım stratejisi


16.Soru

Brezilyalı sosyal girişimci Veronica Khosa’nın AIDS hastaları için ev bakım modeli geliştirmesi ve bu modelin Brezilya Hükümeti’nin sağlık politikasında değişikliklere neden olması hangi açıdan kalkınma için önemlidir?


Ekonomik kalkınma

İnovasyon/yeni ürün ve hizmetler

Sosyal sermaye

Eşitliğin desteklenmesi

Sürdürülebilirlik


17.Soru

Hangisi başlangıç aşamasında girişimcilerin finansman kaynaklarından birisi değildir?                                     


Kişisel Kaynaklar

Melek Yatırımcılar

Arkadaşlar ve Akrabalar

Kısa vadeli banka kredileri

Yatırım bankaları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iş planı hazırlanmasında kaçınılması gereken noktalar arasında yer alır? 1. Gerçekçi Olmayan Hedeflerin Plana Konulması 2. Kararlılık ya da Taahhüt Eksikliği 3. Planın Günceli Yansıtmaması


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
2 ve 3
1, 2 ve 3

19.Soru

İş planının şekli unsurları arasında yer alan yani iş planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken şekil unsurları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

  1. Kapak ve Başlık Sayfası
  2. İş Planı Özü
  3. Uzunluk


Yalnız 1

Yalnız 2

Yalnız 3

2 ve 3

1, 2 ve 3


20.Soru

İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu, fiyatların düşme eğilimine geçtiği, satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeniyle kârların azaldığı işletme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Başlangıç aşaması

Büyüme aşaması

Olgunluk aşaması

Gerileme aşaması

Bitiş aşaması