Girişimcilik Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Risk sermayedarlarının kullandığı adımlardan hangisi çoğunlukla en önemli adımdır? 


Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi

İşletmenin içinde bulunduğu endüstrilerin özelliklerinin belirlenmesi

Sermaye yapısının belirlenmesi

En son bilançosunun incelenmesi

Girişimin kendine özgü özelliğinin saptanması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik kavramı tanımlanırken ağırlıklı olarak ele alınan konulardan biri değildir?


Risk

Sermayenin tedarik edilmesi

Arbitraj

Üretim faktörlerinin koordinasyonu

Rekabetten uzak durma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanmasında yapılan hatalardan biridir?


Gerçekçi hedeflerin plana konulması

Kararlılık ya da taahhüt fazlalığı

Tecrübe

Planın fazla güncel olması

Pazar bölümlendirilmesinin yapılmaması


4.Soru

Yönetim aracı olarak iş planının işlevi ve kullanımı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


İş planı takip edilecek yolların belirlenmesinde kullanılır.

İş planı sonuçların izlenmesinde kullanılır.

İş planı gelişimin değerlendirilmesinde kullanılır.

İş planı sürekli olarak yenilenmelidir.

İş planı ilk yapıldığı halini korumalıdır.


5.Soru

I. Gelir Artışı
II. Eğitim ve Sağlık Düzeyinin Yükselmesi
III. Verim Artışı
IV. Teknolojik Gelişme
Yukarıdaki öncüllerden hangileri iktisadi gelişmeyi tanımlayan temel faktörlerden biridir?


I-II

I-II-III

I-II-III-IV

I-III-IV

II-III-IV


6.Soru

I. İşletmenin adı ve adresi
II. Girişimcinin ismi ve telefon numarası
III. Tedarikçilerin kim olduğu
IV. Ulaşım imkanları
V. Potansiyel müşterileriniz kimler?
Yukarıdaki şıklardan hangileri Giriş bölümü için seçilecek ifadelerdendir?


I. II.

I. II. Ve III.

III. ve IV.

II. IV. V.

Hepsi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağlayacağı faydalar arasında yer almaz?


Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar.

Yapılan analizler, girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur.

Pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir ve pazar payının nasıl korunacağını planlar.

Girişimci, işletme stratejileri geliştirerek ve bunları sınayarak, dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir.

Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturur.


8.Soru

Lise öğrencileri arasında girişimcilik ruhu yaratmak üzere Ekonomi Bakanlığı’nın, işveren kuruluşu ve bir bankanın desteğinde “mini işletmeler projesi” uygulamaya konan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İrlanda

İngiltere

Finlandiya

Hollanda

Almanya


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelişim aşamaları arasında yer almaz?


Başlangıç aşaması

Büyüme aşaması

Olgunluk aşaması

 Gerileme aşaması

 Düşüş aşaması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının yönetim planı bölümünde yer alması gereken bilgilerden biri değildir?


Ne kadar çalışana ihtiyaç duyulacağı

Alınması gereken lisans ve izinler

İşletmeyi etkileyecek yasal düzenlemeler

Finans planında yer alan bütçe içerisindeki Ar-Ge faaliyetlerinin maliyeti

İşletmenin yasal statüsü


11.Soru

İnovasyonun, “insanların hayatını eskisinden daha iyi duruma getiren ürünleri ve süreçleri” kapsadığını ifade eden Ford firmasının CEO’su aşağıdakilerden hangisidir?


Bill Ford
Henry Ford
Edsel Ford
William Ford
Mary L. Ford

12.Soru

Çoğu risk sermayedarı finansal tahminlerinin en az yüzde kaçına ulaşan işletmeleri başarılı saymaktadır?


50

55

60

65

70


13.Soru

Verilen cümlede, boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygundur?

Girişimcinin bir işletme kurma düşüncesinin başlattığı süreçteki en önemli problem, girişim için gerekli olan ……….. sağlanmasıdır.


Finansmanın

İnsan Kaynağının

Yeni fikirlerin

Ortak sayısının

Kuruluş yerinin


14.Soru

  1. İyi bir fikir bulmanın zorluğu
  2. İnovasyonun maliyetini önceden tespit etmenin zor olması
  3. İnovasyonun piyasaya çıkması için doğru zamanı tespit etmenin zorluğu

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri inovasyonun zorlukları kapsamında değerlendirilebilir?


I-II ve III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


15.Soru

Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimcilerinin kalitesinin belirlenmesi

Sermaye yapısının belirlenmesi

En son bilançonun incelenmesi

Girişimin kendine özgü özelliğinin saptanması

İşletmenin ve işletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi


16.Soru

Ülkemizde, esnaf ve sanatkârları desteklemek amacıyla; Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için hangi banka görevlendirilmiştir?                                                   


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Ziraat Bankası

Türkiye Vakıf Bankası


17.Soru

Hem girişimci olup hem de kendi hesabına çalışan girişimci çeşidine ne ad verilir?


Schumteper Tipi Girişimci

İç Girişimciler

Yönetici İşletme Sahipleri

İcra Kurulu Yöneticileri

Dış Girişimciler


18.Soru

İş planının dosya haline getirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir?


Çok çaba ve para harcanmış görünen dosyalar hazırlanmalıdır.

Bir iş planı en az 100 sayfa olmalıdır.

İş planı özü az okunduğu için kısa olmalıdır.

İş planı özünden sonra iyi dizayn edilmiş bir içindekiler tablosu ile gelmelidir.

Planın dili günlük dil ile hazırlanmalı resmiyetten uzak durulmalıdır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimciliğin kalkınmaya sağladığı katkılardan birisi değildir?


Gelir artışı

Sosyal sermaye

Eşitliğin desteklenmesi

Ekonomik kalkınma

İnovasyon/yeni ürün ve hizmetler


20.Soru

Girişimciler için en zor aşama olarak  söylenen işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                 


Büyüme aşaması                                                                                    

Olgunluk  aşaması 

Başlangıç aşaması                                                                         

Gerileme aşaması 

İlerleme aşaması