Girişimcilik Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimcilik eğitiminin bütün eğitim düzeylerindeki müfredata dahil edildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İrlanda

Almanya

Finlandiya

Hollanda

ABD


2.Soru

İktisat teorisi tarihinde en çok düşünürün kabul ettiği girişimci rolü aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimci bir karar vericidir

Girişimci bir girişimin sahibidir

Girişimci bir arbitrajcıdır

Girişimci üretim faktörlerinin bir işverenidir

Girişimci bir yöneticidir


3.Soru

İşletmelerin hayatta kalma yüzdelerini ve büyüme şanslarını genellikle ortak bir çatı altında iş yeri mekânı, ortak kullanımda olan cihazlar, yönetim desteği, danışmanlık ve eğitim gibi kapsamlı ve etkin hizmetler sağlayarak artıran yapılanmalar aşağıdakilerden hangisidir?


İnkübatör

Fiziksel altyapı

Kültürel yapılar

Sosyal yapılar

Melek yatırımcılar


4.Soru

Detaylı bir iş planı genellikle kaç bölümden oluşmaktadır?


10

11

12

13

14


5.Soru

İç girişimciliği hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iş olarak tanımlayan yönetim bilimci kimdir?


Antoncic

Kanter

Pinchot

Shatzer

Schwarz


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Schumpeteryan girişimcilerin ile ilgili doğru bir ifade değildir?


Kendi hesabına çalışan yönetici işletme sahipleri de girişimcidir.

Kendi hesabına çalışanlar girişimcidir.

Ücretli çalışanlar girişimci değildir.

Ücretli çalışan icra kurulu yöneticileri girişimci olarak kabul edilmemektedir.

Çoğunlukla küçük işletmelerde yer almaktadır.


7.Soru

Girişimcilerin iş planı hazırlama sürecine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Girişimciler iş planlarını başarılı şirketlerden almalıdır.

Ekip çalışması durumunda bütün ekibin planın hazırlanmasında görev alması sağlanmalıdır.

Danışmanlar planın hazırlanmasında temel unsur olmalıdır.

İş planı olaylar konusunda girişimcinin kendi beklentilerinden arınık olmalıdır.

İş planı ile işletmenin tanımlanması arasında bağlantı olmamalıdır.


8.Soru

İş planının yapılmasında karşılaşılan aşağıdaki hatalardan hangisi potansiyel tüketicileri belirlemeden girişim fikrini ortaya atmaktan kaynaklanmaktadır?


Planın Günceli Yansıtmaması

Pazar Bölümlendirilmesinin Yapılmaması

Kararlılık ya da Taahhüt Eksikliği

Olası Engellerin Tahmin Edilememesi

Gerçekçi Olmayan Hedeflerin Plana Konulması


9.Soru

1. Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar. 2. İş planına dahil edilen rekabet, ekonomik ve finansal koşulları içeren analizler, girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur. 3. İşletmenin bütün unsurları plan içerisinde gösterildiği için, girişimci, işletme stratejileri geliştirerek ve bunları sınayarak, dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İş Planının İşletmeye Sağlayacağı Faydalar arasındadır?


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
2 ve 3
1, 2 ve 3

10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan önermelerden hangisi iç girişimcilik stratejisinin unsurları arasında yer alır?


Kişisel gelişimi teşvik eden işletmeler en iyi çalışanları çekebilecektir.

 

Yöneticilerin girişimci değil mücadeleci olması gerekir.

 

Çalışanların şirkete ortak olması engellenmelidir.

 

Şirketten ayrılma riski iç girişimciliği artırır.

Büyük ölçekli şirketler daha çok iç girişimciliği destekler.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde girişimciliği etkileyen koşullardan değildir?


Finansal koşullar

Ticari ve hukuki altyapı

Özel sektör

Eğitim

Fiziksel altyapıya erişim


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yönetiminin gerekli olan faktörleri arasında değildir?


Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi

Üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi

İş hacmini genişletebilmesi

Olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi

Yükümlülüklerini karşılayamama (likidite) riskini artırması


13.Soru

I. Ekonomik analiz

II. Tenknik analiz

III. Finansal analiz

IV. Risk analizi

Risk sermayesi modelinin aşamalarında iş planı uygun ise hangi analizler yapılmaya başlanmaktadır ?


I, II

II, III

III, IV

I,II, IV

I, II, III


14.Soru

Yoksulları girişimci yapmak amacıyla Muhammed Yunus tarafından Bangladeş'te kurulmuş olan banka hangisidir?


Wealthy Bank

Glory Bank

Assistance Bank

Edge Bank

Grameen Bank


15.Soru

Bazı profesyonel alanlarda iş planı aşağıdakilerden hangi kavram olarak da adlandırılabilmektedir?


Yatırım analizi

Finans

Yönetim

Pazarlama

Araştırma geliştirme


16.Soru

Yönetime karışma, elde edilen kârdan pay alma, sahiplenme, çalışanlara karışma, faaliyetleri yönlendirme gibi sakıncalar aşağıdaki girişim türlerinden hangisinde görülür?


Kişisel fonlar

Ticari bankalar

Melek yatırımcılar

Aile ve arkadaşlar

Finansal kiralama


17.Soru

Kaliteli ürün, metod ve hizmetler geliştirmek,  sınırları aşan işbirliği sağlamak, sanayi ve araştırma kurumlarını kaynaştırmak gibi amaçların yer aldığı destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


EUREKA-Türkiye Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

Ar-Ge Proje Destekleri

Çevre Projeleri destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri


18.Soru

  1. Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar.
  2. İş planına dahil edilen rekabet, ekonomik ve finansal koşulları içeren analizler, girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur.
  3. Tamamlanmış bir iş planı, girişimciye dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişim aracı olma görevi yapar.
  4. İş planı, fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri iş planının girişimcilere sağladığı faydalar kapsamında değerlendirilebilir?


I ve III

II ve IV

III ve IV

I, II ve IV

I, II ve III


19.Soru

İş planı; planlama aracı olarak hangi amaçla kullanılır?


Risk sermayedarlarıyla iletişim amacıyla
Sermaye sağlama, yapılacak yatırımı cazip hale getirmek amacıyla
Stratejik iş ortakları bulma amacıyla
Gelişim aşamalarına bağlı olarak ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırılması ve yeni alternatiflerin oluşturulması amacıyla
Melek yatırımcılara ulaşmak amacıyla

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi James Webb Young, tarafından tanımlanan yaratıcılık süreçleri arasında yer almaz?


Yaratıcı kıvılcım

Ham materyallerin toplanması

Zihinsel sindirim süreci

Konudan uzaklaşma (kuluçka)

Fikirlerin çıkması